Доклад за “синята зона” софийска

До Столичен общински съвет

ДОКЛАД

от: Д. Бъчваров, В. Лилков, Хр. Ангеличин, И. Йонков, П. Москов – общински съветници от Демократи за силна България в Столичен общински съвет

Относно: “Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Наредба за организация на движението на територията на Столична община е определен режимът на платено паркиране на пътни превозни средства в “Синя зона”. В раздел 2.3, приет от СОС с Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008, е установен „Режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес”. Съгласно чл. 51а, ал. 2 от Наредбата „Собственици на ППС, живущи по постоянен адрес на улици или площади с въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона”, имат право да паркират в тази зона в близост до постоянния си адрес по посока на движението в сектора, ограничен от най-близките пресечни улици, а за живеещите на пешеходни зони – по пресечните улици”. Това създава определено неудобство за паркиране за гражданите, живущи в „Синя зона” и предизвика недоволство, подписки и съдебно дело срещу това решение, защото:

 1. Отсечките от софийските улици, ограничени от най-близките преки улици, са с най-различна дължина и натовареност, с различен брой на живущите на тях, регистрирани с постоянен и/или настоящ адрес, което създава неравнопоставеност между гражданите, живеещи на дадена улица и квартал по отношение на възможността за преференциално паркиране.
 2. В много случаи възможността за преференциално паркиране се оказва на практика „невъзможност”, защото: на тези улици има места определени за служебен абонамент и места за ППС на инвалиди, на които съществува забрана за паркиране; на 5 метра от кръстовищата е забранено паркирането; в „Синя зона” са концентрирани сгради и места, където е възможно да влизат или излизат ППС и пред тях е забранено паркирането (чл. 98, ал. 1, т.5 и т.6 и ал. 2, т. 1 от ЗДП). Тези ограничения на някои отсечки от улици действат в съвкупност и свободните за преференциално паркиране места се оказват много малко.
 3. В централната градска част съществуват улици или части от тях, на които са съсредоточени толкова много административни и обществени сгради, офиси на фирми и увеселителни заведения, че на практика трафикът около тях е постоянен до полунощ, което прави невъзможно паркирането.
 4. Част от улиците в „Синя зона” позволяват двустранно паркиране, докато на други улици паркоместата са разположени само от едната й страна, което също определя различни възможности за паркиране за гражданите.
 5. В Наредбата не е посочено, какви права имат собствениците на лизингови автомобили, които има постоянен адрес в „Синя зона”, а техните права са регламентирани с решение на фирма „Паркинги и гаражи”.
 6. Много от притежателите на ППС живеят на територията на „Синя зона” на настоящ адрес, където притежават жилища, а постоянният им адрес е извън нея, при което съгласно разпоредбата на чл. 51а те са лишени от възможността да получат винетен стикер за преференциално паркиране.

Въз основа на изложеното по-горе считаме, че трябва да бъдат направени изменения и допълнения в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, които да дадат еднакви възможности за паркиране на притежателите на ППС, регистрирани на територията на „Синя зона” по постоянен и/или настоящ адрес, като предлагаме: собственици на ППС или лизингополучателите на лизингови автомобили, живущи по постоянен или настоящ адрес на улици или площади с въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона” да имат право да паркират в тази зона на територията на административния район, в който притежават постоянен или настоящ адрес. Това не нарушава по никакъв начин възможностите за паркиране на другите граждани, а създава равни възможности за преференцилано паркиране. Например ако двама притежатели на винетен стикер за преференциално паркиране едновременно паркират не на отредения им съгласно действащата Наредба участък от „тяхната” улицата, а просто разменят местата си, това само ще ги улесни и математически погледнато не увеличава броя на автомобилите на улицата, не затруднява движението, а само го облекчава.

Освен това броят на паркоместата, определени за „Служебен абонамент” за паркиране нарастна прекалено в последните години, което ограничава възможностите за свободно и преференциално паркиране за гражданите, поради което предлагаме броят на местата за служебно паркиране да бъде ограничен. Предлагаме този брой да не надвишава 10 % от общия брой на паркоместата във всяка улица, площад или паркинг с режим за платено паркиране „Синя зона“ и режимът за платено паркиране „Служебен абонамент“ да се допуска само за осигуряване на паркоместа за дейности, обслужващи сериозен обществен интерес – банкови услуги, здравни услуги и други по списък, утвърден от Столичния общински съвет по предложение на кмета на Столична община.

Вносители:
Д. Бъчваров, В. Лилков, Хр. Ангеличин, И. Йонков, П. Москов


СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Проект за РЕШЕНИЕ № …
на Столичния общински съвет
от … … 2009 година
за: “Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Изменя и допълва Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, както следва:

 1. В чл. 50 се създават нови ал. 7 и ал. 8:
  ал.(7) Броят на местата, определени за режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, не могат да надхвърлят 10% от общия брой на паркоместата на всяка улица, площад или паркинг с режим за платено паркиране „Синя зона”.
  ал.(8) Режим за платено паркиране „Служебен абонамент” се допуска само за осигуряване на паркоместа за дейности, обслужващи сериозен обществен интерес по списък, утвърден от Столичния общински съвет по предложение на кмета на Столична община.
 2. В текста на Раздел 2.3 се добавят думите „или настоящ адрес”.
 3. Изменя текста на чл. 51а ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, както следва:
  (1) На улици и площади с въведен режим за кратковременно платено паркиране “Синя зона”, кметът на СО със заповед може да въвежда режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен или настоящ адрес на собствениците им и на лизингополучателите на лизингови автомобили.
  (2) Собственици на ППС или лизингополучателите на лизингови автомобили, живущи по постоянен или настоящ адрес на улици или площади с въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона”, имат право на платено преференциално паркиране в тази зона на територията на административния район, в който притежават постоянен или настоящ адрес при спазване на всички изисквания на настоящата Наредба и Закона за движение по пътищата.
  (3) Паркирането по ал. 2 става само с винетен стикер, който предоставя правото за ползване на режима на платено преференциално паркиране на територията на един административен район на Столична община. Видът на винетните стикери, задължителната информация, съдържаща се в тях и зоната на паркиране на ППС са указани в Приложение № 14.
  (5) Винетен стикер не се издава на лица притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянния им или настоящия адрес.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на … … 2009 г., Протокол № … от … … 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: