Доклад относно “Димитър Петков” – булевард и пазар, София

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

На основание чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община, приложено Ви предоставяме за разглеждане на заседание на СОС доклад относно:

“Разработване на проект за преустройство
на разделителната ивица на булевард “Димитър Петков”,
в участъка от ул. “Цар Симеон” – бул. “Александър Стамболийски””.

Към доклада са приложени:

 1. Проект за решение;
 2. Обосновка;
 3. Информация за мотивите и характера на предлаганото решение за оповестяване по реда на чл. 12, ал 2 от Правилника;
 4. Дискета.

Вносители

Вили Лилков
Орлин Иванов

 


 

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

 

ДОКЛАД

от Вили Лилков и Орлин Иванов
общински съветници в Столичен общински съвет

Относно: “Разработване на проект за преустройство
на разделителната ивица на булевард “Димитър Петков”,
в участъка от ул. “Цар Симеон” – бул. “Александър Стамболийски””

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад е свързан с необходимостта от цялостно преустройство на пазар “Димитър Петков” в столицата и облагородяване на разделителната ивица на едноименния булевард в участъка от ул. “Цар Симеон” – бул. “Александър Стамболийски”.

Устройствен статут на терена

Пазар “Димитър Петков” е разположен върху разделителната ивица, между двете улични платна на бул. “Димитър Петков” и е разделен на три части, както следва:

 • от бул. “Ал. Стамболийски” до бул. “Тодор Александров” с площ 1 540 кв.м., местност “Западно направление”;
 • от бул. “Тодор Александров” до ул. “Пиротска” с площ 1 375 кв.м., местност “Западно направление”;
 • от ул. “Пиротска” до ОК 30 и ОК 28 с площ 770 кв.м., местност “Зона Б-18”.

Улично-регулационният план за местност “Зона Б-18” е одобрен със Заповед N РД-50-09-386/05.10.1984 г. на Главния архитект на гр. София.
Улично-регулационният план за местност “Западно направление” е одобрен със Заповед N РД-09-50-546/24.10.1994 г. на Главния архитект на гр. София.

Устройствен статут на сградите

Върху терена са разположени преместваеми обекти-павилиони, съгласно одобрена от Главния архитект на София схема за разполагане на временни търговски обекти на територията на район “Възраждане”, съобразно Решение на ГАГК от 18.06.1999 г.

Предвиждания на ПУП

С подробните устройствени планове за м. Западно направление и м. Зона Б-18 няма определено конкретно предназначение на терена. Не е предвидено застрояване.

Предвиждания на ОУП

Теренът попада в зона O_{0} – устройствена зона за общественообслужващи дейности.

Състояние на пазара и разделителната ивица на булеварда

Пазарът е придобил облик, който не отговаря на европейската визия на София. Ръждясали сергии и павилиони, изградени примитивно и покрити с ламарини, дъски, платнища и найлони; продажба на стоки, които не са разрешени на пазарите за плодове и зеленчуци; пазарът и прилежащи улици са препълнени с отпадъци от търговската дейност. Шумът тормози живущите в квартала от сутрин до вечер, а транспортът в района е силно затруднен поради нашествието на автомобили, които товарят и разтоварват стоки по всяко време. Зелените площи, които съществуваха в разделителната ивица на булеварда са напълно унищожени и състоянието им е предпоставка за превръщането им в нерегламентирано сметище.
Извън границите на пазара, между ул. “Пиротска” и ул. “Цар Симеон”, върху разделителната ивица на булеварда, върху тротоарите и на част от малките улици е разположена незаконно т. нар. “Цветна борса”, в която се извършва търговия без разрешение и контрол, без заплащане на наеми или такси на Столична община. Движението на автомобилите и граждани в този участък също е затруднено, а за хигиена не може да се говори изобщо. Гражданите, които живеят в квартала, от години се опитват с множество жалби, за съжаление безрезултатно, да защитят правото си на спокоен и цивилизован живот.

Към момента е избран с конкурс за обществена поръчка изпълнителят на проект за възстановяване на зелените площи по бул. “Димитър Петков” в участъците:

 • от бул. “Ал. Стамболийски” до ул. “Цар Симеон” с площ 1 642 кв.м., и
 • от бул. “Ал. Стамболийски’ до бул. “Инж. Иван Иванов” с площ 3 002 кв.м.

Проектът предвижда по тези участъци да се оформят зелени ивици и розариум, ограничени откъм улицата с жив плет, алейно засаждане на широколистни дървета, поливна система, ограда, разполагане на пейки и др. Проектът е финансово обезпечен със средства от СУСОПФ.

Предложение

Въз основа на изложеното по-горе, и във връзка със започващото преустройство и озеленяване на част от бул. “Димитър Петков” считаме, че то трябва да обхване целия булевард и пазарът, като част него, да бъде преустроен и модернизиран, за да се превърне в естествена част от една красива и благоустроена зона, поради което предлагаме на Столичния общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ

1. Възлага на кмета на Столична община да организира изработване на проект за преустройство на разделителната ивица на булевард “Димитър Петков”, в участъка ул. “Цар Симеон” – бул. “Александър Стамболийски”, който включва:

1.1. Проект за преустройство на пазар “Димитър Петков” в модерен градски пазар за плодове, зеленчуци, цветя и традиционни занаятчийски стоки в границите ул. “Пиротска” – бул. “Тодор Александров” и бул. “Тодор Александров” – бул. “Александър Стамболийски”.

1.2. Проект за превръщане на разделителната ивица на булеварда в участъка ул. “Цар Симеон” – ул. “Пиротска” в озеленена пешеходна зона – устройствена категория Тго – “терени за локални градини и озеленяване”.

2. Проектът да бъде внесен в Столичен общински съвет за съгласуване и вземане на решение за финансиране.

Приложение:

 1. Проект за решение;
 2. Обосновка;
 3. Информация за мотивите и характера на предлаганото решение за оповестяване по реда на чл. 12, ал 2 от Правилника;
 4. Дискета.

ОБОСНОВКА

Докладът е свързан с необходимостта от спешни мерки за промяна на един от централните булеварди на столицата, включващ пазара “Димитър Петков”. В пазара доминират безредие, мръсотия, овехтяла материална база. Създадена е незаконно “Цветна борса”, дейността на пазара е проблем за паркирането и движението на МПС в квартала. Живущите там се опитват безрезултатно да защитят своите права, въпреки многократно отправяните жалби до Столична община. Необходими са радикални мерки за премахване на пазара в този му вид и превръщането на разделителната ивица на булеварда в красива благоустроена и озеленена пешеходна зона с модернизиран пазар.

При налагане на подобно решение районът ще добие градски вид, ще стане привлекателен, ще бъдат гарантирани по-добри условия за работа на търговците и по-добро качество на обслужването, а правата на спокоен живот на живущите в зоната около пазара ще бъдат защитени. Модернизацията на пазара и на разделителната ивица на булеварда ще доведе до по-добра организация на движението и ред в паркирането.

Необходимите за изпълнение на проекта финансови средства ще бъдат определени при неговото одобрение от Столичен общински съвет.

ИНФОРМАЦИЯ
за оповестяване по реда на чл.12, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община

Докладът е внесен на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. С него се възлага на кмета на Столична община да организира изработване на проект за цялостно преустройство на разделителната ивица на булевард “Димитър Петков”, в участъка ул. “Цар Симеон” – бул. “Александър Стамболийски”, което включва преустойство на пазар “Димитър Петков” в модерен градски пазар за плодове, зеленчуци, цветя и традиционни занаятчийски стоки в границите ул. “Пиротска” – бул. “Тодор Александров” и бул. “Тодор Александров” – бул. “Александър Стамболийски” и превръщане на разделителната ивица на булеварда в участъка ул. “Цар Симеон” – ул. “Пиротска” в озеленена зона.
След разработване и приемане на проекта той трябва да бъде внесен за съгласуване и вземане на решение за финансиране в Столичен общински съвет.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

4 Responses

 1. […] Доклад вх. № 93-00-3247/01.10.2008 г. относно разработване на проект за преустройство на […]

 2. […] Докладът на общинските съветници Вили Лилков и Орлин Иванов за разработване на проект за преустройство на разделителната ивица на булевард „Димитър Петков” в участъка от ул. „Цар Симеон” – бул. „Александър Стамболийски” бе приет единодушно. С него се възлага на кмета в срок от шест месеца да представи на СОС план за модернизация на пазара и искане за необходимите финансови средства. […]

 3. Като си представя, че такъв пазар може да се види само в Ориента, мисля си че пазарът “Димитър Петков” трябва да се превърне в атракцион.
  Който и чужденец да дойде на официална визита, трябва задължително да бъде прекаран през тази екзотична част на града – новото сити в центъра на града – бизнес сгради и ефектна архитектура (бараки/катуни/найлонови колиби), улици, ухаещи на гнило и на мизерия, пространство, обсебено от колоритни хора, които ползват една тоалетна в края на пазара, ако сварят; да си измият ръцете – забравяме. Въздухът в тази част на София е крайно уникален със своята наситеност на смрад, на пушек от кебапчета и сланина на скара.
  Най-важното е стоката, изложена на необичайни места и складирана в дупки и катакомби, мазета с преляли канали, автомобили и всякакви други места, обитавани от хора и всякакви домашни любимци, от насекоми, плъхове, котки, кучета и всякакви други животински видове и представете си при наличието на само една тоалетна в целия този пазар, на какъв разкош ухае тази стока, а и строгият контрол, който осъществява ДВСК и община”Възраждане” с комисионните си, които взимат, само допринася за качеството й.
  Този чужденец, освен че трябва да бъде закаран до тази Българска Ориента, той трябва да бъде и разведен из нея, трябва да се докосне до всичко от нея, до здравословните плодове, зеленчуци и кебапчета, трябва да усети силата на хората, които продават там, те оцеляват всеки ден, борейки се със складовата си база, недостъпните улици, по които им се доставя непроизведената от тях стока и набезите на безделниците, за които подобни места са като магнит.
  Но най-важното е да си купи нещо от там и да няма възможност да свери цената с тази по магазините, защото тя е много различна, но помнете не се ли екстрадира моментално след това от България, освен че може да се чувства прекаран, животното, което го чака в торбата с плодовете, може да го изплаши до смърт, а през летищата е забранено пренасянето на какъвто и да е вид храна, което ще е добре за националното ни самочувствие, въспросният чужденец ще разправя без да е стресиран в каква екзотична, малко странна, но не плашеща и много красива страна е попаднал, до или пък може би в самата Европа.
  Кеф!!!

 4. Въобще не мога да разбера каква е причината да съществуват пазари като Димитър Петков. Този вид пазари може да са били една от причините за сформирането на градската среда преди години, но в момента това е зона на укриване на данъци, продажба на нелегални стоки, неплащане за необходимата хигиена, неплащане на осигуровки. С гаранция, ако беше частен магазин, дори нямаше да може да отвори врати, НО нали е общинска собственост всички институции си затварят очите! Не са спазени абсолютно никакви норми на застрояване, отстоения, хигиенни. Не е необходимо преустройство, а тотално премахване на пазара. Оставете 2-3 продаващи сувенири и постройте един паметник в чест на бившия пазар, а останалата част я направете паркинг на магазин Европа, където се плащат данъци.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: