Доклад относно указателни и информационни табели

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

 

ДОКЛАД
от Вили Лилков и Димитър Бъчваров
общински съветници от ДСБ в СОС

Относно: “Разработване на проект на „Програма за подмяна и поставяне на нови указателни и информационни табели на улици, площади, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти – общинска собственост” на територията на Столична община.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад е свързан с необходимостта от цялостно обновление на указателните и информационните табели на улиците, площадите, жилищните комплекси, паметниците на културата и други значими обекти – общинска собственост на територията на Столична община.

На много улици, площади и жилищни комплекси в София липсват всякакви указателни и информационни табели, а съществуващите такива (макар и малко на брой) често са изработени в различен стил и размери, дори когато се отнася за една и съща улица. Паметните плочи се изработват в най-разнообразни варианти, указателните и информационните табели безразборно се окачват на фасадите на къщите, по жилищните блокове и оградите, често изписани с боя, което създава чувството за хаос и безредие в града. Районните кметове нямат нито указания, нито финансов ресурс за да организират смяната или поставянето на табели, в изпълнение на решенията за именуване или преименуване, взети от СОС. Гражданите трудно се ориентират в много от жилищните комплекси, а да се разпознае жилищния или административния район е невъзможно.

Някои от обществените емблематични сгради и публични общински обекти, както и сградите с историческо значение и паметниците на културата в София не са означени. Не съществува никаква последователност и връзка между вида на информационните и указателните табели и техния стил с местоположението, историята и традициите на квартала. Нормално е, също така, на определени места на всяка улица или площад да има табели с информация за лицата или географските местности и историческите събития, от които следва тяхното наименование. Такива в момента липсват.

Все още стотици улици носят цифрови или дублирани имена, което създава неудобства на гражданите. Това налага тяхното преименуване в съответствие с Наредбата на СОС за именуване и преименуване на общински обекти, при съобразяване със съществуващата именна структура на улиците в квартала, неговата история, традиции и характерни знаци в района.

Във връзка с изложеното по-горе предлагаме на СОС на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА да вземе следното

РЕШЕНИЕ

  1. Възлага на кмета на Столична община да организира разработването на проект на „Програма за подмяна и поставяне на нови указателни и информационни табели на улици, площади, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти – общинска собственост на територията на Столична община”.
  2. Проектът на Програмата по т. 1 да бъде внесен в СОС за одобрение и вземане на решение за финансиране в срок от два месеца от приемането на решението.
  3. Възлага на кмета на СО да сформира работна група от специалисти, която в съответствие с приетата от СОС „Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община” да разработи предложение за преименуване на улици с дублирани имена и улици с цифрови наименования на територията на Столична община.
  4. Предложението по т. 3 да бъде внесено в срок от три месеца от вземане на настоящото решение в Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания за одобрение и изготвяне на доклад за вземане на решение от Столичния общински съвет.

Приложение:

  1. Проект за решение
  2. Обосновка, включително оценка на необходимите финансови и други ресурси за изпълнение на решението, както и оценка на въздействието от прилагането на предлаганото решение.
  3. Информация за оповестяване по реда на чл. 12, ал. 2 от Правилника на СОС.

Вносители:

Вили Лилков      Димитър Бъчваров


 

ОБОСНОВКА

Докладът е свързан с необходимостта от подмяна и поставяне на нови указателни и информационни табели на улици, площади, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти – общинска собственост” на територията на Столична община, тъй като на много улици, площади и жилищни комплекси в София липсват всякакви указателни и информационни табели, а съществуващите такива (макар и малко на брой) често са изработени в различен стил и размери, дори когато се касае за една и съща улица. Паметните плочи се изработват в най-разнообразни варианти, указателните и информационните табели безразборно се окачват на фасадите на къщите, по жилищните блокове и оградите, често изписани с боя, което създава чувството за хаос и безредие в града. Гражданите трудно се ориентират в много от жилищни комплекси, а да се разпознае жилищния или административния район е невъзможно.
Емблематични сгради и публични общински обекти, както и сгради с историческо значение и паметници в София не са означени. Не съществува никаква последователност и връзка между вида на информационните и указателни табели и техния стил с местоположението на квартала.
Стотици улици носят цифрови или дублирани имена, което създава неудобства на гражданите. Това налага тяхното преименуване в съответствие с Наредбата на СОС за именуване и преименуване на обищински обекти, при съобразяване със съществуващата именна структура на улиците в квартала, неговата история, традиции и характерни знаци в района.

 

ИНФОРМАЦИЯ
за оповестяване по реда на чл.12, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Докладът е внесен на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА. С него се възлага на кмета на Столична община на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА да организира разработването на проект на „Програма за подмяна и поставяне на нови указателни и информационни табели на улици, площади, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти – общинска собственост на територията на Столична община”, като проектът трябва да бъде внесен в СОС за одобрение и вземане на решение за финансиране, в срок от два месеца от приемането на настоящото решение.
Също така се възлага на кмета на СО да сформира работна група от специалисти, която в срок от три месеца да разработи предложение за преименуване на улици с дублирани имена и улици с цифрови наименования на територията на Столична община и да го внесе в ПК по образование, наука, култура и вероизповедания за одобрение и изготвяне на доклад за вземане на решение от СОС.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Advertisements

One Response

  1. […] Доклад вх. №93-00-3260/23.10.2008 г. относно разработване на проект на „Програма за […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: