28-мо заседание на Столичен общински съвет – допълнение в дневния ред

28-мо заседание
на Столичен общински съвет
18.12.2008 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. №93-00-3324/15.12.2008 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси, Раздел V – Патентен данък.
Докл. Минко Герджиков

2. Доклад вх. №93-00-3325/16.12.2008 г. относно издаване на запис на заповед в полза на МОСВ с издател Столична община, подписана от Кмета, без протест и без разноски със срок на предаване до 24 месеца в размер на 1 067 850 лева, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект № 58111-55-246 „Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район „Овча купел”, одобрен за финансиране по Процедура № BG161P0005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 година”.
Докл. Минко Герджиков

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: