26-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

26-то заседание
на Столичен общински съвет
11.12.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. №93-01-4346/25.11.2008 г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно строителство на първи и втори метродиаметър.

3. Питане вх. №93-01-4389/02.12.2008 г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно разбитите пътни настилки и многобройните и хаотични изкопни и „ремонтно-аварийни” ровове на територията на Столичната община и в частност по ул. „Солунска”.

4. Питане вх. №93-00-3299/03.12.2008 г. от г-жа Таня Найденова и г-н Георги Свиленски – общински съветници, относно проведен конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по Републиканската транспортна схема от квотата на Столична община.

5. Доклад вх. №93-01-3256/17.10.2008 г. относно увеличаване на средната работна заплата в дейност 524 „Домашен социален патронаж”.
Докл. Бойко Борисов

6. Доклад вх. №93-01-4170/20.10.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за Пазарите на територията на Столичната община.
Докл. Минко Герджиков

7. Доклад вх. №93-00-3293/28.11.2008 г. относно приемане на Правила за работа по „Програма за европейски проекти и развитие на гражданското общество”.
Докл. Ирина Йорданова, Ивайло Йонков, Калоян Паргов

8. Доклад вх. №12-00-3745(2)/18.11.2008 г. относно изваждане на обект от Годишния общински план за работа по приватизация.
Докл. Данаил Кирилов

9. Доклад вх. №12-00-4053/18.11.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – обособена част от имуществото на общинско дружество „СОФИНВЕСТ” ЕООД.
Докл. Данаил Кирилов

10. Доклад вх. №12-00-4057/19.11.2008 г. относно изменение на Решение №356 по Протокол №15 от 26.06.2008 г. на СОС за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

11. Доклад вх. №12-00-4058/19.11.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

12. Доклад вх. №12-00-4086/26.11.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

13. Доклад вх. №93-00-3297(1)/04.12.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ възстановяване, изграждане и реконструкция на детски площадки на територията на Столичната община.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

14. Доклад вх. №93-00-3298(1)/04.12.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждане и реконструкция на спортни площадки на територията на Столичната община.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

15. Доклад вх. №08-16-3247(2)/04.12.2008 г. относно финансиране финансиране на район „Студентски” със средства от СОПФ за изграждането на скейтборд площадка в парк „Студентски”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

16. Доклад вх. №26-00-10239(3)/11.11.2008 г. относно допълнение на Решение №1051 по Протокол №95 от 18.12.2006 г. на СОС.
Докл. Минко Герджиков

17. Доклад вх. №93-00-3199(1)/18.11.2008 г. относно промяна по бюджета на Столичната община във функция „Здравеопазване”.
Докл. Минко Герджиков

18. Доклад вх. №93-00-3275/17.11.2008 г. относно осигуряване на финансови средства в размер на 50 000 лв. за реализация на проект „Дентално лечение на възрастни пациенти от домовете за стари хора на територията на Столичната община”.
Докл. Албена Атанасова

19. Доклад вх. №93-00-3276/17.11.2008 г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

20. Доклад вх. №93-01-4176/21.10.2008 г. относно допълнение на Решение №453/24.07.2008 г. на СОС относно временно уреждане на отношенията, свързани с преместваеми обекти и рекламни елементи върху общински терени до влизане в сила на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
Докл. Вили Лилков

21. Доклад вх. №93-01-4279/10.11.2008 г. относно предаване на картини от фонда на Галерия – музей „Дечко Узунов” на дарителите съгласно Договор РД-56-348/17.10.1995 г.
Докл. Вили Лилков

22. Доклад вх. №93-00-3279/19.11.2008 г. относно разработване на Програма за подготовка за номиниране на Историческия център на София за Световно културно наследство.
Докл. Вили Лилков

23. Доклад вх. №66-00-5495(4)/18.11.2008 г. относно утвърждаване на окончателни годишни списъци за 2008 г. по чл. 16 от НРУУРОЖ на територията на Столичната община на картотекираните граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Орлин Иванов, Росен Желязков

24. Доклад вх. №26-00-9718(2)/10.11.2008 г. относно доброволно прилагане на ПУП за урегулиран поземлен имот VІІ-4, чрез продажба на общинската част, представляваща реална част с площ 90 кв.м, от кв.25, м.”Горна баня”.
Докл. Росен Желязков

25. Доклад вх. №08-17-3255(5)/13.11.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

26. Доклад вх. №08-23-3427(3)03.12.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

27. Доклад вх. №66-02-4066/10.11.2008 г. относно ПУП – изменение на план за регулация на м. НПЗ „Искър-юг” кв.10, УПИ: І и ІІ, кв.8, УПИ І и улица по о.т. 38 – 40 – 24 – 21 – 18 – 13; улица по о.т. 12 – 19 – 20 – 25; улица по о.т. 14 – 17 – 22 – 23 и план за застрояване на кв. 6А (нов), УПИ І – 411 – „за офиси и магазини”.
Докл. Петър Диков

28. Доклад вх. №66-02-4153/04.12.2008 г. относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за площадка за изграждане на съоръжения за третиране на неопасни отпадъци, землище на с. Яна, ЕКАТЕЕ 87401, местност „Садината”.
Докл. Петър Диков

29. Доклад вх. №93-00-3290(2)/04.12.2008 г. относно изменение на Решение №753 по Протокол №25 от 27.11.2008 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Александър Цветков, Радослав Тошев

30. Доклад вх. №93-01-4154(5)/04.12.2008 г. относно провеждане на обществена поръчка с предмет “Доставка на 25 /двадесет и пет/ трамваи с нисък под за междурелсие 1009мм и одобряване на “План график за реконструкция и модернизация на трамвайно депо “Красна поляна”.
Докл. Минко Герджиков, Александър Цветков

31. Доклад вх. №26-00-11166(1)/17.11.2008 г. относно придобиване от „СКГТ – София” ЕООД на дълготраен материален актив на стойност 10 000 (10 хилиляди) лева без ДДС.
Докл. Александър Цветков

32. Доклад вх. №94-ВД-4101(13)/19.11.2008 г. относно подобряване транспортното обслужване на живеещите и работещите на територията на район „Панчарево”.
Докл. Александър Цветков

33. Доклад вх. №93-00-3300/04.12.2008 г. относно кандидатстване на СО за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013” с проектно предложение „Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община”.
Докл. Ирина Савина, Александър Цветков

34. Доклад вх. №93-00-3287/21.11.2008 г. относно провеждане на процедура по изключване от горския фонд на имот №000216 от карта на възстановената собственост на землище Бистрица, район „Панчарево” във връзка с изграждане на трасе за обект „Водопровод от кв. 42, с. Бистрица – разширение до резервоар „Бистрица” и от кв. 13-а, с. Бистрица до резервоар „Кокаляне”, район „Панчарево”, Столична община” часто от проект „Воден сектор на град София”, финансиран по програма ИСПА.
Докл. Мария Бояджийска

35. Доклад вх. №26-00-4779(6)/04.12.2008 г. относно освобождаване на „БГЛ” ООД от заплащане на такса битови отпадъци за нежилищен имот УПИ ХVІІІ – 489 и 619 от кв. 2, местност „НПЗ Искър – Север”.
Докл. Мария Бояджийска

36. Доклад вх. №94-Д-3367(1)/04.12.2008 г. относно придобиване право на собственост върху поземлени имоти №№038010, 044034, 064027, землище с. Яна и поземлени имоти №№134018, 134013 – землище Горни Богров – район „Кремиковци”, собственост на физически лица.
Докл. Мария Бояджийска

37. Доклад вх. №94-Е-3270(1)/04.12.2008 г. относно придобиване право на собственост върху поземлени имоти №№044059, 044035, 044063, 044043 в землището на с. Яна и поземлен имот №134019 – землище на с. Горни Богров – район „Кремиковци”, собственост на физически лица.
Докл. Мария Бояджийска

38. Доклад вх. №25-00-3330(3)/27.11.2008 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на недвижим имот и двуетажна сграда – публична общинска собственост, ул. „Суходолска” №2, Западен парк до бл. 110, кв. 18, пл. №201 /бивша детска ясла №32/ на ЦДГ №128 „Феникс” и преобразуване на ЦДГ №128 „Феникс” в ОДЗ №128 „Феникс”.
Докл. Йорданка Фандъкова

39. Доклад вх. №08-05-3240/23.10.2008 г. относно безвъзмездно предоставяне за управление имоти публична общинска собственост .
Докл. Тодор Кръстев

40. Доклад вх. №08-08-3174/02.09.2008 г. и №08-08-3174(7)/24.11.2008 г. относно отдаване под наем, без търг или конкурс, терен, представляващ спортна площадка с площ 1235 кв. м., попадащ в УПИ VІІІ „за озеленяване” на Спортен клуб по фрийстайл футбол Академик – София – юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.
Докл. Панайот Бончев

41. Доклад вх. №08-08-3196/21.10.2008 г. относно промяна на предназначението на общински нежилищен имот, представляващ ателие, находящ се в ж. к. „Дианабад”, бл. 56, ет. 17, в едностаен апартамент.
Докл. Панайот Бончев

42. Доклад вх. №08-11-3002(4)/14.10.2008 г. и №08-11-3002(5)/21.11.2008 г относно провеждане на търг за разпореждане с общински имот – бл. 84, ж. к. „Западен парк” по реда на НУРПТК на СОС.
Докл. Иван Чакъров

43. Доклад вх. №08-15-3432/19.11.2008 г. относно допълнение на Решение №666 по Протокол №23 от 23.10.2008 г. на СОС.
Докл. Петко Дюлгеров

44. Доклад вх. №08-16-3243/27.11.2008 г. относно финансиране на културно-масови тържества и инициативи по повод 20 години от основаването на район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев

45. Доклад вх. №08-17-3066(3)/18.09.2008 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП относно УПИ VIII-1015, кв. 48, м. „Манастирски ливади – запад”, целият с площ от 470 кв. м., район „Витоша”.
Докл. Любен Петров

46. Доклад вх. №26-00-5381(4)/05.08.2008 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ I – 862, кв. 80, м. „Сливница”, район „Люлин”, чрез изкупуване на част от недвижим имот, частна общинска собственост.
Докл. Венетка Серафимова

47. Доклад вх. №94-Т-3040(3)/11.11.2008 г. относно включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване семейството на Тодорка и Ангел Сухаревски.
Докл. Младен Младенов

48. Доклад вх. №08-23-3282/04.08.2008 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на три помещения, части от обект – публична общинска собственост, в административно-търговска сграда в с. Долни Лозен.
Докл. Станимир Пеев

49. Доклад вх. №93-00-3289/25.11.2008 г. относно включване в културния календар на Столичната община на два цикъла от концерти на Камерен оркестър на ОАБД „Парекордзаган – София”, считано от 2009 г. и отпускане ежегодно на средства за провеждането им .
Докл. Христо Ангеличин, Малина Едрева, Данчо Хаджиев

50. Доклад вх. №62-00-3154(2)/13.11.2008 г. относно поставяне на паметни плочи на именитите български творци – поетите Андрей Германов и Лъчезар Станчев, и на писателя Емил Коларов .
Докл. Йорданка Фандъкова

51. Доклад вх. №08-08-3207/06.11.2008 г. относно поставяне на мемориална плоча на дома, в който са живели артистите Вяра Ковачева и Никола Друмев с адрес: ж.к. „Изток”, бул. „Самоков” №14, бл. 5, вх. А.
Докл. Панайот Бончев

52. Доклад вх. №93-01-4228/30.10.2008 г. относно поставяне на паметник на Илия Бешков.
Докл. Роберт Янакиев

53. Доклад вх. №93-01-4266(2)/20.11.2008 г. относно поставяне на паметна плоча на г-н Белчо Белчев.
Докл. Жельо Бойчев

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: