22-ро заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

22-ро заседание
на Столичен общински съвет
09.10.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. № 93-01-3977/16.09.2008 г. от г-жа Гергана Алексова – общински съветник, относно съдебните дела, водени от Столичната община.

3. Питане вх. № 93-01-4016/23.09.2008 г. от г-н Росен Малинов – общински съветник, относно безразборното поставяне на рекламни съоръжения.

4. Питане вх. № 93-00-3242/29.09.2008 г. от г-н Кирил Арсов – общински съветник, относно състоянието на улиците в район „Лозенец”.

5. Доклад вх. № 93-00-3194/16.07.2008 г. относно изменение и допълнение на чл. 56, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Докл. Гергана Алексова, Таня Найденова

6. Доклад вх. № 93-01-3847/01.08.2008 г. относно промяна в организационната структура на район „Изгрев”.
Докл. Бойко Борисов

7. Доклад вх. № 66-02-3158(2)/02.06.2008 г. относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, за заздравяване или за премахване на строежи или на части от тях на територията на Столичната община.
Докл. Петър Диков

8. Доклад вх. рег. № 21-319/27.06.2008 г. относно приемане на доклада на Консорциум „АРЖИЛ – КАМБУРОВ – ТРАНЗАКТА – МУР СТИВЪНС БУЛМАР”, съдържащ разработките по първия етап от консултантския договор – анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум и стратегия за приватизация на акционерното участие на Столична община, „Софийски имоти” ЕАД, „Паркинги и гаражи” ЕАД, „В и К” ЕАД, „Софинвест” ЕООД и „Озеленяване” ЕАД в капитала на „Общинска банка” АД и определяне на метода за приватизация.
Докл. Данаил Кирилов

9. Доклад вх. № 12-00-3712/04.09.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

10. Доклад вх. № 12-00-3714/04.09.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

11. Доклад вх. № 12-00-3803/24.09.2008 г. относно отмяна на Решение № 10 по Протокол № 50 от 24.03.2003 г. и Решение № 75 по Протокол № 52 от 12.05.2003 г. на СОС, откриване на процедура и определяне на метода за приватизация на „БКС – Център” ЕАД.
Докл. Данаил Кирилов

12. Доклад вх. № 93-00-3123(5)/02.10.20078 г. относно изпълнение на т. 3 от Решение № 310 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г. на СОС.
Докл. Данаил Кирилов

13. Доклад вх. № 08-13-3236(1)/02.10.2008 г. относно изменение на Приложение № 1 към т. 1 на решение № 425 по Протокол № 17 от 24.07.08 г. на СОС за финансиране със средства от СОПФ за изграждане и реконструкция на спортни площадки, в частта му, касаеща район „Надежда”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

14. Доклад вх. № 93-00-3157(1)/02.10.2008 г. относно изменение на Приложение № 1 към т. 1 на решение № 424 по Протокол № 17 от 24.07.08 г. на Столичния общински съвет за отпускане на финансови средства за закупуване на медицинска апаратура, касаещо „Четвърта МБАЛ – София” АД.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

15. Доклад вх. № 93-00-3156(1)/02.10.2008 г. относно изменение на решение № 423 по Протокол № 17 от 24.07. 2008 г. на Столичния общински съвет за отпускане на финансови средства за строително-монтажни работи, касаещо „Четвърта МБАЛ – София” АД и „Пета МБАЛ – София” АД
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

16. Доклад вх. № 08-16-3163 (1)/02.10.2008 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд възстановяване на детски площадки на територията на район Студентски.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

17. Доклад вх. № 93-01-3993 (1)/02.10.2008 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на ВиК инсталацията и санитарните възли на 2-ри и 3-ти етаж в сградата на администрацията на район „Възраждане”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

18. Доклад вх. № 93-01-3967 (1)/02.10.2008 г. относно дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на „Общностен център за превенции” в район „Красна поляна”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

19. Доклад вх. № 93-01-4070 (1)/02.10.2008 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на общинска сграда – лечебно заведение – бивш филиал „Мусагеница” на 5-то ДКЦ в ж.к. „Младост 1” до 8-мо СОУ, район Студентски.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

20. Доклад вх. № 10-00-3232 (1)/02.10.2008 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на сградата на читалище „Цар Борис I” с. Бистрица, район „Панчарево”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

21. Доклад вх. № 08-19-3338(1)/02.10.2008 г. относно изменение на Приложение № 1 към Решение № 487 по Протокол № 17 от 24.07. 2008 г. на Столичния общински съвет за отпускане на финансови средства за изграждане и реконструкция на спортни площадки на територията на Столична община, в частта му касаеща средствата отпуснати за район „Люлин”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

22. Доклад вх № 10-00-3048(3)/02.10.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ реконструкцията на многофункционален стадион в с. Войняговци – район „Нови Искър”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

23. Доклад вх. № 93-01-4050/26.09.2008 г. относно актуализация на сборния бюджет на Столична община за 2008 г.
Докл. Минко Герджиков

24. Доклад вх. № 93-01-3815(1)/04.09.2008 г. относно актуализиране лимитите за протоколни нужди и представителни разходи на Столичния общински съвет и Столична община за 2008 г.
Докл. Минко Герджиков

25. Доклад вх. № 93-00-3217/05.09.2008 г. относно промяна на бюджета на Столичната община.
Докл. Минко Герджиков

26. Доклад вх. № 93-00-3224/15.09.2008 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл.98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков

27. Доклад вх. № 93-01-4013/23.09.2008 г. относно закупуване офиси на първия етаж и сутерена в сградата на ул. „Будапеща” № 17 от „Паркинги и гаражи” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков, Велизар Стоилов

28. Доклад вх. № 93-01-3964/12.09.2008 г. относно предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

29. Доклад вх. № 62-00-3135(3)/23.09.2008 г. относно осигуряване на средства за увеличаване заплатите на работниците и служителите в Зоологическата градина – гр. София.
Докл. Мария Бояджийска

30. Доклад вх. № 93-00-3211 /01.08.2008 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 761 по Протокол № 116 от 26.07.2007 г. на СОС.
Докл. Росен Желязков

31. Доклад вх. № 26-00-4163(2)/17.08.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ XIII – 550, кв. 32, м. кв. „Бенковски”, район „Сердика”.
Докл. Росен Желязков

32. Доклад вх. № 26-00-3637(2)/04.06.2008 г. и 29.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

33. Доклад вх. № 93-01-4082/02.10.2008 г. относно реализация на проект за заплащане на комунални услуги на едно гише.
Докл. Росен Желязков

34. Доклад вх. № 26-00-4438(2)29.07.2008 г. относно процедури по чл. 6, ал. 1 от ЗОС и по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ в съответствие с проект за изменение на план за регулация за кв. 173, УПИ I, м. „Пробив – Пенчо Славейков”, приет от ОЕСУТ с Протокол № ЕС-Г-75/19.06. 2007 г., точка 18 и сключване на предварителен договор за продажба.
Докл. Лилия Долджева, Росен Желязков

35. Доклад вх. № 08-02-3180/09.07.2008 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Столичен център за работа с деца на нежилищни помещения – частна общинска собственост, находящи се в ж.к. „Бели брези”, подблоковите пространства на бл. 5 и бл. 8.
Докл. Пламен Църноречки

36. Доклад вх. № 08-15-191(07г.)/17.03.2008 г. относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
Докл. Петко Дюлгеров

37. Доклад вх. № 08-16-263/07г./19.03.2008г. и становище вх. № 26-00-4397(5)28.08.2008 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Димитър Дилчев

38. Доклад вх. № 08-23-3262/21.07.2008г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на помещения, части от обекти – публична общинска собственост, предназначени за лекарски кабинети, находящи се в с.Кривина, с.Пасарел, с.Лозен и с.Кокаляне.
Докл. Станимир Пеев

39. Доклад вх. № 08-23-3275/28.07.2008г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на две помещения, части от обекти – публична общинска собственост, находящи се на първия етаж от административно-търговска сграда в с.Долни Лозен, ул. „Иван Пешев” № 15.
Докл. Станимир Пеев

40. Доклад вх. № 08-19-3311(1)/12.09.2008 г. относно предоставяне на район „Люлин” на жилища за настаняване под наем на семейства на деца са с увреден слух, които живеят в Центъра за временно настаняване „Свети Димитър”.
Докл. Венетка Серафимова

41. Доклад вх. № 08-17-3281/05.09.2008 г. относно откриване на ЦДГ в с. Мърчаево.
Докл. Любен Петров

42. Доклад вх. № 08-20-3162/03.07.2008 г. относно продължаване срока на договор за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост на територията на район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов

43. Доклад вх. № 08-21-3230/04.09.2008 г. относно преминаване на филиал на ЦДГ № 14 в с. Войняговци на финансово и административно подчинение към ЦДГ № 37, с. Подгумер.
Докл. Валентин Котов

44. Доклад вх. № 08-21-3190/08.08.2008 г. относно отмяна на Решение № 180 по Протокол № 22/08.07.2004 г. на СОС за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Детско-юношеската школа по футбол към ФК „Мировяне – 2001” върху неизползваема сграда от закритото училище в с.Мировяне.
Докл. Валентин Котов

45. Доклад вх. № 08-17-3128(3)/19.09.2008 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ”’ АД, ЕФН 2100063584, за изграждане на КТП с площ от 6 кв.м. върху общински недвижим имот – УПИ ІІІ „за трафопост”, кв. 41, м. „Манастирски ливади – запад”
Докл. Жельо Бойчев

46. Доклад вх. № 93-00-3225/15.09.2008 г. относно закупуване от СОС на определена бройка от печатните издания на издателство „Братство”, издателството на българското национално малцинство в Западните български покрайнини, Република Сърбия и финансиране издаването на бюлетин „Босилеград”.
Докл. Ангел Джамбазки

47. Доклад вх. № 93-00-3249/02.10.2008 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за ІІ-ра сесия на Програмата.
Докл. Борислав Бориславов, Данчо Хаджиев

48. Доклад вх. № 93-00-3227/15.09.2008 г. относно поставяне на барелеф на Тодор Александров, легендарен водач на македонските българи в борбата за българското национално обединение, на едноименния булевард в София.
Докл. Ангел Джамбазки

49. Доклад вх. № 66-02-3242(4)/30.09.2008 г. относно поставяне на паметна плоча на опълченеца Никола Илиев Джаров.
Докл. Бойко Маринков

50. Доклад вх. № 08-08-59/11.03.2008г. относно именуване на улица от ОТ 31 А до ОТ 32 А, кв. 24, м. Дианабад с името „Ловен парк”.
Докл. Панайот Бончев

51. Доклад вх. № 08-11-3154/02.09.2008г. относно наименуване на новопроектирана улица на територията на район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров

52. Доклад вх. № 94-К-3059(1)/18.07.2008 г. относно именуване на улици.
Докл. Йорданка Фандъкова

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: