38-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

38-мо заседание
на Столичен общински съвет
16.04.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. № 93-01-303/26.03.2009 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на ръководството на ОП „Гробищни паркове” при разрушаването на надгробната плоча и извършеното препогребение в гроба на поета Никола Вапцаров.

3. Доклад вх. № 93-00-74/10.03.2009 г. относно отчисляване на шест броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели.
Докл. Бойко Борисов

4. Доклад вх. № 93-00-97/27.03.2009 г. относно предложение за отпускане на девет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх. № 93-00-91/23.03.2009 г. относно членска такса за 2009 г. на Столична община в Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания.
Докл. Албена Атанасова

6. Доклад вх. № 26-00-884(2)/12.03.2009 г. за отмяна на т.1 от Решение № 30 по Протокол № 45/28.11.02г. на СОС, отмяна на Решение № 971 по Протокол № 94/11.12.06 г. на СОС и апортиране право на строеж в „Център за градска мобилност” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков, Александър Цветков

7. Доклад вх. № 26-00-4192(9)/08.04.2009 г. относно предоставяне на „Българското дружество за защита и опазване на животните” безвъзмездно право на ползване на имот на територията на район „Илинден”.
Докл. Лорита Радева

8. Доклад вх. № 94-И-3263(6)02.02.2009 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на ПУП и новопроектиран УПИ XVIII – 826, кв. 51, в. з. „Симеоново – север”, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров

9. Доклад вх. № 93-00-112/09.04.2009 г. относно намаляване капитала на „Софийски имоти” ЕАД. Предоставяне безвъзмездно на Министерството на вътрешните работи и на Фондация „Европейски институт” на имоти – частна общинска собственост.
Докл. Росен Желязков, Данаил Кирилов

10. Доклад вх. № 93-00-83/17.03.2009 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Минко Герджиков, Петър Диков

11. Доклад вх. № 93-00-3305/05.12.2008 г. относно приемане на нова Наредба за поддържане и опазване чистотата и управление на отпадъците на територията на Столичната община.
Докл. Мария Бояджийска

12. Доклад вх. 93-00-106/07.04.2009 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
Докл. Росен Желязков

13. Доклад вх. № 12-00-261/25.02.2009 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Данаил Кирилов

14. Доклад вх. № 93-00-102/03.04.2009 г. за създаване на Консултативен съвет на столичното здравеопазване.
Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова

15. Доклад вх. № 93-00-87/19.03.2009 г. относно утвърждаване на приоритетни области и програмен съвет на Програма за европейски проекти и развитие на гражданското общество.
Докл. Ирина Йорданова, Ивайло Йонков, Калоян Паргов

16. Доклад вх. №93-00-111/08.04.2009 г. относно отмяна на Решение № 15 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на СОС и създаване на временна комисия на СОС съгласно разпоредбите на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов, Димитър Бъчваров

17. Доклад вх. № 93-00-95/26.03.2009 г. относно приемане на Отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) и изпълнението на бюджета за 2008 г.
Докл. Ирина Йорданова, Росен Малинов

18. Доклад вх. № 93-00-93/26.03.2009 г. относно програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) за 2009 г. с приложение – проект на бюджета на ОГФМСП.
Докл. Ирина Йорданова, Росен Малинов

19. Доклад вх. № 93-00-94/26.03.2009 г. относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия.
Докл. Ирина Йорданова, Росен Малинов

20. Доклад вх. № 93-00-82/16.03.2009 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков

21. Доклад вх. № № 93-00-39(1)/08.04.2009 г. и 66-00-1144(2)/08.04.2009 г. относно сключване на анекси към договорите за възлагане на управление на медицинските дружества с ограничена отговорност – ООД.
Докл. Минко Герджиков

22. Доклад вх. № 93-00-65/27.02.2009 г. относно осигуряване на съфинансиране на транспортна услуга за превоз на деца от ромски произход, участващи в програмата на Столична община за десегрегация и достъп на децата до образователни институции .
Докл. Йорданка Фандъкова

23. Доклад вх. № 25-00-3385(1)/27.03.2009 г. относно преобразуване на Специална детска градина № 112 „Детски свят”, намираща се на ул. „Детски мир” № 5, кв. Бояна, район „Витоша” в Целодневна детска градина с интегрирано обучение № 112 „Детски свят”, с адрес ул. „Детски мир” № 5, кв. Бояна, район „Витоша”.
Докл. Йорданка Фандъкова

24. Доклад вх. № 04-03-14(3)/14.03.2009 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите с издател СО, подписана от Кмета на СО, без протест и без разноски, със срок на предявяването до 14 месеца, в размер на 293 080 лева, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 58-131-С090 от 30.12.2008 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект № 58-131-90-90 „Дейности свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на м. „Манастирски ливади – изток” /район „Триадица”/, „Кръстова вада – изток” /район „Лозенец”/ и „ Гърдова глава” /район „Витоша”/ на територията на град „София”.
Докл. Ирина Савина

25. Доклад вх. № 93-01-351/09.04.2009 г. относно одобрение на документация за „Доставка на 30 броя нови единични нископодови тролейбуси.”.
Докл. Минко Герджиков, Александър Цветков

26. Доклад вх. № 66-02-150/10.03.2009 г. относно ПРЗ за кв. 253а, УПИ ІV, V и VІ и улица по о.т. 1157 а – 1486 а – 1486 б – 1486 в – 1486 ж. м. кв. „Кумарица”, гр. Нови Искър.
Докл. Петър Диков

27. Доклад вх. № 66-02-151/10.03.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на план на м. „Манастирски ливади – изток”, кв. 86, УПИ І- „за водни площи и озеленяване”, улица по о.т. 196 А – 484 Б.
Докл. Петър Диков

28. Доклад вх. № 66-02-160/13.03.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване на м. ”Триъгълника – Ботевградско шосе”, кв. 1 и кв. 1а, УПИ І – „за чисто производство, складове, офиси, КО и подземни гаражи”; улица по о.т. 48А-48Б и пешеходна алея.
Докл. Петър Диков

29. Доклад вх. № 66-02-161/13.03.2009 г. относно проект за ПУП – план-извадка ПРЗ и РУП за УПИ І-1422-„за обществено обслужване”, ІІ – 1506 „за обществено обслужване”, ІІІ-1512 „за обществено обслужване”, улици по о.т.3-4-5-7а, по о.т. 7а-7б-7в-10, по о.т. 10-11-12, по о.т. 12-13-14-3, кв. 12-Г, м. ”Хаджи Димитър” – част /Първа задгарова артерия/.
Докл. Петър Диков

30. Доклад вх. № 66-02-173/16.03.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация за УПИ І-176 и улица по о.т. 653Б-653А-653В; План за регулация и застрояване за УПИ І – 172, 173, 174, 176, 181, 182, 1232, 2077, 2078 и УПИ ІІ – 1337 от кв.27, м.”Кръстова вада”.
Докл. Петър Диков

31. Доклад вх. № 66-02-175/16.03.2009 г. относно проект за ПУП – парцеларен план за резервоар „Бистрица” с хлораторна станция и трасе на водопровод от „Рилски водопровод” до кв.42 на с. Бистрица – разширение и от кв.13А на с. Бистрица до резервоара Кокаляне.
Докл. Петър Диков

32. Доклад вх. № 66-02-176/16.03.2009 г. относно одобряване на проект на план за регулация и застрояване на м. „Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ 2”.
Докл. Петър Диков

33. Доклад вх. № 66-02-178/18.03.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване и схеми на инженерната инфраструктура за кв. 73 – част. 132 и 132 а – гр. Банкя.
Докл. Петър Диков

34. Доклад вх. № 66-02-183/20.03.2009 г. относно проект за изменение на план за регулация и застрояване за УПИ V, VI и XXIII, кв. 2 и улица по о. т. 47 Б – о. т. 47 В, НПЗ „Илиянци-изток”.
Докл. Петър Диков

35. Доклад вх. № 66-02-187/25.03.2009 г. относно План-извадка – План за регулация и застрояване, кв. 4, УПИ I-556 – „за офиси, складове, магазини и чисто производство” и улица по о. т. 116 – о. т. 117, м. „Хан Богров – разширение”.
Докл. Петър Диков

36. Доклад вх. № 66-02-190/26.03.2009 г. относно проект на план за регулация и застрояване на м. „Изток – Изток част І и част ІІ”.
Докл. Петър Диков

37. Доклад вх. № 08-22-3082(7)/17.03.2009 г. относно процедура за доброволно прилагане по § 8, ал. 2, т.1 от ЗУТ за УПИ VІ-459, кв. 54 А, по плана на град София, кв. „Кремиковци”.
Докл. Росен Желязков

38. Доклад вх. № 08-06-3408(3)/17.03.2009 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

39. Доклад вх. № 08-18-3133(8)25.03.2009 г. относно дооброволно прилагане на ПУП за УПИ XXI-879, от кв. 3 б, м. ж. к. „Овча купел – 2”
Докл. Росен Желязков

40. Доклад вх. № 94-Н-3308(9)/31.03.2009 г. за процедура по §8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП
Докл. Росен Желязков

41. Доклад вх. № 08-13-3238(3)31.03.2009 г. за процедура за доброволно прилагане по §8, ал.2, т.1 от ЗУТ за УПИ ІІ-391, кв.12, по плана на гр.София, м.бул.”Ломско шосе”
Докл. Росен Желязков

42. Доклад вх. № 08-05-3044(5)/31.03.2009 г. за процедура за доброволно прилагане по §8, ал.2, т.1 от ЗУТ за УПИ V-89,70,71,74, кв.5, м.”Бивш стопански двор – Складова зона – Биримирци” и ул. находяща се в гр.София, район Сердика
Докл. Росен Желязков

43. Доклад вх. 08-22-3183(3)/31.03.2009 г. за процедура за доброволно прилагане по §8, ал.2, т.1 от ЗУТ за УПИ ІІІ-8, кв.5, по плана на гр.София, кв.Сеславци
Докл. Росен Желязков

44. Доклад вх. № 93-00-108/07.04.2009 г. относно даване на съгласие за сключване на договори за процесуалното представителство за защита правата и интересите на Столична община по отношение на дела с голям имуществен и обществен интерес.
Докл. Росен Желязков

45. Доклад вх. № 15-00-201(1)/09.04.2009 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс от „Спортна София – 2000” ЕАД за отдаване под наем на реална част от имот собственост на дружеството, за изграждане на голф игрище за къса игра и мини голф.
Докл. Данаил Кирилов, Росен Желязков

46. Доклад вх. № 08-03-3206(2)/17.02.2009 г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище, намиращо се ва „Зона Б-18”, бл. 10, вх.1, ет. 1 в жилищен.
Докл. Eва Сеизова

47. Доклад вх. № 94-М-3018(5)/15.10.2008 г. относно прекратяване на съсобственост в общински нежилищен имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане”, съставляващ УПИ ІV-4, с площ от 247,50 кв.м., кв.274, м. „Зона Б – 19”, бул. Димитър Петков № 113а, чрез изкупуване на ½ идеална част от съсобствениците Мариана Ангелова Симеонова, Теодора Ангелова Симеонова и Алина Владимирова Барминцева.
Докл. Ева Сеизова

48. Доклад вх. № 26-00-5390(6)/29.10.2008 г. за процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите между съседни поземлени имоти чрез проект за изменение на ПУП, м. „Драгалевска спирка”, район „Триадица”.
Докл. Евтим Евтимов

49. Доклад вх. № 08-13-18/28.01.2009 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и Георги Аспарухов Аврамов, чрез изкупуване от последния дела на Столична община, представляващ 3/8 идеални части от поземлен имот, с планоснимачен № 140, за който е отреден УПИ VІ-140 от кв. № 68-А, м. ”Бул. Станке Димитров”, район „Надежда”, ул. „Митрополит Авксентий Велешки”.
Докл. Димитър Димов

50. Доклад вх. № 08-15-20/26.01.2009 г. относно обявяване за публична общинска собственост сградата на 39-то ОДЗ ж.к. „Младост – 2”.
Докл. Петко Дюлгеров

51. Доклад вх. № 08-17-93/19.03.2009 г. относно закриване на Софийски международен фолклорен фестивал „Витоша” и учредяване на Международен фолклорен фестивал „Балканско надиграване в полите на Витоша”.
Докл. Любен Петров

52. Доклад вх. № 08-18-3227(6)/29.12.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот.
Докл. Пламен Йорданов

53. Доклад вх. № 08-18-38/24.02.2009 г. относно отдаване под наем на помещения предназначени за зъболекарски кабинети в училищата на територията на район „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов

54. Доклад вх. № 08-19-3243(5)/21.01.2009 г. относно предоставяне на район „Люлин” на жилище за статут на „защитено жилище” за настаняване под наем на пълнолетни младежи и девойки от домове за деца, лишени от родителски грижи, „Асен Златаров” и „Петко Р. Славейков” в гр. София .
Докл. Венетка Серафимова

55. Доклад вх. № 26-00-6248(5)/22.01.2009 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, за изграждане на КТП с площ от 6 кв.м., в общински имот – УПИ Х-за ТП, кв. 2, м. ”в.з. Шумако”, село Бистрица, район „Панчарево”.
Докл. Станимир Пеев

56. Доклад вх. № 08-23-3267(5)/06.02.2009 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ II – 159 от кв. № 13 в м. „Детски град” по плана на град София, находящ се в град София, район „Панчарево”.
Докл. Станимир Пеев

57. Доклад вх. № 08-23-39/10.02.2009 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 296,73 кв.м., намиращо се на първи етаж в сградата на кметство Кокаляне за извършване на стопанска дейност.
Докл. Станимир Пеев

58. Доклад вх. № 08-23-3102(14)/27.03.2009 г. относно отмяна на решение № 749/27.11.2008 г. на СОС и откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински УПИ II, отреден за „къмпинг”, от кв. № 54, м. „Зона за отдих” по плана на с. Панчарево, находящ се в град София, район „Панчарево”.
Докл. Станимир Пеев

59. Доклад вх. № 08-23-157/09.04.2009 г. относно именуване на жилищен комплекс на територията на район „Панчарево” с името Жилищен комплекс „СОФИЯ – ВИЛИДЖ”.
Докл. Станимир Пеев

60. Доклад вх. № 08-21-3114(3)/04.02.2009 г. относно продажба на общински недвижим имот – без планоснимачен номер, кв. 52 А, с площ 1000 кв. м., намиращ се в с. Мировяне.
Докл. Валентин Котов

61. Доклад вх. № 08-21-41(1)/20.03.2009 г. относно именуване на безименна улица на теритрията на район „Нови Искър” с името ул. „Гардения”.
Докл. Валентин Котов

62. Доклад вх. № 93-00-3313(1)/24.03.2009 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Лозенец” с името ул. „Стефан Савов”.
Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев, Данчо Хаджиев, Мартин Заимов

63. Доклад вх. № 13-00-7(1)/24.03.09 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Лозенец” с името ул. „Акад. Николай Тодоров”.
Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев, Данчо Хаджиев

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: