39-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

39-то заседание
на Столичен общински съвет
30.04.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. № 93-01-303/26.03.2009 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на ръководството на ОП „Гробищни паркове” при разрушаването на надгробната плоча и извършеното препогребение в гроба на поета Никола Вапцаров.

3. Питане вх. № 93-00-110/08.04.2009 г. от г-н Петър Курумбашев и г-н Калоян Паргов – общински съветници, относно спазване на процедури по ЗОП в дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на общинското дружество „Чистота – Искър” ЕАД.

4. Доклад вх. № 93-00-61(9)/23.04.2009 г. относно приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2009 г.
Докл. Андрей Иванов

5. Доклад вх. № 93-00-107/07.04.2009 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

6. Доклад вх. № 26-00-3625(5)23.04.2009 г. относно дарение на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Красна поляна”, представляващ УПИ ХХХ-жс, магазини, кв. 67, м. „Разсадника – Коньовица”, с площ 962 кв.м., и приемане на дарение на имот, частна собственост, представляващ УПИ VІ-496, кв. 30, м. „Красна поляна”, с площ 420 кв.м., заедно с право на строеж върху същия.
Докл. Вили Лилков, Лорита Радева, Росен Желязков

7. Доклад вх. № 08-01-3120(8)/23.03.2009 г. относно процедура за отдаване под наем на помещение – кухненски бокс, с площ 11.34 кв.м., в сградата на Столичен куклен театър, публична общинска собственост, ул. „Гурко” № 14.
Докл. Йорданка Фандъкова

8. Доклад вх. № 93-00-103/06.04.2009 г. относно промяна на предназначението на земи и изключване от поземления фонд на имоти № 000027 и № 000077 от картата на възстановената собственост на землище Яна, район „Кремиковци”, и кандидатстване на СО по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
Докл. Мария Бояджийска

9. Доклад вх. № 2600-174(2)/08.04.2009 г. относно закупуване със собствени средства на съоръжения за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци, от страна на „Софинвест” ЕООД – оператор на депото за неопасни отпадъци в землището на кв. „Враждебна”.
Докл. Мария Бояджийска

10. Доклад вх. № 94-Й-26(1)/08.04.2009 г. относно придобиване право на собственост върху ПИ № 044057, ПИ № 067016 в землището на с. Яна и ПИ № 128038 в землището на с. Желява, район „Кремиковци”, собственост на физически лица.
Докл. Мария Бояджийска

11. Доклад вх. № 93-00-98/02.04.2009 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

12. Доклад вх. № 93-00-132/23.04.2009 г. относно преговори с Европейската инвестиционна банка за финансиране приоритетни инфраструктурни проекти на Столична община.
Докл. Минко Герджиков

13. Доклад вх. № 93-00-56/23.02.2009 г. относно закупуване на 30 броя нови съчленени автобуси и 20 броя нови газови соло автобуси.
Докл. Александър Цветков

14. Доклад вх. № 93-00-79/13.03.2009 г. за разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост, имущество на дружество „Център за градска мобилност” ЕООД.
Докл. Александър Цветков

15. Доклад вх. № 93-00-134/23.04.2009 г. относно изпълнение на Решение № 802 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г. във връзка с т. 10 от Решение № 576 по Протокол № 22 от 09.10.2008 г. на Столичния общински съвет и свикване на Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД.
Докл. Данаил Кирилов

16. Доклад вх. № 29-00-101(2)/23.04.2009 г. относно даване на съгласие на „ДКЦ – ХХV – София” ООД за доизграждане на съществуващия хоспис и предприемане на свързаните с това действия.
Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова

17. Доклад вх. № 93-00-133/23.04.2009 г. относно продължаване договорите за възлагане на контрол в общинските лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност.
Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова

18. Доклад вх. № 08-22-3026(10)/31.03.2009 г. относно изменение на Решение № 711 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на СОС
Докл. Росен Желязков

19. Доклад вх. № 08-09-3027(8)/23.04.2009 г. относно приемане на целево дарение на парични средства за изплащане на отчуждени части от поземлени имоти, попадащи в уличната мрежа, обслужваща квартали 42, кв. 43, кв. 43 – А, кв. 44, кв. 47, кв. 49, кв. 51, кв. 52, кв. 54, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново”, по плана на гр. София.
Докл. Росен Желязков

20. Доклад вх. № 66-02-58/09.02.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и план застрояване /ИПР и ПЗ/ за УПИ IV, VIII, XI, XII, XIII и XV, кв. 8 Ма, м. в. з. „Манастира”, с. Бистрица.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх. № 66-02-209/07.04.2009 г. относно проект за ПУП – план- извадка – план за регулация и застрояване за УПИ І-479, 530 „за жилищно строителство и офиси”, кв. 39, м. „Жилищна група Камбаните – Младост 4”.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № 66-02-213/08.04.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за кв. 24 А, УПИ XVIII-689 и за кв. 24 Б, УПИ I-678 кв. „Градоман” – гр. Банкя.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № 66-02-230/13.04.2009 г. относно проект за изменение на плана за регулация и за застрояване за кв. 12, УПИ VI – 471, 648-за офиси, м. „Манастирски ливади – запад”.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. № 62-01-3108(8)/17.03.2009 г. относно предоставяне под наем на имот – частна общинска собственост, намиращ се в сградата на Дом на културата „Средец”, ул. „Кракра” № 2 А, представляващ стая № 101 на първи етаж.
Докл. Илия Илиев, Искра Ангелова

25. Доклад вх. № 94-В-3182(3)/29.01.2009 г. относно учредяване на ежегодна награда за карикатура на името на Доньо Донев.
Докл. Роберт Янакиев

26. Доклад вх. № 93-00-96/26.03.2009 г. относно финансиране представянето на театралните спектакли „Ромео и Жулиета” и „Записки на един луд”, част от програмата на МТФ „Варненско лято” на сцената на столичните общински театри.
Докл. Роберт Янакиев

27. Доклад вх. № 08-03-3206(2)/17.02.2009 г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище, намиращо се в „Зона Б-18”, бл. 10, вх.1, ет. 1 в жилищен.
Докл. Ева Сеизова

28. Доклад вх. № 94-М-3018(5)/15.10.2008 г. относно прекратяване на съсобственост в общински нежилищен имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане”, съставляващ УПИ ІV-4, с площ от 247,50 кв.м., кв.274, м. „Зона Б – 19”, бул. Димитър Петков № 113а, чрез изкупуване на ½ идеална част от съсобствениците Мариана Ангелова Симеонова, Теодора Ангелова Симеонова и Алина Владимирова Барминцева.
Докл. Ева Сеизова

29. Доклад вх. № 26-00-5390(6)/29.10.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите между съседни поземлени имоти чрез проект за изменение на ПУП, м. „Драгалевска спирка”, район „Триадица”.
Докл. Евтим Евтимов

30. Доклад вх. № 08-12-3031(4)/26.02.2009 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост на територията на район „Илинден”.
Докл. Желязко Пишманов

31. Доклад вх. № 08-17-93/19.03.2009 г. относно закриване на Софийски международен фолклорен фестивал „Витоша” и учредяване на Международен фолклорен фестивал „Балканско надиграване в полите на Витоша”.
Докл. Любен Петров

32. Доклад вх. № 08-20-88/16.03.3009 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост на територията на район „Връбница”, с. Волуяк, ул. „Петър Малинов”, Здравна служба.
Докл. Младен Младенов

33. Доклад вх. № 93-00-15(5)/10.04.2009 г. относно поправка на допуснати явни фактически грешки в Решение № 118 по Протокол № 33/26.03.2009 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Ивайло Панев

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: