18-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

18-то заседание
на Столичен общински съвет
11.09.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. №93-01-3818/24.07.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно необходимостта от подобряване на спешната медицинска помощ в селата в периферията на Столична община.

3. Питане вх. №93-00-3163(1)/04.07.2008 г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно терени отредени за изграждането на пожарни съгласно предвижданията на ОУП.

4. Доклад вх. №08-23-3307(1)/04.09.2008 г. относно дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент №25, намиращ се в гр. София, ул. „Родопски извор”№24, на олимпийската шампионка Румяна Нейкова.
Докл. Бойко Борисов

5. Доклад вх. №94-А-3256(1)/01.09.2008 г. относно вземане на решение за придобиване чрез покупко – продажба на поземлен имот №133006, с площ 7,101 дка в местност „Мало ливаде”, землище Горни Богров, район „Кремиковци”, собственост на физическо лице с цел разширение на площадка, отредена за третиране на битови отпадъци и създаване на зелен изолационен пояс.
Докл. Бойко Борисов

6. Доклад вх. №94-К-3168(1)/01.09.2008г. относно вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на поземлен имот №133010, с площ 8,301 дка в местност „Мало ливаде”, замлище Горни Богров, район „Кремиковци”, собственост на физическо лице с цел разширение на площадка, отредена за третиране на битови отпадъци и създаване на зелен изолационен пояс.
Докл. Бойко Борисов

7. Доклад вх. №93-00-3139(1)/16.07.2008 г. относно изменение на Решение №378 по Протокол №16 от 10.07.2008 г. на СОС.
Докл. Роберт Янакиев

8. Доклад вх. №31-00-3026(1)/02.09.2008 г. относно поставяне на бюст-паметник на Паисий Хилендарски.
Докл. Роберт Янакиев

9. Доклад вх. №12-00-3526/23.07.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

10. Доклад вх. №93-00-3215 /04.09.2008 г. относно потвърждаване на пълната забрана за извършване на разпоредителни сделки от страна на „Софийски имоти” ЕАД и установяване на изрична забрана и за дружествата (дъщерни и/или смесени), в които то притежава акции/дялове в капитала.
Докл. Данаил Кирилов

11. Доклад вх. №93-01-3927/04.09.2008 г. относно определяне състава на комисия за провеждане и оценка на постъпилите предложения по конкурси за „Обществен превоз на пътници по основни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на Столична община, с утвърдени маршрути и разписания, групирани в три пакета /конкурса/”.
Докл. Данаил Кирилов

12. Доклад вх. №93-00-3214/26.08.2008 г. относно проект за разширение на метрото в София – Втори метродиаметър „Пътен възел Надежда–Централна ж.п. гара–пл. „Св. Неделя”–НДК–бул. „Черни връх” .
Докл. Минко Герджиков, Велизар Стоилов

13. Доклад вх. №93-00-3173/07.07.2008 г. относно промяна на Решение №35 по Протокол №48 на СОС от 28.09.1998 г., и разкриване на социална услуга „Седмична грижа”.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. №26-00-4981(2)/03.07.2008 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ от XVII-175 и XXIII-176 от кв. №41 в м. „Овча купел” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Овча купел”, собственост на „БРЮДЕР ХЕН – СОФИЯ” ЕООД.
Докл. Росен Желязков

15. Доклад вх. №26-00-5986(2)/08.07.2008 г. относно доброволно прилагане на ПУП и прекратяване на съсобственост за УПИ IX – 8, 535 /девети, отреден за поземлени имоти с номера осем и петстотин тридесет и пет/, чрез продажба на общинската част, представляваща реална част от ПИ с №8, с площ 210 кв. м., от кв. 1, в. з. „Беликата”.
Докл. Росен Желязков

16. Доклад вх. №26-00-3224(3)14.07.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за ПИ с номер 167, от кв. №23, м. „ж. к. Левски – Г”, находящ се в гр. София, район „Подуяне”.
Докл. Росен Желязков

17. Доклад вх. №26-00-4248(2)/28.05.2008 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация.
Докл. Росен Желязков

18. Доклад вх. №26-00-5246(4)/07.08.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулиран поземлен имот VІІ-447, кв. 53, м. „Враждебна-юг”, район „Кремиковци”
Докл. Росен Желязков

19. Доклад вх. №08-02-3179(1)/09.07.2008 г. относно промяна в характера на общинската собственост от частна в публична за помещения, в които се помещават филиали на ЦДГ №99 „Брезичка”.
Докл. Пламен Църноречки

20. Доклад вх. №08-05-3136/04.07.2008 г. относно разпореждане с публична общинска собственост и отмяна на решения на Столичния общински съвет.
Докл. Тодор Кръстев

21. Доклад вх. №26-00-4804(2)16.07.2008 г. относно процедура по § 8 от ДР от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване на УПИ II – 738 /втори – за имот седемстотин тридесет и осем/, от кв. 2, м. „СПЗ – Слатина – юг”, район „Слатина”.
Докл. Антоанета Апостолова

22. Доклад вх. №08-13-3031/09.04.2008 г. относно прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Димитър Димов

23. Доклад вх. №08-16-3102/16.06.2008 г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски”, кв. 112, м. „Студентски град” с името „Проф. Саздо Иванов”.
Докл. Димитър Дилчев

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. №93-01-3935(1)/09.09.2008 г. относно промяна на персоналния състав на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичния общински съвет.
Докл. Андрей Иванов

2. Доклад вх. №93-01-3922/04.09.2008 г. относно прилагане на Постановление №198/08.08.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 175 от 2007 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности.
Докл. Бойко Борисов

3. Доклад вх. №93-00-3118/05.09.2008 г. относно приемане на Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната 2008/2009 г. на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: