30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

30-то заседание
на Столичен общински съвет
29.01.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. №93-00-3323/15.12.2008 г. от г-н Николай Желев – общински съветник, относно изпълнението на Решение №114 по Протокол №7 от 06.03.2008 г. на Столичния общински съвет за усвояването на средства в размер на 1 200 000 лв., отпуснати за възстановяване и развитие на Северния и Западния парк, и 1 000 000 лв. за програма „Зелена София”.

3. Питане вх. №93-00-2/05.01.2009 г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно проведен конкурс за предоставяне на временно възмездно ползване на площи, представляващи външна част на превозни средства на „Столичен електротранспорт” ЕАД за осъществяване на реклама за срок от 2 /две/ години.

4. Питане вх. №93-00-3/06.01.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно контрола върху монтирането на базови станции на телекомуникационните оператори в София и информираността на гражданите за нивото на тяхното излъчване.

5. Питане вх. №93-00-5/07.01.2009 г.от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно информация за наложени санкции на граждани и сгради за непочистен пред тяхната собственост сняг.

6. Доклад вх. №93-00-3315/11.12.2008 г. относно отмяна на Решение №509 по Протокол №17 от 24.07.2008 г. на СОС, разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа” и предоставяне на имот публична общинска собственост за управление.
Докл. Албена Атанасова

7. Доклад вх. №08-10-3362(1)/16.12.2008 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ предоставяни от СО, предоставяне на имот – публична общинска собственост – Универсална спортна зала „Триадица”, за управление на район „Триадица” и провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от спортна зала „Триадица”.
Докл. Минко Герджиков

8. Доклад вх. №93-00-3326/17.12.2008 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО.
Докл. Минко Герджиков

9. Доклад вх. №66-00-167/15.01.2009 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци.
Докл. Минко Герджиков

10. Доклад вх. №67-01-3261(1)/30.12.2008 г. за приемане на годишна задача за дейност „Чистота” за 2009 г.
Докл. Мария Бояджийска

11. Доклад вх. №66-00-7179(1)/06.01.2009 г. относно приемане и одобряване за 2009 г. на:
– план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа и/или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
– размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти но предприятия и граждани.
Докл. Минко Герджиков

12. Доклад вх. №26-00-11665(1)/16.12.2008 г. относно преобразуване на „Пазари Изток” ЕАД чрез вливане в него на „Кампус” ЕООД и одобряване на сключен договор за преобразуване.
Докл. Минко Герджиков

13. Доклад вх. №29-00-3193(1)/17.12.2008 г. относно удължаване с дванадесет месеца срока на ликвидацията на „Дентален център V – София” ЕООД – в ликвидация и определяне на възнаграждение на ликвидатора на дружеството.
Докл. Минко Герджиков

14. Доклад вх. №94-Д-3111(2)/07.01.2009 г. относно изменение и допълнение на Решение №311 по Протокол №14 от 12.06.2008 г. на СОС за отписване от списъка на ДМА на „Спортна София – 2000” ЕАД, без да променя съдебно регистрирания капитал на дружеството.
Докл. Минко Герджиков

15. Доклад вх. №26-00-12064(1)/09.01.2009 г. за увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Александър Цветков

16. Доклад вх. №93-00-3322/12.12.2008 г. относно включване на улици в режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона”.
Докл. Александър Цветков

17. Доклад вх. №25-00-3460(1)/08.01.2009 г. относно именуване на ОДЗ №10, район „Студентски”.
Докл. Йорданка Фандъкова

18. Доклад вх. №08-12-3236(1)/18.12.2008 г. относно преобразуване на Седмична детска градина №79 „Синчец”, находяща се на ул. „Кукуш” №34, кв. Захарна фабрика, район „Илинден” в Обединено детско заведение №79 „Синчец”, с адрес ул. „Кукуш” №34, кв. Захарна фабрика, район „Илинден”.
Докл. Йорданка Фандъкова

19. Доклад вх. №70-00-3777(1)/09.01.2009 г. относно приемане на плана за дейности по възпроизводството в Общинския горски фонд през 2009г., добив на дървесина от преходни обекти, прогнозни количества за промишлен дърводобив и за задоволяване на местното население с дървесина за огрев.
Докл. Мария Бояджийска

20. Доклад вх. №94-В-3566(1)/12.01.2009 г. за придобиване право на собственост върху ПИ: №№ 044060, 044045, 044038, 037004, 050007 землище Яна и ПИ №134007 землище Горни Богров, район „Кремиковци”, собственост на физически лица.
Докл. Мария Бояджийска

21. Доклад вх. №26-00-10149(3)/22.01.2009 г. относно кандидатстване на СО по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. с проект „Укрепване на свлачище в м. „Кутлина” , кв.”Филиповци ”, район „Люлин” – ІІ етап. Силово укрепване” по Приоритет ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : BG161PO001/1.4-03/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”.
Докл. Ирина Савина

22. Доклад вх. №93-00-3273/10.11.2008 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столичната община.
Докл. Искра Ангелова, Вили Лилков, Борислав Бориславов, Тодор Попов, Кирил Арсов

23. Доклад вх. №93-00-7(1)/22.01.2009 г. относно отмяна и изменение на решения на СОС за финансиране със средства от СОПФ.
Докл. Орлин Алексиев, Mинко Герджиков

24. Доклад вх. №08-16-7(1)/22.01.2009 г. относно финансиране със средства от СОПФ строително-ремонтни работи за възстановяване на уличното осветление, хоризонтална и вертикална маркировска и осветителните тела в район „Студентски”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

25. Доклад вх. №93-00-23/22.01.2009 г. относно позиция на СОС по мотивираното становище на Европейската комисия за нарушение №2007/2321 отнасящо се до липсата на интегрирана и адекватна мрежа от съоръжения за депониране на отпадъците, генерирани на територията на София.
Докл. Лорита Радева

26. Доклад вх. №66-02-4176/11.12.2008 г. относно ПРЗ за кв. 22 б УПИ II и III; задънена улица по о. т. 37 б – 37 в. м. с. Житен.
Докл. Петър Диков

27. Доклад вх. №93-01-4445/17.12.2008 г. относно проект за ПУП – ИПР и ПЗ за кв. 13 УПИ от XVII до XXII включително; улица по о. т. 121 б до 121 з, НПЗ „Искър-юг”.
Докл. Петър Диков

28. Доклад вх. №6602-4196/19.12.2008 г. относно план за регулация и застояване /план – извадка/ м. ж. к. „Овча купел – 2”, кв. 4, УПИ III-74, IV-58, V-124 – „за магазин”, VI-„за озеленяване и трафопост” и улица от о.т.35-о.т.49-о.т.51.
Докл. Петър Диков

29. Доклад вх. №6602-4198/20.12.2008 г. относно проект за изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VI и VII, кв. 24, м. „ж. к. Левски – зона Г”
Докл. Петър Диков

30. Доклад вх. №66-02-14/13.01.2009 г. относно ПУП – план-извадка-ПРЗ, кв. 2, УПИ II и улица по о. т. 4-5, м. „Хан Богров”
Докл. Петър Диков

31. Доклад вх. №66-02-15/13.01.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м. „Витоша-ВЕЦ – Симеоново”. Кв. 53, УПИ XXXI – 1241, ИПР за УПИ XIV – „за озеленяване и трафопост” и улица по о. т. 381 А – о. т. 381 Б.
Докл. Петър Диков

32. Доклад вх. №08-14-3112(2)/16.12.2008 г. относно процедура по § 8, ал.2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, във връзка с прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

33. Доклад вх. №08-24-3123(6)/19.12.2008 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

34. Доклад вх. №08-23-3266(5)/23.12.2008 г. относно процедура по § 8 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ І-376, 377, кв. 16, местност „Врана-Лозен-Триъгълника”.
Докл. Росен Желязков

35. Доклад вх. №26-00-9331(2)/08.01.2009 г. за учредяване право на строеж за изграждане на комплексен трансформаторен пост в УПИ – VII – за трафопост и озеленяване, кв. 49 Б, м. „Зона В – 17”, район „Илинден”
Докл. Росен Желязков

36. Доклад вх. №08-13-3247(3)/08.01.2009 г. за процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VIII – за офиси, складове и КОО и улица, от кв. №25 б, по плана на м. Требич – Стопански двор, район „Надежда”
Докл. Росен Желязков

37. Доклад вх. №26-00-7235(12)/11.12.2008 г. относно изпълнение на т. 3 от Решение №47 от 30.01.2006 г. на СОС, изменение на т. 2 от същото решение и одобряване на пазарните оценки за уравняване на двата дяла при прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на съсобствен УПИ ІІ (стар), кв. 9 ж.к. „Яворов”, въз основа на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

38. Заповед №РД-15-002/12.01.2009 г. на Областния управител на област София, внесена с вх. №09-00-30/15.01.2008 г., за връщане за ново обсъждане на Решение №824 по Протокол №28 от 18.12.2008 г. на Столичния общински съвет.

39. Доклад вх. №08-03-3061(3)/27.10.2008 г. относно промяна предназначението на общински недвижим имот – портиерско жилище в ж. к. „Зона Б-5”, бл. №2, вх. Б, ет. 1 в жилищен.
Докл. Ева Сеизова

40. Доклад вх. №08-03-3236(2)/27.10.2008 г. относно промяна предназначението на общински недвижим имот – портиерско жилище в ж. к. „Зона Б-18”, бл. №1-2, вх. Б, ет. 1 в жилищен.
Докл. Ева Сеизова

41. Доклад вх. №08-03-3207(3)/27.10.2008 г. относно промяна предназначението на общински недвижим имот – портиерско жилище в ж. к. „Зона Б-5”, бл. №13, вх. А, ет. 1 в жилищен.
Докл. Ева Сеизова

42. Доклад вх. №08-03-3088(3)/27.10.2008 г. относно промяна предназначението на общински недвижим имот – портиерско жилище в ж. к. „Зона Б-5”, бл. №2, вх. А, ет. 1 в жилищен.
Докл. Ева Сеизова

43. Доклад вх. №08-03-3149(2)/26.11.2008 г. относно промяна на предназначението на общински имот – портиерско жилище, находящо се в ж.к. „Зона Б-5”, бл. 5, вх. В, ет. 1, в жилище .
Докл. Ева Сеизова

44. Доклад вх. №08-04-3252 /18.11.2008 г. относно обявяване на имот – частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Васил Друмев” №34, район „Оборище”, гр.София , за публична общинска собственост.
Докл. Пенка Арменкова

45. Доклад вх. №08-04-3020(5)/01.12.2008 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Социални дейности” при СО, за разкриване на Бюро за социални услуги „Оборище – Кремиковци-Подуяне”, на нежилищно помещение – частна общинска собственост, ул. „Драговица” №15 – магазин със склад, работно помещение и сервизи.
Докл. Пенка Арменкова

46. Доклад вх. №26-00-7764(3)/31.10.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв.79 и 80, местност „ГГЦ – Зона Б – 15 – Предгаров площад”, Столична община – район „Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев

47. Доклад вх. №66-00-3479(12)/25.11.2008 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на общински нежилище имот – помещение с площ 20,91 кв.м., намиращ се в ЖК „Левски В”, бл. 13, вх. Д, за срок от 10 години на Агенцията за социално подпомагане към МТСП .
Докл. Ева Митова

48. Доклад вх. №08-08-3192(2)/28.10.2008 г. относно финансиране на процедура по разработване и внедряване на Система за управление, отговаряща на изискванията на ISO 9001:2000 (2008 г.) и последваща сертификация.
Докл. Панайот Бончев

49. Доклад вх. №08-13-3054/22.04.2008 г. и 08-14-3054/(8)04.11.2008 г. относно процедура по §6 и §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ ІІІ, отреден за „търговски обект, трафопост и озеленяване” от кв.№ 266 в местност „Бул. „Ломско шосе” по плана на гр.София, находящ се в гр.София, район Надежда, собственост на „ПЛАМС 2001” ЕООД.
Докл. Димитър Димов

50. Доклад вх. №08-13-3353/25.11.2008 г. относно отдаване под наем на сграда публична общинска собственост, находяща се на територията на район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов

51. Доклад вх. №08-13-3377/10.12.2008 г. относно конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот с обща площ 306 кв.м., публична общинска собственост, намиращи се в сградата на 101 СОУ „Бачо Киро”, ул. „Илинденско въстание” №36, район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов

52. Доклад вх. №08-13-3345/19.11.2008 г. относно конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти, с обща площ 800 м2, публична общинска осбственост, намиращи се в сградата на ОКИ „Надежда”.
Докл. Димитър Димов

53. Доклад вх. №08-14-3113(4)/10.12.2008 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Столично военно окръжие, за нуждите на Военен отдел „Искър” към Трети военен сектор, на нежилищни помещения – публична общинска собственост, находящи се в жк.”Дружба”1, бл.40, ет.2, стаи №№ 9, 10, 11, 12 и прилежащо сервизно помещение.
Докл. Йордан Томов

54. Доклад вх. №93-00-3239/19.09.2008 г. и №93-00-3239(2)/16.12.2008 г. относно разкриване на Общински професионален колеж по стопанско управление и туризъм след завършено средно образование.
Докл. Петко Дюлгеров

55. Доклад вх. №08-17-3281(2)/26.11.2008 г. относно предоставяне статут на третостепенен разпоредител с бюджетни кредити на ЦДГ №41, с. Мърчаево, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров

56. Доклад вх. №26-00-7603(5)/10.12.2008 г. относно процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІV-256д, кв.85, м. „бул.Сливница”, район Люлин.
Докл. Венетка Серафимова

57. Доклад вх. №26-00-8008(6)/16.12.2008 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД за изграждане на КТП с площ от 8, 75 кв. м. в общински имот – УПИ ХVІІІ-за КОО и ТП, кв. 43 А, м. „Овча купел”, район „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов

58. Доклад вх. №08-21-3305/11.11.2008 г. относно отдаване под наем чрез конкурс на части от имоти публична общинска собственост (помещения в здравни служби), намиращи се на територията на район „Нови Искър”.
Докл. Валентин Котов

59. Доклад вх. №26-00-3589(4)/11.09.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация.
Докл. Младен Младенов

60. Доклад вх. №№ 26-00-7526(3) и 08-23-3252(5)/02.10.2008 г. относно провеждане на конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общински УПИ І „за магазин, КОО, параклис и озеленяване”, кв. 20, по плана на в.з. „Малинова долина – Герена”.
Докл. Станимир Пеев

61. Доклад вх. №26-00-6403(3)/08.10.2008 г. относно процедура по чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПУП.
Докл. Станимир Пеев

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. Това “докл” в първия момент ми заприлича на “доц.” и се уплаших колко титулувани са всички там :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: