31-во заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

31-во заседание
на Столичен общински съвет
12.02.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. №93-01-76/23.01.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно приходите от туристическата такса на Столична община и нейното изразходване.

3. Питане вх. №94-И-3135(1)/27.01.2009 г. от г-н Георги Кадиев, общински съветник относно жалба вх. №94-И-3135/05.06.2008 г.

4. Питане вх. №93-01-88/27.01.2009 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно въжможна некомпетентност или наличие на корупционни практики в администрацията.

5. Доклад вх. №93-00-3311/10.12.2008 г. относно изменение на структурата на дирекция „Околна среда” към направление „Зелена система, екология и земеползване” на Столична община”.
Докл. Бойко Борисов

6. Доклад вх. №93-00-4/06.01.2009 г. относно наименуване на метростанциите от изгражданите и започващите през 2009 г. участъци от разширението на метрото в София.
Докл. Бойко Борисов

7. Доклад вх. №93-00-36/30.01.2009 г. относно промяна на бюджета на Столична община за четвърто тримесечие на 2008 година.
Докл. Минко Герджиков

8. Доклад вх. №66-02-54/04.02.2009 г. относно проект за ПУП – Парцеларен план за изместване на ел.проводи 110 kv и 220 kv, преминаващи през площадка за изграждане на съоръжения за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Яна – м. „Садината”.
Докл. Петър Диков

9. Доклад вх. №66-02-47/02.02.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на плана за регулация на кв. 54 и улица от о.т. 117 а до о.т. 220 в, м. с. Яна.
Докл. Петър Диков

10. Доклад вх. №66-02-4187/16.12.2008 г. относно проект за ПУП – изменение на плана за регулация на м. „Изток-юг” до кв. 14 и кв. 21 – улица от о. т. 99 а до о. т. 104 б.
Докл. Петър Диков

11. Доклад вх. №66-02-3(1)/05.02.2009 г. относно проект за ПУП – изменение плана за улична регулация на бул. „Черни връх” и „Околовръстен път”.
Докл. Петър Диков

12. Доклад вх. №08-09-3076(10)/13.01.2009 г. относно изкупуване на УПИ VІІІ-489, кв.184, м.”Лозенец-ІІч.”, ул.”БИГЛА” №35, собственост на Ивелина Иванова Томова, Милчо Иванов Стаменов, Цанка Иванова Томова, Весела Атанасова Стаменова и Кою Атанасов Стаменов, върху който СО е учредила право на строеж на трето лице.
Докл. Росен Желязков

13. Доклад вх. №08-14-3003(07)/19.01.2009 г. за процедура по § 8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІХ-225, кв. 26, м. „кв. Димитър Миленков”.
Докл. Росен Желязков

14. Доклад вх. №93-01-121/05.02.2009 г. относно заключителен доклад на Временна комися за анализ и предложения за преобразуване и преструктуриране на дейността на търговските дружества с общинско имущество.
Докл. членове на Временната комисия

15. Доклад вх. №93-00-37/05.02.2009 г. относно създаване на Консултативен и надзорен съвет на столичното здравеопазване.
Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова

16. Доклад вх. №93-00-3250/08.10.2008 г. относно завишаване бюджета на Дирекция „Култура” за съвместна проява – „Европейски музикален фестивал”.
Докл. Константин Тилев

17. Доклад вх. №93-00-3312/10.12.2008 г. относно финансиране издаването на документална книга „Воинът – кмет”, посветена на кмета на София генерал Владимир Вазов.
Докл. Калоян Паргов

18. Доклад вх. №62-00-6(2)/28.01.2009 г. относно осигуряване на допълнителна субсидия за ежегодния фестивал „Софийски театрален салон”.
Докл. Роберт Янакиев

19. Доклад вх. №08-03-3061(3)/27.10.2008 г. относно промяна предназначението на общински недвижим имот – портиерско жилище в ж. к. „Зона Б-5”, бл. №2, вх. Б, ет. 1 в жилищен.
Докл. Ева Сеизова

20. Доклад вх. №08-03-3236(2)/27.10.2008 г. относно промяна предназначението на общински недвижим имот – портиерско жилище в ж. к. „Зона Б-18”, бл. №1-2, вх. Б, ет. 1 в жилищен.
Докл. Ева Сеизова

21. Доклад вх. №08-03-3207(3)/27.10.2008 г. относно промяна предназначението на общински недвижим имот – портиерско жилище в ж. к. „Зона Б-5”, бл. №13, вх. А, ет. 1 в жилищен.
Докл. Ева Сеизова

22. Доклад вх. №08-03-3088(3)/27.10.2008 г. относно промяна предназначението на общински недвижим имот – портиерско жилище в ж. к. „Зона Б-5”, бл. №2, вх. А, ет. 1 в жилищен.
Докл. Ева Сеизова

23. Доклад вх. №08-03-3149(2)/26.11.2008 г. относно промяна на предназначението на общински имот – портиерско жилище, находящо се в ж.к. „Зона Б-5”, бл. 5, вх. В, ет. 1, в жилище .
Докл. Ева Сеизова

24. Доклад вх. №08-04-3252 /18.11.2008 г. относно обявяване на имот – частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Васил Друмев” №34, район „Оборище”, гр.София , за публична общинска собственост.
Докл. Пенка Арменкова

25. Доклад вх. №08-04-3020(5)/01.12.2008 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Социални дейности” при СО, за разкриване на Бюро за социални услуги „Оборище – Кремиковци-Подуяне”, на нежилищно помещение – частна общинска собственост, ул. „Драговица” №15 – магазин със склад, работно помещение и сервизи.
Докл. Пенка Арменкова

26. Доклад вх. №26-00-7764(3)/31.10.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв.79 и 80, местност „ГГЦ – Зона Б – 15 – Предгаров площад”, Столична община – район „Сердика”
Докл. Тодор Кръстев

27. Доклад вх. №08-05-3271/17.11.2008 г. относно безвъзмездно предоставяне за управление имот – публична общинска собственост .
Докл. Тодор Кръстев

28. Доклад вх. №26-00-4157(7)/19.12.2008 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижими имоти, намиращи се в гр. София, район „Сердика”, ж.к. „Банишора”, съставляващи апартаменти №№88 и 93, бл. 17, вх. Б, апартаменти №№1 и 46, бл. 17А, вх. и апартамент №64 бл. 17А, вх. Б, чрез изкупуване от Столична община на 2,9253% идеални части от съсобствениците Иван Крумов Георев и Емилия Крумова Къркеселян.
Докл. Тодор Кръстев

29. Доклад вх. №66-00-3479(12)/25.11.2008 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на общински нежилище имот – помещение с площ 20,91 кв.м., намиращ се в ЖК „Левски В”, бл. 13, вх. Д, за срок от 10 години на Агенцията за социално подпомагане към МТСП .
Докл. Ева Митова

30. Доклад вх. №08-06-3392/03.12.2008 г. относно отдаване под наем стоматологични кабинети, книжарници и площи за разполагане на кафе-автомати в училищата на територията на район „Подуяне” и помещения – книжарница и ксерокс, кафе-клуб и площ за разполагане на кафе-автомат – публична общинска собственост, находящи се в сградата на районната администрация.
Докл. Ева Митова

31. Доклад вх. №08-08-3192(2)/28.10.2008 г. относно финансиране на процедура по разработване и внедряване на Система за управление, отговаряща на изискванията на ISO 9001:2000 (2008 ) и последваща сертификация.
Докл. Панайот Бончев

32. Доклад вх. №26-00-10101(4)/10.12.2008 г. относно откриване на производство по отчуждаване на части от поземлени имоти.
Докл. Прошко Прошков

33. Доклад вх. №08-10-9/16.01.2009 г. относно разкриване на два раздавателни пункта към Комплекс по детско хранене с банка „Майчина кърма”, район „Илинден”, и предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на части от имоти – публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Триадица”.
Докл. Евтим Евтимов

34. Доклад вх. №08-11-3225/11.12.2008 г. за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения, публична общинска собственост в 123 СОУ „Стефан Стамболов” за срок от три години на Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску” .
Докл. Иван Чакъров

35. Доклад вх. №08-13-3054/22.04.2008 г. и 08-14-3054/(8)04.11.2008 г. относно процедура по §6 и §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ ІІІ, отреден за „търговски обект, трафопост и озеленяване” от кв.№266 в местност „Бул. „Ломско шосе” по плана на гр.София, находящ се в гр.София, район Надежда, собственост на „ПЛАМС 2001” ЕООД.
Докл. Димитър Димов

36. Доклад вх. №08-13-3353/25.11.2008 г. относно отдаване под наем на сграда публична общинска собственост, находяща се на територията на район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов

37. Доклад вх. №08-13-3377/10.12.2008 г. относно конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот с обща площ 306 кв.м., публична общинска собственост, намиращи се в сградата на 101 СОУ „Бачо Киро”, ул. „Илинденско въстание” №36, район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов

38. Доклад вх. №08-13-3345/19.11.2008 г. относно конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти, с обща площ 800 м2, публична общинска осбственост, намиращи се в сградата на ОКИ „Надежда”.
Докл. Димитър Димов

39. Доклад вх. №08-13-3354/25.11.2008 г. относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов

40. Доклад вх. №08-13-3220/31.07.2008г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация, и застрояване на УПИ VІІІ-738, кв. 10, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии” – част север и ликвидиране на съсобствеността в имота, чрез продажба на общинската част.
Докл. Димитър Димов

41. Доклад вх. №08-14-3113(4)/10.12.2008 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Столично военно окръжие, за нуждите на Военен отдел „Искър” към Трети военен сектор, на нежилищни помещения – публична общинска собственост, находящи се в жк.”Дружба-1”, бл.40, ет.2, стаи №№9, 10, 11, 12 и прилежащо сервизно помещение.
Докл. Йордан Томов

42. Доклад вх. №93-00-3239/19.09.2008 г. и №93-00-3239(2)/16.12.2008 г. относно разкриване на Общински професионален колеж по стопанско управление и туризъм след завършено средно образование.
Докл. Петко Дюлгеров

43. Доклад вх. №08-15-3116(7)/05.11.2008 г. и №08-15-3116(8)/03.12.2008 г. относно дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент №102, ж.к. „Младост” 2, бл. 203, вх. 5, ет. 4.
Докл. Петко Дюлгеров

44. Доклад вх. №08-17-3281(2)/26.11.2008 г. относно предоставяне статут на третостепенен разпоредител с бюджетни кредити на ЦДГ №41, с. Мърчаево, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров

45. Доклад вх. №26-00-7603(5)/10.12.2008 г. относно процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІV-256д, кв.85, м. „бул.Сливница”, район Люлин.
Докл. Венетка Серафимова

46. Доклад вх. №26-00-8008(6)/16.12.2008 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД за изграждане на КТП с площ от 8, 75 кв. м. в общински имот – УПИ ХVІІІ-за КОО и ТП, кв. 43 А, м. „Овча купел”, район „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов

47. Доклад вх. №08-21-3305/11.11.2008 г. относно отдаване под наем чрез конкурс на части от имоти публична общинска собственост (помещения в здравни служби), намиращи се на територията на район „Нови Искър”.
Докл. Валентин Котов

48. Доклад вх. №26-00-3589(4)/11.09.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация.
Докл. Младен Младенов

49. Доклад вх. №№26-00-7526(3) и 08-23-3252(5)/02.10.2008 г. относно провеждане на конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общински УПИ І „за магазин, КОО, параклис и озеленяване”, кв. 20, по плана на в.з. „Малинова долина – Герена”.
Докл. Станимир Пеев

50. Доклад вх. №26-00-6403(3)/08.10.2008 г. относно процедура по чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПУП.
Докл. Станимир Пеев

51. Доклад вх. №08-24-3250/26.11.2008 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, за срок от 3 години, намиращ се на територията на район „Банкя” в сградата на кметството с. Иваняне АОС №499/12.03.2001 г. – две помещения /бивш кино салон/ с обща застроена площ 121,64 кв. м. – за образователна дейност.
Докл. Рангел Марков

52. Доклад вх. №08-24-3269/19.12.2008 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, помещение с обща застроена площ 28.50 кв.м., намиращо се в сградата на кметство с. Иваняне.
Докл. Рангел Марков

53. Доклад вх. №08-24-3271/22.12.2008 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от 3 години, намиращ се в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски”, бюфет №2 с обща застроена площ 11.21 кв.м.
Докл. Рангел Марков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: