Доклад за изграждане на спортни зали в София

До Столичен общински съвет

ДОКЛАД
от Вили Лилков – общински съветник от Демократи за силна България в Столичен общински съвет

Относно: Програма за изграждане на училищни спортни зали.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В последните години се чувства остър недостиг от съвременна покрита спортна база в София за тренировки и състезания на учениците и младежите, на спортни клубове и спортни федерации. С изключение на двете ученически спортни зали в с. Челопечене и в район Овча купел, чието изграждане е инициирано от ПК ДМСТ при СОС, спортното строителство в столицата е спряло за повече от две десетилетия.

Столична община е задължена по Закона за физическото възпитание и спорта да създава условия за спорт, като приоритет в социалната политика; да изгражда, подържа и модернизира спортни обекти, да насърчава инвестициите в спорта, като предоставя терени за изграждане на спортни обекти и съоръжения. Всички програмни документи, които са основа за развитието на Столична община предвиждат изграждане на спортни обекти.

Съгласно ОУП на столицата към 2000 г. в София е изградена 720 ха открита и 120 ха покрита площ за спорт с общо 822 спортни обекти, от които 370 открити и 452 покрити. В система „Отдих и спорт”, като втора основна цел е определено „Изграждане на разнообразна и модерна инфраструктура, осигуряваща развитието на София, като регионален и европейски спортен център”.
Песимистичният вариант предвижда към 2020 г. откритата спортна площ да се увеличи до 1 100 ха, а площта на закритата да достигне 190 ха, т.е. увеличение с 380 ха на откритата и съответно със 70 ха на закритата спортна площ. Оптимистичният вариант е по-смел и предвижда нарастване на откритата площ за спорт до 1 380 ха, а на закритата до 220 ха. Това означава, че за да се постигнат предвижданията на песимистичния вариант до 2020 г. ежегодно спортната площ в София трябва да се увеличава, както следва: открита площ – 32 ха/год.; закрита площ – 6÷7 ха/год. Оптимистичният вариант е практически недостижим!

Общинският план за развитие на София 2007 – 2013 г. предвижда, като Приоритетна ос 3, „Подобряване на условията на живот и качествата на жизнената среда” и конкретните цели №3 и №7 са съответно „Развитие на системата от обществени услуги и съответната инфраструктура в селищата от околоградската зона и града – здравеопазване, образование, спорт, култура, комунални услуги” и „Повишаване ефективността на образователната система и развитие на културата, спорта и младежките дейности”. За изпълнение на тези цели са предвидени: Подпомагане развитието на масовия и училищния спорт; Създаване на условия за високо спортно майсторство; Създаване на условия за функциониране на детско-юношески спортни школи; Постигане на по-добра здравна профилактика сред подрастващото население; Реализиране на публично-частно партньорство. Индикатори за реализация на мярката са броя на спортните и младежки бази и на изградените спортни площадки в кварталите.

Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община до 2010 г. предвижда да се изведе на преден план спортът в училище и по-конкретно:

– Разработване и реализиране на петгодишна общинска програма за модернизиране и увеличаване на спортната база на училищата и развитие на спортната база на детските градини;
– Ежегодно увеличаване на средствата като процент от сборния бюджет на столицата, предназначени за развитие на физическото възпитание, спорта за всички и социалния туризъм;
– Разработване на финансово гарантирана петгодишна инвестиционна програма на Столична община за строителство на спортни обекти и съоръжения при съобразяване с традициите и кадровия ресурс на спорта във всяко населено място на Столична община.

В Програмата на Кмета за управление и развитие на Столична община 2008 – 2011 г. приоритет е „Развитието на кварталната и училищната спортна база, строителство на общоградски спортни обекти и финансово гарантирана инвестиционна програма на Столична община за модернизация и строителство на спортни обекти и съоръжения.” Очакванията са за „….създаване на оптимални условия и увеличаване на възможностите за занимания със спорт на деца и ученици от различни възрастови групи и разширяване обхвата на учащи се, практикуващи спортни дейности, както и включване на деца със специални образователни потребности в програми за здравно образование и спортни дейности”.

В Столична община има над 220 общински училища, с около 120 000 учащи се в тях. Физкултурните салони в по-голямата си част са амортизирани, маломерни и неотговарящи на съвременните изисквания за спортуване. Много от училищните дворове са „преоразмерени”, някои са с площ между 10 и 15 дка, което позволява да се изградят върху тях типови спортни зали с площ от 600 до 1 000 кв.м., каквато е европейската практика. По принцип тези терени са инфраструктурно обезпечени, оградени и охранявани, с добра комуникация и подходи. Връзката на спортните зали с учениците и техните преподаватели е възможно най-пряка. Изграждането им ще подобри качеството на учебния процес и условията за тренировки и състезания на спортни клубове и спортни федерации. Училищната мрежа е развита равномерно в столицата и изграждането във всеки от районите на спортни зали ще допринесе за намаляване на неравномерността на разположението на спортните обекти в София, които са съсредоточени основно в шест района. Новото строителство ще позволи съществуващите физкултурни салони или да бъдат интегрирани към новите спортни зали, или да бъдат модернизирани, като се приспособят за нуждите на художествената самодейност на училищата и районите и да се адаптират за спортните занимания на най-малките ученици.

По предварителни изчисления изграждането на една спортна зала с посочените размери (от 600 до 1 000 кв.м.) с проектиране и надзор, без специалното оборудване, се оценява от 330 000 до 550 000 евро (по цени към октомври 2008 г.) или общо за 25 спортни зали във всеки от районите на София ще са необходими между 16 и 27 млн. лв. Разпределението им по години означава да се планират между 5 ÷ 6 и 9 ÷ 10 млн. лева годишно. Изготвянето на типови проекти, както и прилагането на конкурсния принцип за тяхното изграждане е гаранция за по-ниски цени от изчислените по-горе.

Финансирането на Програмата може да се извърши със средства от СОПФ, тъй като изграждането на модерна училищна спортна база покрива Критериите за оценка и подбор на програми, проекти и искания за финансиране със средства от СОПФ.

Във връзка с изложеното по-горе предлагам кметът на Столична община и неговата администрация да разработят Програма за изграждане на 25 модерни спортни зали в училищни дворове, която да се изпълни до края на мандата на настоящия общински съвет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и на Закона за физическото възпитание и спорта СОС да вземе следното решение:

  1. Възлага на Кмета на Столична община в срок от три месеца от приемане на настоящото решение да предостави за одобрение пред Столичния общински съвет Програма за изграждане на 25 училищни спортни зали, за периода 2009 – 2011 г.
  2. Контролът по изпълнение на решението по т. 1 се възлага на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма при СОС.

Вносител
Вили Лилков


ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от 2009 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за физическото възпитание и спорта и във връзка с Общия устройствен план на София, Общинския план за развитие 2007 – 2013 г., Програмата за управление и развитие на Столична община 2008 г. – 2011 г. и Стратегията за развитие на спорта на Столична община до 2010 г.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

  1. Възлага на Кмета на Столична община в срок от три месеца от приемане на настоящото решение да предостави за одобрение пред Столичния общински съвет Програма за изграждане на 25 училищни спортни зали, за периода 2009 – 2011 г.
  2. Контролът по изпълнение на решението по т. 1 се възлага на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма при СОС.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. […] Доклад вх. № 93-00-20/21.01.2009 г. относно разработване на Програма за изграждане на […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: