33-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

33-то заседание
на Столичен общински съвет
26.02.2009 г.

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. №93-01-76/23.01.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно приходите от туристическата такса на Столична община и нейното изразходване.

3. Питане вх. №93-01-142/11.02.2009 г. от г-н Петър Курумбашев и г-н Жельо Бойчев – общински съветници, относно изтичане срока на действие на концесионните договори за почистване на софийските райони „Люлин”, „Младост”, „Овча купел”, „Триадица” и „Витоша”.

4. Питане вх. №93-01-143/11.02.2009 г. от г-н Петър Курумбашев – общински съветник, относно изразходване и контрол на стредствата за зимно почистване.

5. Питане вх. №93-01-144/11.02.2009 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник, относно взаимоотношенията на Столична община и „Новера”.

6. Доклад вх. №93-01-4271/10.11.2008 г. относно отчет по изпълнение на решения на Столичния общински съвет за третото тримесечие на 2008 .
Докл. Бойко Борисов

7. Доклад вх. №9300-15/16.01.2009 г. относно определяне на общински жилища, ателиета, гаражи и паркоместа за продажба.
Докл. Бойко Борисов

8. Доклад вх. №93-00-35/29.01.2009 г. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община за периода 2009 – 2011 г.
Докл. Росен Желязков

9. Доклад вх. №93-00-53/19.02.2009 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2009 г.
Докл. Бойко Борисов

10. Доклад вх. №08-17-30(1)/06.02.2009 г. относно обявяване от частна в публична общинска собственост на общински имоти, намиращи се на територията на район „Витоша”, кв. „Княжево”, бул. „Цар Борис ІІІ” №200, актувани с АЧОС №№699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709 на район „Витоша”.
Докл. Любен Петров

11. Доклад вх. №08-17-30(2)/06.02.2009 г. относно кандидатстване по проект „Красива България”.
Докл. Албена Атанасова

12. Доклад вх. №93-00-33/29.01.2009 г. относно приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги за хора с увреждания на територията на Столична община.
Докл. Албена Атанасова

13. Доклад вх. №150001-5(2)/21.01.2009 г. относно отпускане на средства в размер на 40 000 лв. от общинския бюджет за успешно реализиране на дейностите по проект на СО „Социални услуги за достоен и независим живот” към Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Грижа в семейната среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. №93-00-18/21.01.2009 г. за изменение и допълнение на Решение №208 по Протокол №11 от 24.04.08 г. на СОС за откриване процедура за приватизация на обекти, обособена част от капитала на „Софинвест” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

15. Доклад вх. №93-00-24/22.01.2009 г. относно участие на Столична община в проекти по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C на ЕС.
Докл. Минко Герджиков

16. Доклад вх. №93-00-27/22.01.2009 г. относно участие на Столична община в проекти по Седма рамкова програма на ЕС.
Докл. Минко Герджиков

17. Доклад вх. №93-00-39/06.02.2009 г. относно преобразуване на дружествата с ограничена отговорност (Специализирани болници, Диспансери, Диагностично-консултативни центрове, Медицински центрове, Дентален център, Медико-дентален център и Медико-техническа лаборатория) в еднолични дружества с ограничена отговорност 100% собственост на Столична община и акционерните дружества (Многопрофилни болници за активно лечение и Специализирани акушеро-гиненкологични болници за активно лечение) в еднолични акционерни дружества 100 % собственост на Столична община, чрез промяна в структурата на капитала.
Докл. Минко Герджиков

18. Доклад вх. №26-00-357(1)/28.01.2009 г. относно увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Александър Цветков

19. Доклад вх. №26-00-1271(1)/19.02.2009 г. относно даване на съгласие на „Чистота Искър” ЕООД за закупуване на дълготрайни материални активи.
Докл. Мария Бояджийска

20. Доклад вх. №08-15-3116(7)/05.11.2008 г. и №08-15-3116(8)/03.12.2008 г. относно дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент №102, ж.к. „Младост” 2, бл. 203, вх. 5, ет. 4.
Докл. Петко Дюлгеров

21. Доклад вх. №93-00-42/10.02.2009 г. относно продължаване мандата на Комисията назначена на основание Решение №144 по Протокол №9 от 27.03.2008 г. на Столичен общински съвет със Заповед №РД-09-01-3068/18.06.2008 г. на Кмета на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев

22. Доклад вх. №93-00-41/09.02.2009 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД; разрешение за извършване на разпоредителни сделки от „Софийски имоти” ЕАД с имоти ограничени вещни права на дружеството; прекратяване на съсобственост, чрез продажба на съсобствениците на общинските дялове от съсобствени имоти; процедура за обявяване на имот за публична общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов, Вили Лилков, Лилия Долджева

23. Доклад вх. №12-00-75/21.01.2009 г. относно изменение на Решение №773 по Протокол №116 от 26.07.2007 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

24. Доклад вх. №93-00-29/28.01.2009 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на общински служител.
Докл. Атанас Черешаров

25. Доклад вх. №08-09-3032(12)/28.01.2009 г. относно изменение на Решение №549 по Протокол №20 от 25.09.2008 г. на СОС.
Докл. Росен Желязков

26. Доклад вх. №08-23-3222/11.02.2009 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот ІІ-391, кв. 12, по плана на гр. София, с. Панчарево, м. ”Детски град”.
Докл. Росен Желязков

27. Доклад вх. №66-02-45/28.01.2009 г. относно определяне на размера на дължимите обезщетения по § 83 от Преходните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламите, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
Докл. Петър Диков

28. Доклад вх. №66-02-26/21.01.2009 г. относно план за регулация и застрояване /план – извадка/ м. ж.к. „Овча купел – 1”, кв. 104, УПИ ХХV и улица от о.т. 57 до о.т.56.
Докл. Петър Диков

29. Доклад вх. №66-02-27/21.01.2009 г. относно план за регулация и застрояване на гр. Нови Искър, кв. „Курило”, кв. 93 А, УПИ І и ІІ и улица от о. т. 588 А – о. т. 588 Е.
Докл. Петър Диков

30. Доклад вх. №66-02-33/22.01.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на плана за регулация за УПИ I, II, III, IV, V и XI, кв. 18, кв. „Изгрев” – гр. Банкя.
Докл. Петър Диков

31. Доклад вх. №66-02-35/23.01.2009 г. относно изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на НПЗ „Захарна фабрика”, кв. 16, 16 А и 16 Б.
Докл. Петър Диков

32. Доклад вх. №66-02-52/04.02.2009 г. относно план за регулация и застрояване на кв. 15, УПИ XX и XXI, Изменение на плана за регулация, кв. 16, УПИ XXVIII и XXIX, ул. от о. т. 81 А – о. т. 82 Г; улица от о. т. 78 – о. т. 77 Г, м. в. з. „Русия – Войняговци”.
Докл. Петър Диков

33. Доклад вх. №66-02-53/04.02.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ XX от кв. 42 и УПИ: XXX, XXXI и XXXII от кв. 43, кв. „Изгрев” – гр. Банкя
Докл. Петър Диков

34. Доклад вх. №08-01-3180/10.11.2008 г. относно безвъзмездно предоставяне за ползване на Агенция за социално подпомагане – Дирекция социално подпомагане „Лозенец” на седем броя офис помещения, частна общинска собственост, находящи се на ул. ”Съборна” №5.
Докл. Маргарита Гутева

35. Доклад вх. №08-05-3004(3)11.12.2008 г. относно приключване на процедура за продажба на общинско жилище в изпълнение на решение №251 по Протокол №105 от 12.04.2007 г. на СОС.
Докл. Тодор Кръстев

36. Доклад вх. №08-15-3(1)/19.02.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Младост, на имот – частна общинска собственост, представляващ част от сградата на бившето 29-то ОДЗ, находящо се в ж.к. „Младост 1”, УПИ ІІ, кв. 17.
Докл. Петко Дюлгеров

37. Доклад вх. №08-15-52(1)/19.02.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на „Бюро за социални услуги” – Младост към Дирекция „Социални дейности при СО” на имот – частна общинска собственост, представляващ част от сградата на бившето 29-то ОДЗ, находящо се в ж.к. „Младост 1”, УПИ ІІ, кв. 17.
Докл. Петко Дюлгеров

38. Доклад вх. №26-00-5687(4)/28.10.2008 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от поземлен имот 27, кв. 257, местност „Центъра” от съсобственика „Артекс Инженеринг” АД.
Докл. Евтим Евтимов

39. Доклад вх. №08-20-8/06.01.2009 г. относно изменение на Решение №66 по Протокол №57/07.08.2003 г. и Решение №965 по Протокол №120/11.10.2007 г. на Столичния общински съвет с цел промяна в ползваните помещения от Агенция по заетостта, ДБТ – Люлин, филиал „Връбница” и ОСЗГ Нови Искър – офис Връбница.
Докл. Младен Младенов

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: