25-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

25-то заседание
на Столичен общински съвет
27.11.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. №93-00-3267(6)/20.11.2008 г. от г-н Петър Курумбашев – общински съветник, относно концесионирането на линии в градския транспорт.

3. Питане вх. №93-00-3274/12.11.2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно възможностите за удължаване маршрута на автобусна линия на МГТ №72 с една спирка.

4. Питане вх. №93-00-3280/19.11.2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно информация за дейността на Столичен инспекторат в частта му за санкциониране на неправилно паркирали автомобили на територията на Столичната община.

5. Питане вх. №93-00-3278/18.11.2008 г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник, относно екологичните проблеми на града и задръстванията.

6. Доклад вх. №66-00-6133(1)/04.11.2008 г. относно увеличаване на средната месечна брутна работна заплата от 01.10.2008г. с 15 % в Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други” – местни дейности Функция V ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” Група 3 Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”.
Докл. Бойко Борисов

7. Доклад вх. №93-01-4289/12.11.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот”.
Докл. Албена Атанасова

8. Доклад вх. 93-01-4326/19.11.2008 г. относно подписване на договор между Столична община и „УНИЦЕФ” – България за предоставяне на директно финансиране в размер на 600 000 лв. за целите на Проект „Създаване на социални услуги в среда близка до семейната за деца и младежи от ДДМУИ „Света Петка”, с. Могилино” и разкриване на „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания” – в двуетажна сграда с площ от 68.82 кв. м. и дворно място от 426 кв.м., ул. „Марко Добрев” №21.
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх. №93-01-4192/23.10.2008 г. относно допълнение на чл. 43, ал. 3 на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.
Докл. Минко Герджиков

10. Доклад вх. №94-К-3201(1)/10.11.2008 г. относно приключване ликвидацията на „Красна поляна” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.
Докл. Минко Герджиков

11. Доклад вх. №93-01-4281/11.11.2008 г. относно промяна на бюджета на Столичната община за третото тримесечие на 2008 година.
Докл. Минко Герджиков

12. Доклад вх. №93-01-4304/13.11.2008 г. относно определяне на експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2008 г. на „Столичен Електротранспорт” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

13. Доклад вх. №93-01-4154/16.10.2008 г. относно изпълнение на Решение №433 по Протокол №17 от 24.07.2008 г. и Решение №543 по Протокол №20 от 25.09.2008 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Минко Герджиков, Александър Цветков

14. Доклад вх. №12-00-4022/10.11.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за приватизация на обект – общинска собственост и промяна на т. 3 на Решение №433 по Протокол №17 от 24.07.2008 г. на СОС.
Докл. Данаил Кирилов

15. Доклад вх. 08-15-3145(1)/16.10.2008 г. относно изменение на Решение №165 по Протокол №9 от 27.03.2008 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Данаил Кирилов

16. Доклад вх. №93-00-3284/20.11.2008 г. относно намаляване капитала на „Егида – София” ЕАД и увеличаване капитала на „Спортна София – 2000” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Данаил Кирилов

17. Доклад вх. №93-01-4323(1)/20.11.2008 г. относно отмяна и изменение на решения на СОС за финансиране със средства от СОПФ.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

18. Доклад вх. №93-01-4079(1)/20.11.2008 г. относно отпускане на средства от СОПФ за извършване на основен ремонт на читалище „Просвета”в кв. Обеля, гр. София.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

19. Доклад вх. № №08-22-3020(3) /20.11.2008 г. и 92-00-3055(16)/20.11.2008 г. относно осигуряване на средства от СОПФ за изграждане на нов спортеен център в двора на 159 ОУ „Васил Левски”, с. Челопечене, район „Кремиковци”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

20. Доклад вх. №93-01-4328 (1)/20.11.2008 г. относно дофинансиране със средства от СОПФ извършването на основни ремонти на училищни сгради и детски заведения в район „Кремиковци”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

21. Доклад вх. №93-00-3262/30.10.2008 г. относно промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди за временно ползване и предоставяне безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години на фирма „Чистота – Искър” ЕООД за поземлен имот №113006 и поземлен имот №113007, находящи се в местност „Янещица”, землище на с. Горни Богров, район „Кремиковци.
Докл. Мария Бояджийска

22. Доклад вх. №94-А-3256(4)/13.11.2008 г. относно придобиване право на собственост върху ПИ №133006, №133010, №134006, землище Горни Богров, район „Кремиковци”, собственост на физически лица.
Докл. Мария Бояджийска

23. Доклад вх. №94-Д-3329(1)/13.11.2008 г. относно придобиване право на собственост върху ПИ №038007, №037005, №037006, м. „Садината”, землище Яна и ПИ №134009, м. „Мало ливаде”, землище Горни Богров, район „Кремиковци”, собственост на физически лица
Докл. Мария Бояджийска

24. Доклад вх. №93-01-4302/13.11.2008 г. относно придобиване право на собственост върху поземлени имоти №44019, №44042, №44044, №38009, землище Яна, район „Кремиковци”, собственост на физически лица.
Докл. Мария Бояджийска

25. Доклад вх. №93-00-3283/19.11.2008 г. относно промяна на обхвата на режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона”.
Докл. Александър Цветков

26. Доклад вх. №18-00-3119(3)/15.10.2008 г. относно учредяване на ежегоден Международен конкурс по композиция – „София” по повод 130 години София – столица на България.
Докл. Йорданка Фандъкова, Петър Гюзелев

27. Доклад вх. №93-00-3268/06.11.2008 г. относно отпускане на необходимите финансови средства за изработка на народни носии за нуждите на танцовия ансамбъл на българското национално малцинство в Бесарабия, Република Украйна.
Докл. Ангел Джамбазки

28. Доклад вх. №08-14-3126(4)/03.11.2008 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за УПИ II – 138, от кв. №85, м. „ж. к. Дружба 1 ч.”, район „Искър”.
Докл. Росен Желязков

29.Доклад вх. №25-00-3429(1)/20.11.2008 г. относно продължаване срока на договор за наем на помещения в ОКИ „Дом на културата Средец”.
Докл. Росен Желязков

30. Доклад вх. №6602-3244/18.04.2008 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за кв.кв. 1, 33, 34, 35, 36 и 37, м. „Ботаническата градина”.
Докл. Петър Диков

31. Доклад вх. №66-02-3964/14.10.2008 г. относно проект за изменение на действащия ПУП – план за регулация и застрояване за кв.312, м. „Красно село – Плавателен канал” за създаване на нов кв.312з.
Докл. Петър Диков

32. Доклад вх. №66-02-4034/30.10.2008 г. относно проект за ПУП – ИПР и ПЗ за кв. 40, м. НПЗ „Кремиковци – гара Яна”.
Докл. Петър Диков

33. Доклад вх. №66-02-4055/05.11.2008 г. относно проект за ПУП – ИПР на м. „Летищен комплекс – София”, кв. 2, УПИ ХІ-„за писти, пътеки за регулиране и съоръжения за безопасност” и ХХІІІ-„ограничителна /резервирана/ 400 метрова зона за безопасност на полетите”; кв. 2 А, УПИ І- 344-„за складово-производствена база и офиси”; улици : по о. т. 41 Г- 41 Д- 41 Е- 41 Ж- 41 З- 41 И; по о. т. 42 В- 42 Г- 42 Д- 42 Е- 42 Ж- 42 З- 42И и част от Околовръстен път по о. т. 42 К- 42 Н- 42 О- 42 С- 42 Х; по о. т. 42 Л- 42 М- 42 П- 42 Р- 42 У- 42 Ф.
Докл. Петър Диков

34. Доклад вх. №08-08-3140(2)/06.10.2008 г. относно промяна на статута и предназначението на общински нежилищен имот, находящ се в бл. 36, ж.к. Дианабад.
Докл. Панайот Бончев

35. Доклад вх. №08-13-3017(5)/24.09.2008 г. относно конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ V-149 и УПИ III „за ЖС”, кв. 85, м. „бул. Станке Димитров”.
Докл. Димитър Димов

36. Доклад вх. №66-00-3479(8)/02.10.2008 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на Агенцията за социално подпомагане на сграда на бивша детска ясла № 67 – район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов

37. Доклад вх. №08-20-3262/07.10.2008 г. относно отпускане на средства за закупуване на народни носии за фолклорните състави на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”.
Докл. Младен Младенов

38. Доклад вх. № 26-00-3965(2)/24.06.2008 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т.1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ XII – 409, кв. №24 по плана на град Нови Искър, кв. „Курило”, находящ се в гр. София, район „Нови Искър”, собственост на Тинка Радойкова Панайотова.
Докл. Валентин Котов

39. Доклад вх. №08-21-3207/31.10.2008 г. относно предоставяне на средства за неотложна операция на Йоана Людмилова Йорданова, гр. Нови Искър, ул. „Поп Боне Найденов”.
Докл. Валентин Котов

40. Доклад вх. №08-23-3102/02.07.2008 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински УПИ ІІ, отреден за „къмпинг” от квартал №54, местност „Зона за отдих” по плана на с. Панчарево.
Докл. Станимир Пеев

41. Доклад вх. №66-00-3479(7)25.09.2008 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане /АСП/ към Министерството на труда и социалната политика на три помещения, които са част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Панчарево”.
Докл. Станимир Пеев

42. Доклад вх. №08-24-3060(5)/28.10.2008 г. относно процедура по чл.17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на ПУП.
Докл. Рангел Марков

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: