Решения от 18-то заседание на СОС (резюме)

18-то заседание
на Столичен общински съвет
11.09.2008 г.

Дневният ред на Осемнадесетото заседание на СОС от 11.09.2008 г. бе съвсем кратък в сравнение с този на последните заседания на столичния съвет преди лятната ваканция.

По традиционната първа точка от дневния ред кметът представи на общинските съветници информация за извършената работа за временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци, извършена в периода 24.07 – 11.09.2008 г.

  • Изготвен е окончателен доклад по задачата “Бъдеща система за управление на отпадъците”;
  • Изготвен е “Финансов план и анализ на разходите и ползите, Финансов план и План за възлагане на поръчките”;
  • Възложена е обществена поръчка за изготвяне на работен проект за изместване на електропроводите, преминаващи през площадката за твърди битови отпадъци, с. Яна, местност “Садината”;
  • В РИОСВ е внесен за оценка на качеството доклада за ОВОС на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на територията на Столична община;
  • Извършено е проучване за възможностите за оползотворяване на компост, произведен от различни отпадъци;
  • Изготвен е Меморандум за намерение за оползотворяване на горими отпадъци между Столична община и “Девня Цимент” АД;
  • Издадено е комплексно разрешително за експлоатация на депото за неопасни отпадъци Суходол- II етап;
  • Подготвя се инсталирането на сепариращата машина за предварителна обработка на депото в Суходол;
  • Подписано е споразумение с няколко търговски вериги за намаляване на замърсяването с полиетиленови торбички, чрез въвеждане на биоразградими опаковки;
  • Удължен е с 20 дни срокът за представяне на офертите за обществената поръчка за събиране и транспортиране на битови отпадъци за районите Младост, Овча купел, Триадица, Витоша, Люлин.

От дискусията стана ясно, че макар и бавно общината е влязла в пътя, който изисква законът и се придвижва към трайното (кога ли?) решение за отпадъците.

На питането на Вили Лилков – общински съветник от ДСБ, относно необходимостта от подобряване на спешната медицинска помощ в селата в периферията на Столична община кметът представи писмен отговор. В него той признава проблемите на спешното медицинско обслужване (120 000 спешни повиквания годишно и 40 000 постъпващи впоследствие в медицински заведения, забавяне на пристигането на спешните екипи) особено на периферните села в Столична община. В Плана за действие в областта на общинското здравеопазване за периода 2007-2011 г. е предвидено да се разкрият 4 спешни медицински центъра в три държавни и едно общинско здравно заведение (МБАЛСМ “Пирогов”; Университетска болница “Царица Йоана”, Многопрофилна болница “Св. Ана” и Пета общинска болница), а столицата да бъде разделена на четири зони – източна, западна, северна и южна. Държавата и общината имат намерение да трансформират спешната медицинска помощ в следващите години, но за това тепърва ще се кандидатства за пари от финансиране по Оперативните програми на ЕС, т.е. решението не се вижда в близките две години, а проблемът остава. На въпроса и настояването на Вили Лилков, защо общината не започне разкриването на спешния център в Пета общинска болница, кметът отговори, че поема ангажимента, ако до началото на 2009 г. не започне реформата необходимите средства от 8.5 млн. лв да бъдат предвидени в бюджета.

Борислав Бориславов – общински съветник от СДС, отправи питане към кмета относно недостигащите терени за изграждане на пожарни в столицата и преотреждането на терените, отредени за изграждането на пожарни съгласно предвижданията на ОУП. Кметът призна наличието на проблема и обеща да направи възможното по неговата специалност.

По настояване на Вили Лилков и Владимир Кисьов, направено в Стопанската комисия на СОС, общинският съвет отхвърли предложението за приватизация на два съседни парцела на ул. “Стара планина” N 4 в район Оборище. Същите са предназначени за спорт, но се използват за паркинг?! Тяхното предложение се прие от СОС, а именно същите да се обединят в един имот, който да се проектира за изграждане на подземен паркинг и спортен обект, тъй като и двата вида обекти са дефицитни в район “Оборище” и особено в централната градска част. Задачата бе възложена главния архитект на София и СОС с последващо решение ще осигури финансиране за тяхното изграждане, като общински обекти за спорт и паркиране.

СОС прие решение за потвърждаване на пълната забрана за извършване на разпоредителни сделки от страна на „Софийски имоти” ЕАД и установяване на изрична забрана и за дружествата (дъщерни и/или смесени), в които то притежава акции/дялове в капитала. Поводът бе продължаващото източване на дружеството чрез двете дъщерни и взаимно свързани дружества “Лабело” и “Заводпроект” ЕООД. През 2008 г. без съгласие на СОС “Заводпроект” ЕООД е продало три имота на скандално ниски цени в условия на наложен мораториум върху сделките с недвижими имоти на дружеството. Абсолютната забрана бе наложена за всички дружества, собственост на СО и информацията за това бе изпратена на прокуратурата, Службата по вписванията, Районният съд в София. Председателят на СОС Андрей Иванов пое ангажимента по настояване на общинските съветници от СДС и ДСБ да изпрати документация за скандалните сделки на прокуратурата.

По доклада на Минко Герджиков и Велизар Стоилов относно проекта за разширение на метрото в София – Втори метродиаметър „Пътен възел Надежда–Централна ж.п. гара–пл. „Св. Неделя”–НДК–бул. „Черни връх”, СОС взе решение Столична община да предвиди в бюджета за следващите четири години средства за съфинансиране на проекта в размер на 121.2 млн. лв.

СОС взе решение по изпълнение на Постановление № 198/08.08.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 175 от 2007 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности, като приведе заплатите на общинските служители в съответствие с Постановлението.

Общинският съвет гласува единодушно дарение на апартамент за олимпийската шампионка Румяна Нейкова и прие решение за поставяне в Борисовата градина на бюст-паметник на Паисий Хилендарски.

По доклад на зам. кмета Йорданка Фандъкова СОС прие Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната 2008/2009 г. на Столична община, а безименна улица в район „Студентски”, кв. 112, м. „Студентски град” бе наименувана с името „Проф. Саздо Иванов”.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: