ЦИК за ИЧЕПРБ регистрира “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”

21:27:00 11-05-2009

ЦИКЕП – РЕШЕНИЕ НОМЕР 114

ОТНОСНО: регистриране на коалиция от партии СИНЯТА КОАЛИЦИЯ за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е
номер ЕП-114
София, 11 май 2009 г.

ОТНОСНО: регистриране на коалиция от партии СИНЯТА КОАЛИЦИЯ за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии СИНЯТА КОАЛИЦИЯ, представлявана заедно от Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов, заведено под номер 11 на 10.05.2009 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.
Към заявлението са приложени: решение от 30 април 2009 г. за създаване на предизборна коалиция за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 7 юни 2009 г., образци от подписите на представляващите коалицията, банков документ от 8 май 2009 г. за внесен безлихвен депозит в размер на 100 000 лв. по набирателна сметка в БНБ по чл. 52, ал. 2, т. 2 от ЗИЧЕПРБ и документи за съставляващите я партии, както следва:
1. За политическа партия “Демократи за силна България”: удостоверение от 8 април 2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на партията “Демократи за силна България”, заверено от съда копие от решението по ф.д. номер 6019 от 2004 г. на Софийски градски съд за първоначална регистрация на партията “Демократи за силна България”, удостоверение изх. номер 48-00-107/29.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три години за “Демократи за силна България”, образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията “Демократи за силна България”.
2. За политическа партия “Обединени земеделци”: удостоверение от 15 април 2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на партията “Обединени земеделци”, заверено от съда копие от решението по ф.д. номер 10398 от 2007 г. на Софийски градски съд за първоначална регистрация на партията “Обединени земеделци”, удостоверение изх. номер 48-00-062/16.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните две години за “Обединени земеделци”, образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията “Обединени земеделци”, нотариално заверено пълномощно от 30 април 2009 г. на г-жа Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер.
3. За политическа партия “Българска социалдемократическа партия”: удостоверение от 9 април 2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на партията “Българска социалдемократическа партия”, заверено от съда копие от решението по ф.д. номер 572 от 1990 г. на Софийски градски съд за промяна в наименованието на партията “Българска социалдемократическа партия”, удостоверение изх. номер 48-00-053/9.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три години за “Българска социалдемократическа партия”, образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията “Българска социалдемократическа партия”. След дадени указания от ЦИКЕП допълнително е представено и заверено копие от регистъра на политическите партии, стр. 47, том I на бившия Софийски околийски съд по ф.д. номер 6/1945 г. за регистрация на “Българска работническа социалдемократическа партия обединена”.
4. За политическа партия “Радикалдемократическата партия в България”: удостоверение от 29 април 2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на партията “Радикалдемократическата партия в България”, заверено от съда копие от решението по ф.д. номер 981 от 1990 г. на Софийски градски съд за първоначална регистрация на партията “Радикалдемократическата партия в България”, удостоверение изх. номер 48-00-108/29.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три години на “Радикалдемократическата партия в България”, образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията “Радикалдемократическата партия в България”.
Към заявлението е приложен и списък, съдържащ 42 941 подписа на избиратели, подкрепящи регистрацията на “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение номер ЕП-10 от 7.04.2009 г. на ЦИКЕП за регистрация на коалиция от партии “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”, образувана от ПП “Демократи за силна България”, ПП “Обединени земеделци”, ПП “Българска социалдемократическа партия” и ПП “Радикалдемократическа партия в България” за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.
Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА коалиция от партии “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”, образувана от ПП “Демократи за силна България”, ПП “Обединени земеделци”, ПП “Българска социалдемократическа партия” и ПП “Радикалдемократическа партия в България” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Светла Димитрова
СЕКРЕТАР:
Мустафа Карадайъ

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: