28-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

28-мо заседание
на Столичен общински съвет
18.12.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. №93-01-4411/04.12.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно две сгради паметници на културата, които скоро ще бъдат безвъзвратно погубени.

3. Питане вх. №93-01-4411/04.12.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно промени в плана за регулация и застрояване на кв. Дианабад, кв. 9.

4. Доклад вх. №93-00-3310/08.12.2008 г. относно преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” по бюджета на дирекция „Социални дейности” на Столична община за 2008 г.
Докл. Бойко Борисов.

5. Доклад вх. №93-00-3306/08.12.2008 г. относно промяна размера на средната брутна работна заплата (СБРЗ) за педагогическия и непедагогическия персонал във Функция „Образование” държавна отговорност – неделегирани дейности район „Изгрев”
Докл. Бойко Борисов

6. Доклад вх. №08-11-3003(3)/21.10.2008 г. относно потвърждаване на Решение №333 по Протокол №14 от 12.06.2008 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Малина Едрева

7. Доклад вх. №06-00-3067(8)/10.12.2008 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Европейски институт”, Фондация „Център за модернизиране на политики” и Читалище „Славянска беседа”, върху общински нежилищен имот, находящ се в град София, ул. „Христо Белчев” №8, в изпълнение на Решение №407 по Протокол №17 от 24.07.2008 г. на СОС.
Докл. Маргарита Гутева

8. Доклад вх. №62-00-3114/17.11.2008 г. относно закупуване на животоспасяващи лекарства на стойност 5400 лв. и предоставянето им на Александър Пешов Александров за осигуряване на тримесечно лечение.
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх. №93-00-3314/11.12.2008 г. относно предложение за средни месечни брутни работни заплати в нови услуги в общността.
Докл. Албена Атанасова

10. Доклад вх. №93-00-3307/08.12.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община.
Докл. Минко Герджиков

11. Доклад вх. №93-00-3316/11.12.2008 г. относно изменение на НРУИТД на територията на СО.
Докл. Ангел Джамбазки, Йорданка Фандъкова

12. Доклад вх. №12-00-4159/11.12.2008 г. относно промени в Правилника за дейността на СОАП.
Докл. Данаил Кирилов

13. Доклад вх. №66-02-4165/ 09.12.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно – монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столичната община приета с Решение №24 по Протокол №4 от 20.12.2007г. на СОС.
Докл. Петър Диков

14. Доклад вх. №26-00-11878(1)/10.12.2008 г. относно отписване от баланса на „СМХ” ЕАД в ликвидация на вземания на стойност 228 784, 84 лева.
Докл. Минко Герджиков

15. Доклад вх. №93-01-4154(5)/04.12.2008 г. относно провеждане на обществена поръчка с предмет “Доставка на 25 /двадесет и пет/ трамваи с нисък под за междурелсие 1009мм и одобряване на “План график за реконструкция и модернизация на трамвайно депо “Красна поляна”.
Докл. Минко Герджиков, Александър Цветков

16. Доклад вх. №26-00-4779(6)/08.12.2008 г. относно освобождаване на „БГЛ” ООД от заплащане на такса битови отпадъци за нежилищен имот УПИ ХVІІІ – 489 и 619 от кв. 2, местност „НПЗ Искър – Север”.
Докл. Мария Бояджийска

17. Доклад вх. №08-09-3311(1)/08.12.2008 г. относно преобразуване на Логопедична детска градина №56, находяща се на бул. „Св. Наум” №22, район „Лозенец”, в ЦДГ №56, с адрес бул. „Св. Наум” №22, район „Лозенец”.
Докл. Йорданка Фандъкова

18. Доклад вх. №26-00-9337(2)/01.12.2008 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в УПИ I – за детска градина и трафопост, кв. 29, м. „Левски – Зона В”, район „Подуяне”.
Докл. Росен Желязков

19. Доклад вх. №26-00-7235(12)/11.12.2008 г. относно изпълнение на т. 3 от Решение №47 от 30.01.2006 г. на СОС, изменение на т. 2 от същото решение и одобряване на пазарните оценки за уравняване на двата дяла при прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на съсобствен УПИ ІІ (стар), кв. 9 ж.к. „Яворов”, въз основа на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

20. Доклад вх. №93-00-3317/11.12.2008 г. относно Проект на Правилник за автоматизираните информационни системи в Столичната община.
Докл. Росен Желязков

21. Доклад вх. №66-02-4090/17.11.2008 г. относно проект за изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I и II, кв. 78 и УПИ I и IIІ, кв. 78а, м. „Бул. Станке Димитров”, по плана на град София.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. №66-02-4135/01.12.2008 г. относно ПРЗ, кв. 113-б, УПИ ІІ и улица по о.т. 528-528а-528б-528в, м. „Волуяк-гарата”.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. №66-02-4141/03.12.2008 г. относно проект за изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ, ІІІ, ІV и V, кв. 28 а и УПИ V, кв. 28, м. ”Бул. Пробив Пенчо Славейков”.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. №66-02-4151/04.12.2008 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м. бул.”Ломско шосе – пътен възел с. Мрамор”, кв.4, УПИ VІІІ-250 – „за автосервиз и административна сграда” и улица по о.т. 53-о.т. 53А – о.т. 53Б.
Докл. Петър Диков

25. Доклад вх. №93-00-3260/23.10.2008 г. относно разработване на проект на „Програма за подмяна и поставяне на нови указателни и информационни табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти – общинска собственост” на територията на СО.
Докл. Вили Лилков, Димитър Бъчваров

26. Доклад вх. №93-01-4420/08.12.2008 г. относно участие в проектно предложение по Приоритетно направление 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Основна област на интервенцията 4.2. „Децата и младежта в образованието и обществото”, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001-4.2.02 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.
Докл. Малина Едрева

27. Доклад вх. №93-00-3321/11.12.2008 г. относно удължване мандата на работната група за поетапно премахване на „Селище на строителя” (бивши Виетнамски общежития) с шест месеца.
Докл. Ангел Джамбазки

28. Доклад вх. №94-Г-3177(2)/05.11.2008 г. относно доброволна делба на УПИ ІІІ, ІV и V кв. 10, м. „Младост 4”, между Столична община и ЕТ „Марияна Стоянова”.
Докл. Петко Дюлгеров

29. Доклад вх. №08-16-3239(4)/05.12.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал.5 от ЗУТ за изменение на ПУП и новопроектиран УПИ XXV – 649, 651, 1830, 3240, 3647 и улица от кв. 10, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново”, район „Студентски”
Докл. Димитър Дилчев

30. Доклад вх. №08-16-3141(7)/09.12.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ I – 1783, 1969, 4212, 4213, 4215 и УПИ II – 1783, 3540, 4215, 4216, 4407, 4408, от кв. 170 А, м. „Студентски град”, находящ се в град София, район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев

31. Доклад вх. №08-17-3415/10.12.2008 г. относно поправка на допусната явна фактическа грешка в Решение №417 на СОС от 15.05.2007 г. и в Решение №434 на СОС от 24.07.2008 г.
Докл. Любен Петров

32. Доклад вх. №08-20-3028(4)/11.11.2008 г. относно придобиване правото на собственост върху ПИ – №634, попадащ в УПИ I, отреден за ОДЗ от кв. №11, м. бул. Сливница”, по плана на гр. София, район „Връбница .
Докл. Младен Младенов

33. Доклад вх. №62-00-3156(3)/10.12.2008 г. относно преименуване на улица с номера в район „Изгрев”, ж.к. “Червена звезда” (б.р. ?!?) с името „Лъчезар Станчев”.
Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев, Данчо Хаджиев, Борислав Бориславов

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: