Доклад за историческия център на София

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

ДОКЛАД
от Вили Лилков – общински съветник от Демократи за силна България в Столичен общински съвет

Относно: „Разработване на Програма за подготовка за номиниране на Историческия център на София за Световно културно наследство”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад е свързан с необходимостта от предприемане на целенасочени действия за изпълнение на концепцията, приета в Общия устройствен план (ОУП) и в Общинския план за развитие на София до 2013 г., за номиниране на Историческия център на София за Световно културно наследство. Тези документи, които са базисни за развитието на града в близка и средносрочна перспектива дават висока оценка на културно-историческото наследство на София, на основание на:
„– Високата културна стойност на отделни исторически пластове, представляващи забележителни примери за тип строителство и архитектурни ансамбли;
– Богатата историческа стратификация на средата, резултат от значим обмен на влияния между Запада и Ориента в един европейски културен кръстопът;
– Плурализмът на културното наследство – стилов, религиозен и етнически, допускащ зони, в които хармонично съжителстват различни религии, етноси и естетически концепции.”

Основни изводи в ОУП и Общинския план за развитие, по отношение на Историческия център на София:
– Историческият център на София, включващ двата главни културно-исторически модула: резерватът “Сердика-Средец” и Софийския некропол около църквата “Света София” и Храм-паметника “Александър Невски”, свързани по оста: пл. “Батемберг” – “Цар Освободител” (Приложение 1), притежава “извънредна универсална стойност”, в съответствие с критериите, посочени в Оперативните насоки за приемане за Световно културно наследство и може да бъде номиниран за включване в листата на Световното културно наследство;
– Неговата културна стойност е “вътрешно присъща”, т.е. включването му в листата е само потенциална възможност;
– Културно-историческият ресурс на територията е идентифициран в резултат от дългогодишна археологическа дейност и проучвания;
– Извършена е дългогодишна консервационна дейност, според международно приети принципи и критерии, при оптимално съхраняване на автентичността на историческата среда – едно от най-важните изисквания за Световно наследство;
– Обектите, включени в неговите граници, притежават най-силния режим на защита – резерват.

Въпреки положителните оценки съществуват проблеми, свързани с:
– Липса на цялостна консервационна стратегия и етапни програми за тази територия;
– Отсъствие на ефикасна политика за финансиране на опазването и развитието на културното наследство. Държавните средства за опазване драстично намаляват, без да се поощряват други възможни източници на финансиране;
– Липса на Програма за подготовка за номиниране на Историческия център за Световно културно наследство и пасивно поведение на държавата по отношение на номинацията.

Концепцията в ОУП и в Общинския план за развитие предлага номинирането на Историческия център на София в листата на Световното културно наследство да бъде една от първоетапните цели на устройственото развитие до 2010 г. За да бъде реализирана тази идея трябва да бъде извървян дълъг път. На първо място е необходима политическа воля и последователна градска стратегия за опазване и развитие на културното наследство, а именно:
– Изработване на система от охранителни режими и планове за опазване на културно-историческия ресурс на територията;
– Изработване от силни и компетентни екипи на досиета и планове за управление на всеки от обектите, включени в Историческия център на София;
– Опазване на Историческия център на София и определената към него „буферна зона” в автентичния им вид;
– Разработване на стратегия за интегрирана консервация, която координира дейностите по археологическите проучвания, консервацията и устройственото планиране, според ратифицираните от България европейски конвенции. ОУП предвижда изработване на Генерален консервационен план на системата КИН до 2010 г., съставен със съвместните усилия на археолози, консерватори и урбанисти. Планът трябва да даде стратегическите насоки за архитектурна и археологическа консервация, координирана с етапите на археологическите проучвания, експониране, поддържане на паметниците и аварийни спешни мерки;
– Съвременни форми на представяне на културното наследство;
– Строга градоустройствена дисциплина в културно-историческата среда, съобразена с националните и международните документи в тази област;
– Включване на Историческия център на София в Индикативната листа на България за Световно културно наследство. Тази мярка по принцип е задължение на държавата, но инициативата може да бъде на Столична община.

Описаните дейности изискват време, финансови средства, целенасочени усилия на компетентни екипи от специалисти и много добра координация на държавата и Столична община. От изключителна важност за успеха на номинирането на Историческия център на София за Световно културно наследство, е информираността и съдействието на софийските граждани, без активното участие на които всяка схема на опазване на културното наследство би била невъзможна. Това означава, че трябва да се поеме инициативата от Столичния общински съвет, заедно с институции като ОП „Стара София” и Софийски исторически музей, НИПК, ИКОМОС/България, Съюз на архитектите в България, БАН – Център по архитектурознание, Министерство на културата и др.

Във връзка с гореизложеното, както и на основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с Общия устройствен план на София и Общинския план за развитие 2007 – 2013 г., предлагам на Столичния общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ

 1. Възлага на Кмета на Столична община да организира разработването на Програма за подготовка за номиниране на Историческия център на София за Световно културно наследство.
 2. Необходимите финансови средства за разработване на Програмата да бъдат предвидени в бюджета на Столична община за 2009 г.

Прилагам:

 1. Проект за решение
 2. Обосновка, включително оценка на необходимите финансови и други ресурси за изпълнение на решението, както и оценка на въздействието от прилагането на предлаганото решение.
 3. Информация за оповестяване по реда на чл. 12, ал. 2 от Правилника на СОС.
 4. Приложение 1.
 5. Становища във връзка с настоящия доклад от:
  – Общинско предприятие „Стара София” със Софийски исторически музей;
  – Българска академия на науките – Център по архитектурознание;
  – Национален институт за паметниците на културата;
  – Съюз на архитектите в България;
  – Български национален комитет на ИКОМОС.
 6. Извадка от Индикативната финансова таблица към Общинския план за развитие на Столична община 2007 – 2013 г.
 7. Дискета.

Вносител
Вили Лилков

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №_____
на Столичния общински съвет
от_________ 200__ година

На основание на чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Общия устройствен план на София и Общинския план за развитие 2007 – 2013 г.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

 1. Възлага на Кмета на Столична община да организира разработването на Програма за подготовка за номиниране на Историческия център на София за Световно културно наследство.
 2. Необходимите финансови средства за разработване на Програмата да бъдат предвидени в бюджета на Столична община за 2009 г.

Настоящото решение е прието на __ заседание на Столичния общински съвет, проведено на __ 200_ г., Протокол № __ от ____ 200_ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

ОБОСНОВКА

Докладът е свързан с необходимостта от предприемане на целенасочени действия за изпълнение на концепцията, приета в Общия устройствен план и в Общинския план за развитие на София до 2013 г. за номиниране на Историческия център на София за Световно културно наследство. Концепцията предвижда номинирането да бъде една от първоетапните цели на устройственото развитие на София до 2010 г. Тези документи са базисни за развитието на града в близка и средносрочна перспектива и тяхното изпълнение е задължително за кмета и неговата администрация.

С приемане на предложеното решение се поставя началото на целенасочени действия за номинирането от страна на Столична община. Идеята е подкрепена с официалните становища от Общинско предприятие „Стара София” със Софийски исторически музей, Българска академия на науките – Център по архитектурознание, Съюз на архитектите в България и Български национален комитет на ИКОМОС.

За изпълнение на решението е необходимо да бъдат сформирани екипи от компетентни специалисти в областта на опазването на културното наследство и много добра координация между Столична община и държавата.

Необходимите финансови средства за разработване на Програмата са задължение на Столична община, както е предвидено в Индикативната финансова таблица към Общинския план за развитие на Столична община 2007 – 2013 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ
за оповестяване по реда на чл.12, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община.

Докладът е внесен на основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Общия устройствен план на София и Общинския план за развитие 2007 – 2013 г.
С него се възлага на Кмета на Столична община да организира разработването на Програма за подготовка за номиниране на историческия център на София за Световно културно наследство, като необходимите финансови средства за целта се предвиждат от бюджета на Столична община за 2009 г.

Индикативна финансова таблица
към Общинския план за развитие на Столична община 2007 – 2013 г.


Приоритетна ос 3: Подобряване условията на живот и качествата на жизнената
среда

Цел 2: Опазване и разумно използване на природното и културно-историческото наследство

Операция 6: Номиниране на центъра на София за „Световно културно-историческо наследство” и осигуряване на достъп до всички разкрити обекти на КИН.

Отговорни институции: – Столична община, държава.

Финансиране: Столична община, европейски фондове, частни инвестиции

Действия:

 1. Предприемане на целенасочени действия за внасяне на предложение за номиниране на центъра на София за „Световно културно-историческо наследство”.
  Отговорна институция – Столична община.
  Финансиране – Столична община, европейски фондове.
 2. Създаване на единна териториална информационна система на КИН 2008-2009.
  Отговорна институция – Столична община, институти.
  Финансиране – Столична община, европейски фондове.
 3. Включване в мрежата на европейските културни маршрути 2009-2010.
  Отговорна институция – Столична община.
  Финансиране – Столична община, европейски фондове, частни инвестиции.
 4. Промоциране на дейността – срок постоянен.
  Отговорна институция – Столична община, АТ.
  Финансиране – Столична община, европейски фондове, частни инвестиции.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: