29-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

29-то заседание
на Столичен общински съвет
15.01.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. №93-00-3323/15.12.2008 г. от г-н Николай Желев – общински съветник, относно изпълнението на Решение №114 по Протокол №7 от 06.03.2008 г. на Столичния общински съвет за усвояването на средства в размер на 1 200 000 лв., отпуснати за възстановяване и развитие на Северния и Западния парк, и 1 000 000 лв. за програма „Зелена София”.

3. Питане вх. №93-00-2/05.01.2009 г. от г-н Христо Ангеличин, общински съветник относно проведен конкурс за предоставяне на временно възмездно ползване на площи, представляващи външна част на превозни средства на „Столичен електротранспорт” ЕАД за осъществяване на реклама за срок от 2 /две/ години.

4. Питане вх. №93-00-3/06.01.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно контрола върху монтирането на базови станции на телекомуникационните оператори в София и информираността на гражданите за нивото на тяхното излъчване.

5. Питане вх. №93-00-5/07.01.2009 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно информация за наложени санкции на граждани и сгради за непочистен пред тяхната собственост сняг.

6. Доклад вх. №93-00-4/06.01.2009 г. относно наименуване на метростанциите от изгражданите и започващите през 2009 г. участъци от разширението на метрото в София.
Докл. Бойко Борисов

7. Доклад вх. №66-02-4165/ 09.12.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно – монументални елементи и за рекламната дейност на територията на СО приета с Решение №24 по Протокол №4 от 20.12.2007г. на СОС.
Докл. Петър Диков

8. Доклад вх. №93-00-8/08.01.2009 г. относно изменение на Решение №453 по Протокол №17 от 24.07.2008г. за временно уреждане на отношенията свързани с преместваеми обекти и рекламни елементи върху общински терени до влизане в сила на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
Докл. Николай Желев

9. Доклад вх. №93-01-4224(5)/01.12.2008 г. относно Решение №11146/10.27.08 г. на Върховния административен съд на Република България във връзка с разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от Наредбата на СОС за определяне размера на местните данъци.
Докл. Минко Герджиков

10. Доклад вх. №93-00-3296/02.12.2008 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ №2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков

11. Доклад вх. №26-00-11646(1)/04.12.2008 г. относно придобиване от „Столичен електротранспорт” ЕАД на дълготраен материален актив на стойност над 10 000 (10 хиляди) лева без ДДС.
Докл. Александър Цветков

12. Доклад вх. №93-00-1/05.01.2009 г. относно кандидатстване на СО по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Процедура с референтен №BG161PO005/08/1.11/01/04 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”.
Докл. Ирина Савина

13. Доклад вх. №6600-6698(2)/23.12.2008 г. относно осигуряване средства за честванията на 130 години от обявяването на град София за Столица на България.
Докл. Йорданка Фандъкова

14. Доклад вх. №12-00-3252/23.07.2008 г. относно Решение №205 от 24.04.2008 г. на СОС, с което се отменя Решение №658 по Протокол №61 от 13.10.2005 г. на СОС, касаещо терен с площ от 19.62 кв.м., намиращ се на ъгъла на бул. „Дондуков” и ул. „Стара планина”, в кв. 512, местност „Зона Г-14”, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Оборище”.
Докл. Данаил Кирилов

15. Доклад вх. №93-00-3301/04.12.2008 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот – частна общинска собственост, на Асоциация „Детско сърце”.
Докл. Стефан Иванов, Малина Едрева, Елен Герджиков

16. Доклад вх. №26-00-12429(2)/08.01.2009 г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски” с името ул. „Франсоа Митеран”.
Докл. Малина Едрева

17. Доклад вх. №93-00-7/08.01.2009 г. относно създаване на комисия по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Докл. Росен Желязков

18. Доклад вх. №26-00-9320(2)/03.12.2008 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на трансформаторен пост в УПИ I – за КОО, ОЖС и трафопост, кв. 31, ж. к. „Дружба II част”, район „Искър”.
Докл. Росен Желязков

19. Доклад вх. №08-15-3267(4)/03.12.2008 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ II – 686, кв. 17, по плана на гр. София, м. „Горубляне”, находящ се в гр. София, район „Младост”.
Докл. Росен Желязков

20. Доклад вх. №08-23-3240(3)/03.12.2008 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за УПИ II – 303 и улица, от кв. №52, по плана на с. Пасарел, район „Панчарево”.
Докл. Росен Желязков

21. Доклад вх. №66-02-4169/09.12.2008 г. относно проект за ПУП – Изменение на плана за регулация и застрояване на м.НПЗ „Орион и съседни жилищни територии”, кв.8; УПИ ІІ – „за обществено обслужване, озеленяване” и УПИ ІІІ-840 „за обществено обслужване, озеленяване”, улици по о.т. 68А – о.т. 69А – о.т.70В – о.т.70А; по о.т. 70А – о.т.70Б.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. №66-02-4170/09.12.2008 г. относно поправка на допусната явна фактическа грешка в текстовата съставка на Решение №74 по Протокол №24/30.03.2001 г. на СОС, публикувано в ДВ бр. 98/16.11.2001 г., с което е одобрен проект за застроителен, регулационен и кадастрален план на м. „Враждебна – юг” в граници: бул. „Ботевградско шосе” и земеделски /терен за далеко-перспективно развитие на летище „София”/, без квартали с одобрен ПГП.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. №66-02-2/07.01.2009 г. относно проект за изменение на план за регулация за УПИ ІХ-за инженерна инфраструктура, кв.1а, м.”Симеоново – север – Обслужващи обекти на Околовръстен път”.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. №66-02-3/07.01.2009 г. относно проект за ПУП – план за улична регулация на Софийски околовръстен път – южна дъга – 1,2,3,4,5 и 6-част; план за улична регулация на връзка Околовръстен път – лифтова станция „Симеоново”; изменение на плана за улична регулация на улица от о.к.7а до о.к.26; изменение на плана за регулация на кв.44, м. „Малинова долина и кв.111, м.”Малинова долина – изток”.
Докл. Петър Диков

25. Доклад вх. №08-06-3292/09.10.2008 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на двуетажна жилищна сграда – общинска собственост, находяща се на ул. „564”, №6 А, ж. к. „Левски В” – район „Подуяне” на Фондация „Бетел-България” за ползване като „Защитена къща за младежи със социални проблеми и зависимости от наркотични, алкохолни и химически субстанции”.
Докл. Ева Митова

26. Доклад вх. №08-01-1/08.01.2009 г. относно кандидатстване на район „Средец” и район „Лозенец” по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Докл. Маргарита Гутева, Прошко Прошков

27. Доклад вх. №08-18-3316(1)/19.12.2008 г. относно кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
Докл. Пламен Йорданов

28. Доклад вх. №08-14-3240/15.10.2008 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на следните имоти – публична общинска собственост – ж.к. „Дружба”1, бл.40, първи етаж, представляващи 14 работни стаи и обслужващи помещения за срок: 10 години на Агенцията за социално подпомагане към МТСП.
Докл. Йордан Томов

29. Доклад вх. №08-04-3074(3)/24.10.2008 г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – ателие в сградата на ул. „Панайот Волов” 2- 4, вх. А в жилищен.
Докл. Пенка Арменкова

30. Доклад вх. №26-00-3983(7)22.12.2008 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, за изграждане на КТП с площ от 12 кв. м. върху общински недвижим имот – УПИ VIII- за озеленяване и ТП, кв. 150, м. „Подуяне – Център”.
Докл. Пенка Арменкова

31. Доклад вх. №08-06-3068(5)/11.11.2008 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на КТП с площ от 5,44 кв. м. върху общински недвижим имот – УПИ III – за озеленяване и ТП, кв. 346, м. „Левски – Ботевградско шосе – Рамка”.
Докл. Ева Митова

32. Доклад вх. №08-23-3261/21.07.2008г. относно искане на населението на с.Казичане и с.Кривина за спиране издаването на Разрешение от МОСВ за добив на инертни материали по открит способ на фирма „Кариери за чакъл и пясък България” АД в землищата им.
Докл. Станимир Пеев

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: