23-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

23-то заседание
на Столичен общински съвет
23.10.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. № 93-01-4134/14.10.2008 г. от г-н Росен Малинов – общински съветник, относно изграждане на канализационна мрежа за части от райони „Люлин” и „Връбница”.

3. Доклад вх. № 93-01-4155/16.10.2008 г. относно определяне на 25 представители на Столичния общински съвет в Областния съвет за регионално развитие на област София.
Докл. Андрей Иванов

4. Доклад вх. № 26-00-10280(1)/16.10.2008 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в „Топлофикация – София” АД по повод провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 28.10.2008 г. от 12.00 часа.
Докл. Андрей Иванов, Бойко Борисов

5. Доклад вх. № 93-00-3240/26.09.2008 г. относно закриване на бюджетна дейност – общинска отговорност 6 12 619 – „Други дейности по жилищно строителство”.
Докл. Бойко Борисов

6. Доклад вх. № 93-01-3922(4) /30.09.2008 г. относно допълнение към доклад № 9301-3988/1/10.09.2008 г. за прилагане на Постановление № 198/08.08.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 175 от 2007 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности.
Докл. Бойко Борисов

7. Доклад вх. № 93-01-4074 /01.10.2008 г. относно промяна в организационната структура на район „Овча купел” и увеличаване числеността на персонала с една щатна бройка.
Докл. Бойко Борисов

8. Доклад вх. № 93-00-3230/16.09.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на СО и допълнение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Росен Малинов

9. Доклад вх. № 93-01-3857/06.08.2008 г. относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Минко Герджиков

10. Доклад вх. № 12-00-3713/04.09.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

11. Доклад вх. № 12-00-3868/09.10.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

12. Доклад вх. № 12-00-3869/09.10.2008 г. относно допълнение на Решение № 517 по Протокол № 18 от 11.09.2008 г. на СОС
Докл. Данаил Кирилов

13. Доклад вх. № 93-01-4137/14.10.2008 г. относно допълнение на Решение № 516 по Протокол № 18 от 11.09.2008 г. на СОС за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

14. Доклад вх. 08-15-3145(1)/16.10.2008 г. относно изменение на Решение № 165 по Протокол № 9 от. 27.03.2008 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Данаил Кирилов

15. Доклад вх. № 93-01-4142(1)/16.10.2008 г. относно изменение на Годишната програма на СОПФ за 2008 г., приета с Решение № 181 по Протокол № 10 от 10.04.2008 г. на СОС.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

16. Доклад вх. № 93-01-4144(1)/16.10.2008 г. относно създаване на предпоставки и условия за въвеждане на програмно бюджетиране за периода 2009 – 2011 г. на Специализирания общински приватизационен фонд.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

17. Доклад вх. № 93-01-4153(1)/16.10.2008 г. относно изменение на Правилника за организацията и работата на СОПФ.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

18. Доклад вх. № 66-00-5507(1)/16.10.2008 г. относно изменение на Приложение № 1 към т. 1 на решение № 424 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на Столичния общински съвет за отпускане на финансови средства за закупуване на медицинска апаратура, в частта му касаеща „Втора САГБАЛ „Шейново” АД
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

19. Доклад вх. № 08-03-3242(1)/16.10.2008 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на спешни и неотложни ремонтни дейности в сградата на 18 СОУ „У. Гладстон”, гр. София, ул. „Пиротска”, район „Възраждане”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

20. Доклад вх. № 93-01-4116(1)/16.10.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ извършване на основен ремонт на покрива на общинска сграда в район Студентски.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

21. Доклад вх. № 94-В-3413(1)/24.09.2008 г. относно приключване ликвидацията на „Буката” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията .
Докл. Минко Герджиков

22. Доклад вх. № 29-00-3126(1)/24.09.2008 г. относно продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от „Дентален център ХІІ – София” ЕООД – в ликвидация.
Докл. Минко Герджиков

23. Доклад вх. № 29-00-3068(1)/01.10.2008 г. относно продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от „Дентален център V – София” ЕООД – в ликвидация.
Докл. Минко Герджиков

24. Доклад вх. № 93-01-4146/15.10.2008 г. относно разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.
Докл. Минко Герджиков

25. Доклад вх. № 93-01-4136/14.10.2008 г. относно определяне на експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2008 г. на „Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

26. Доклад вх. № 26-00-5139(29)/16.10.2008 г. относно оопределяне на експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2008 г. на „Спортна София – 2000” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

27. Доклад вх. № 26-00-6502(5)/16.10.2008 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в „Централни хали” АД по повод провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 28.10.2008 г. от 10.00 часа.
Докл. Минко Герджиков

28. Доклад вх. № 93-00-3245/30.09.2008 г. относно допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната 2008/2009 гоина в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

29. Доклад вх. № 04-15-3022(2)/07.10.2008 г. относно промяна на финансирането на професионалните паралелки към 75 ОУ „Тодор Каблешков”, район „Красна поляна”.
Докл. Йорданка Фандъкова

30. Доклад вх. № 93-00-3223(2)/03.10.2008 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Възраждане”, в сградата на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, ул. „Пиротска” № 68.
Докл. Йорданка Фандъкова

31. Доклад вх. № 93-01-3939/08.09.2008 г. относно промяна на вида на социалната услуга в общността от Център за временно настаняване на деца „Вяра, Надежда, Любов”, с адрес ж.к. „Надежда”, ул. „Свобода” № 30, в Кризисен център за деца, пострадали от насилие, и Център за работа с деца на улицата.
Докл. Албена Атанасова

32. Доклад вх. № 66-02-3931/03.10.2008 г. относно проект за ПУП – Изменение на план за регулация по трасето на Втори метродиаметър от ж.к. „Обеля ” до пътен възел „Надежда” и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на разработката.
Докл. Петър Диков

33. Доклад вх. № 6602-3937/07.10.2008 г. относно проект за ПУП – Парцеларен план за пътна връзка до временния път за площадката за третиране на битови отпадъци в землището на с. Яна.
Докл. Петър Диков

34. Доклад вх. № 93-00-3247/01.10.2008 г. относно разработване на проект за преустройство на разделителната ивица на булевард „Димитър Петков”, в участъка от ул. „Цар Симеон” – бул. „Александър Стамболийски”.
Докл. Вили Лилков, Орлин Иванов

35. Доклад вх. № 93-00-3228/16.09.2008 г. относно финансова подкрепа на конкурс за най-добра училищна песен „Голямо междучасие”.
Докл. Борислав Стоянов

36. Доклад вх. № 93-00-3241/26.09.2008 г. относно процедура за отдаване по наем на част от имот, публична общинска собственост на партерния етаж в ОК – Дом на културата „Средец”, ул. „Кракра” № 2-а, за създаване на арт център за творци с увреждания.
Докл. Поля Станчева

37. Доклад вх. № 26-00-5975(2)/07.10.2008 г. относно даване на съгласие за подписване на извънсъдебно споразумение между „Водоснабдяване и канализация” ЕАД и инж. Георги Христов Такев.
Докл. Данаил Кирилов

38. Доклад вх. № 93-00-3252/15.10.2008 г. относно осигуряване на безплатен безжичен интернет достъп в Градска градина, градинка бул. „Цар Освободител”, площад и градина около храм-паметник „Св. Александър Невски”, храм „Света София” и Светия Синод, градина „Банска”, Борисовата градина.
Докл. Малина Едрева, Ангел Джамбазки, Орлин Иванов

39. Доклад вх. № 93-00-3253/15.10.2008 г. относно удължаване мандата на Работната група за поетапно премахване на „Селище на строителя”.
Докл. Ангел Джамбазки

40. Доклад вх. № 26-00-3669(3)/ 29.04.08 г., за прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, район „Възраждане”, ПИ № 13, с площ от 278 кв.м., кв.165, м. „Пробив бул.П.Славейков”, бул.”Сливница” № 67, чрез изкупуване на 2/3 ид.ч.от съсобственика Симеона Велкова Шунина.
Докл. Ева Сеизова

41. Доклад вх. № 2600-4098(2)/10.06.2008 г. относно конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ І-743, 744, УПИ ІІ-743, 749, УПИ ІІІ-общ., УПИ ІV-765, общ., кв. 52, м. „Надежда ІV част”.
Докл. Димитър Димов

42. Доклад вх. № 08-22-3177/25.08.2008г. относно конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев

43. Доклад вх. № 08-22-3032/09.04.2008г. относно конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд, намиращи се на територията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев

44. Доклад вх. № 08-15-3354/09.10.2008 г. относно откриване на ОДЗ № 26, район „Младост”, гр. София.
Докл. Петко Дюлгеровновини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: