36-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

36-то заседание
на Столичен общински съвет
26.03.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Доклад вх. № 93-00-48/16.02.2009 г. относно молба от Председателя на Църковното настоятелство при новостроящия се храм „Св. първомъченик и архидякон Стефан” – София.
Докл. Бойко Борисов

3. Доклад вх. № 26-00-4499(5) /10.03.2009 г. относно приемане на целево дарение на парични средства за изплащане на отчуждени части от имоти, попадащи в трасе на обект „Улица между кв.10 и кв. 14, от о.т. 5 А до о.т. 18, м. „Цариградско шосе””.
Докл. Бойко Борисов

4. Доклад вх. № 08-17-3311(3)/16.01.2009 г. относно предоставяне на жилища за настаняване под наем на район „Витоша”, целево, за нуждите на семейства на деца със специални образователни потребности, живущи в Центъра за временно настаняване „Свети Димитър” – бл. 464, ж.к. „Люлин”.
Докл. Любен Петров

5. Доклад вх. № 93-00-66/27.02.2009 г. относно отпускане на средства от бюджета на Столична община за съфинансиране по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – дейност „Социален асистент”.
Докл. Албена Атанасова

6. Доклад вх. № 12-00-203(1)/11.03.2009 г. относно определяне на средна месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала в Защитено жилище за лица с умствени затруднения с адрес: ул. „Царибродска” № 33.
Докл. Албена Атанасова

7. Доклад вх. № 93-00-68/04.03.2009 г. относно осигуряване на средства за честване на юбилейни годишнини на обединени детски заведения и целодневни детски градини.
Докл. Йорданка Фандъкова

8. Доклад вх. № 2900-51(1)/19.03.2009 г. относно допълнителна парична вноска в „ДКЦ ХХІІ – София” ООД.
Докл. Минко Герджиков

9. Доклад вх. № 62-00-10(1)/20.02.2009 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условията за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Атанас Черешаров

10. Доклад вх. № 12-00-294/06.03.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

11. Доклад вх. № 12-00-295/06.03.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

12. Доклад вх. № 12-00-296/06.03.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация и изменение на Решение № 432 по Протокол № 17 от 24.07.2009 г. на СОС.
Докл. Данаил Кирилов

13. Доклад вх. № 12-00-337/16.03.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

14. Доклад вх. № 12-00-338/16.03.2009 г. относно изпълнение на Решение № 574/06.02.2009 г. на Надзорния съвет на СОАП във връзка с писмо с вх. № 0071/23.01.2009 г. от ЕТ „Мило-5-Милан Милованов”, с предложение за плащане на главницата от задължение присъдено със съдебно решение, постановено в полза на Столична община срещу „АИДА-96”ООД.
Докл. Данаил Кирилов

15. Доклад вх. № 93-00-89/19.03.2009 г. относно отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2008 г.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

16. Доклад вх. № 93-00-88/19.03.2009 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2009 г.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

17. Доклад вх. № 08-16-43(2)/19.03.2009 г. относно финансиране със средства от СОПФ на благоустройствени фондове, възстановяване на тревни площи, доставка и монтаж на антипаркингови елементи /колчета/, изграждане на осветление в парк “Студентски” м. ”Студентски град”, ремонтиране и възстановяване на улично осветление на територията на район ”Студентски”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

18. Доклад вх. № 93-00-86(1)/19.03.2009 г. относно дофинансиране със средства от СОПФ реконструкцията на общинска сграда на ДАГ на ул. “Сердика” № 5.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

19. Доклад вх. № 08-17-3391(4)/10.03.2009 г. относно процедура по § 8, ал. 2 т.1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

20. Доклад вх. № 08-06-3084(7)/10.03.2009 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ Х-1018 и улица, от кв. № 22, по плана на м. „ж.к. Левски – зона В”, район „Подуяне”.
Докл. Росен Желязков

21. Доклад вх. № 08-07-3169 (3)/10.03.2009 г. относно процедура за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІV-124 и УПИ ХV-27, кв. № 10, м. „Христо Ботев”.
Докл. Росен Желязков

22. Доклад вх. № 08-14-3222(3)/10.03.2009 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VІ-183 и улица, от кв. № 83 , по плана на м. „ж.к. Дружба ІІ част”, район „Искър”.
Докл. Росен Желязков

23. Доклад вх. № 93-01-228/10.03.2009 г. относно процедура за доброволно прилагане по § 8, ал. 2, т.1 и ал. 3 от ЗУТ за УПИ ХІ-10, кв. 182, м. „Западно направление”, район „Възраждане”.
Докл. Росен Желязков

24. Доклад вх. № 93-01-229/10.03.2009 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VІІ-общ. и улица, от кв. № 43 Б, по плана на м. „ж.к. Младост 1 Мусагеница”, район „Студентски”.
Докл. Росен Желязков

25. Доклад вх. № 26-00-9334(7)/11.03.2009 г. за учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, за изграждане на КТП с площ от 6 кв.м., в общински имот – УПИ VІІІ, кв.18, м.”Хаджи Димитър”, район Подуяне.
Докл. Росен Желязков

26. Доклад вх. № 26-00-10792(1)/11.03.2009 г. за даване на съгласие за приемане на дарение на право на строеж за детска градина и безвъзмездно изработване на ПУП с отреждане на УПИ за детска градина, проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на детска градина.
Докл. Росен Желязков

27. Доклад вх. № 6602-131/27.02.2009 г. относно проект за ПУП – парцеларен план за трасета на разпределителни газопроводи до регулацията на гр. Нови Искър – трасе „изток” и трасе „запад”.
Докл. Петър Диков

28. Доклад вх. № 66-02-143/06.03.2009 г. относно проект за ПУП – парцеларен план за трасета на канална мрежа за отвеждане на дъждовни и условно чисти води и сборна схема на проводите за ПИ 626 и 1313, земл. с.Чепинци.
Докл. Петър Диков

29. Доклад вх. № 66-02-145/09.03.2009 г. относно поект за ПУП – Изменение на плана за регулация и Плана за застрояване на м. НПЗ „Военна рампа – изток”, кв. 8, УПИ ХV-за производство, складове и офиси, ХХХ – за производство, складове и офиси, ХХХІ- за производство, складове и офиси и улица по о.т. 78а-78б-78в-78г-78д.
Докл. Петър Диков

30. Доклад вх. № 66-02-146/09.03.2009 г. относно проект за ПУП – Парцеларен план за Разпределителен газопровод с трасе от АГРС „Челопечене” да УПИ ІV, кв. 1, м. СПЗ кв. Враждебна.
Докл. Петър Диков

31. Доклад вх. № 66-02-154/11.03.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м.”Горна баня”, кв.13, УПИ VІ-9, VІІ-11 и ХІV-10 и задънена улица от о.т. 226 до о.т. 227А.
Докл. Петър Диков

32. Доклад вх. № 93-00-85/18.03.2009 г. относно промяна на поименния състав на постоянни комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Малина Едрева

33. Доклад вх. № 93-00-20/21.01.2009 г. относно разработване на Програма за изграждане на училищни спортни зали.
Докл. Вили Лилков

34. Доклад вх. № 93-00-78/12.03.2009 г. относно промяна на статута на „Международен фолклорен фестивал София”.
Докл. Роберт Янакиев

35. Доклад вх. № 93-00-81/16.03.2009 г. относно поставяне на паметна плоча на арх. Любомир Нейков.
Докл. Людмил Леонидов

36. Доклад вх. № 08-03-27(1)/18.02.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионалната картотека на медицинската експертиза към РЦЗ – град София, недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на ул.”Иларион Макариополски” № 10, район Възраждане, нежилищни помещения – сграда на три етажа.
Докл. Ева Сеизова

37. Доклад вх. № 08-06-3031(2)/19.02.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане за нуждите на Дирекция. „Бюро по труда” – София – Изток, на имоти – частна общинска собственост, представляващи: помещение № 3, находящ се в гр.София, ж.к. „Левски Зона В”, бл. 10а, вх.А, ет.1 и двуетажна сграда, находяща се в гр.София, ж.к. „Суха река”, ул. „Стефан Богориди” № 31.
Докл. Ева Митова

38. Доклад вх. № 08-07-18/19.02.2009 г. относно безвъзмездно предоставяне за управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – „Слатина”, част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящи се в гр.София, ж.к. Слатина, бл. 73 представляваща осем кабинета с условни номера 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
Докл. Антоанета Апостолова

39. Доклад вх. № 08-20-56/09.03.2009 г. относно именуване на улици в кв. „Република 2”, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов

40. Доклад вх. № 08-13-24/22.02.2008 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, на територията на район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов

41. Доклад вх. № 08-21-3350(5)/03.02.2009 г. и становище вх. № 08-21-3350(9)/
06.03.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на ЦСМП гр. София, за нуждите на район „Нови Искър”, на помещения с обща площ 112.60 кв.м. – общинска собственост, за разкриване на звено за спешна и неотложна медицинска помощ.
Докл. Валентин Котов

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: