17-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

17-то заседание
на Столичен общински съвет
24.07.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. № 93-00-3163(1)/04.07.2008 г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно терени отредени за изграждането на пожарни съгласно предвижданията на ОУП.

3. Питане вх. № 93-00-3179(1)/10.07.2008 г. от г-н Владимир Кисьов – общински съветник, относно тръбопроводите на „Топлофикация – София ” АД в района на ж. к. „Дружба 2”, район „Искър”.

4. Питане вх. № 93-00-3180(1)/10.07.2008 г. от г-н Владимир Кисьов – общински съветник, относно премахването на старите автомобили от централните улици на столицата.

5. Питане вх. № 93-00-3186(1)/14.07.2008 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно проведен конкурс за градски линии.

6. Питане вх. № 93-01-3771(1)/16.07.2008 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно споразумителен протокол за предоставяне на средства от страна на МРРБ на Столична община за изграждане на инфраструктурата на нов терен за ромите от „Батолова воденица”.

7. Доклад вх. № 93-00-3143/20.06.2008 г. относно приемане на Плана за развитие на Столична община 2007 – 2013 година.
Докл. Бойко Борисов

8. Доклад вх. № 93-00-3147/25.06.2008 г. относно закриване на детска ясла №22, район „Студентски” и разкриване на детска кухня в същата сграда.
Докл. Бойко Борисов

9. Доклад вх. № 93-00-3169/04.07.2008 г. относно приемане на годишния план за ползване от горите в Общинския горски фонд през 2009 г.
Докл. Бойко Борисов

10. Доклад вх. № 93-00-3183/14.07.2008 г. относно участие на Столична община в проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Докл. Бойко Борисов

11. Доклад вх. № 93-00-3184/14.07.2008 г. относно участие на СО в проекти по програмата на Европейския съюз „Интелигентна енергия – Европа”.
Докл. Бойко Борисов

12. Доклад вх. № 93-00-3185/14.07.2008 г. относно споразумение за сътрудничество между Столична община, Фондация „Европейски институт”, Фондация „Център за модернизиране на политики” и читалище „Славянска беседа” по проект за създаване на офис на мрежата Europe Direct в София.
Докл. Бойко Борисов

13. Доклад вх. № 93-00-3188/15.07.2008 г. относно отпускане на необходимите финансови средства за възстановяване на пострадалите обекти в районите на СО в резултат на взривяването в под. 18 250 на Българската армия на
03.07.2008 г.
Докл. Бойко Борисов

14. Доклад вх. № 93-01-3431(1)/11.06.2008 г. относно отпускане на средства от СОПФ за закупуване на автомобил и обзавеждане на учебен кабинет по Безопасност на движението по пътищата за нуждите на 94 СОУ „Димитър Страшимиров”, район „Слатина”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

15. Доклад вх. № 08-02-3215 (2)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждането на мултуфункционални спортни съоръжения – игрища и спортни площадки в район „Красно село”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

16. Доклад вх. № 08-15-3218 (1)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства на СОПФ възстановяването на спортни площадки в район „Младост” .
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

17. Доклад вх. № 08-16-3121(23)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства на СОПФ възстановяването на спортни площадки в район „Студентски”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

18. Доклад вх. № 08-23-3189 (2)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ реконструкцията на училищната сграда на читалище „Христо Ботев” – с. Казичене, район „Панчарево” .
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

19. Доклад вх. № 08-24-3098(2)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждането на спортни игрища в двора на 78-мо СОУ „Христо Смирненски”, гр. Банкя.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

20. Доклад вх. № 93-01-3341(1)/07. 07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ възстановяване на алеи и площадки в градини и паркове на територията на СО – преасфалтиране, ремонт бордюри и полагане на омекотена настилка на детски площадки .
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

21. Доклад вх. № 93-01-3502 (1)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ на обект: Възстановяване на алеи в парк „Кестените” – град Банкя.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

22. Доклад вх. № 93-00-3093 (1)/07.07.2008 г. относно осигуряване на средства от СОПФ за довършване на обект „Адаптация на Централна минерална Баня за музей на град София с активно присъствие на минерална вода” .
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

23. Доклад вх. № 93-00-3156 (1)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ строително-монтажни работи на общинските лечебни заведения .
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

24. Доклад вх. № 93-00-3157 (1)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ закупуване на апаратура за нуждите на общинските лечебни заведения .
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

25. Доклад вх. № 93-00-3160 (1)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждане и реконструкция на спортни площадки на територията на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

26. Доклад вх. № 12-00-3424/01.07.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

27. Доклад вх. № 12-00-3425/01.07.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

28. Доклад вх. № 12-00-3452/08.07.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

29. Доклад вх. № 12-00-3453/08.07.2008 г. относно промяна предназначението и характера на собствеността и откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

30. Доклад вх. № 12-00-3454/08.07.2008 г. относно изменение и допълнение на Решение № 208 по Протокол № 11 от 24. 04. 2008 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

31. Доклад вх. № 12-00-3456/08.07.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

32. Доклад вх. № 12-00-3457/08.07.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

33. Доклад вх. № 12-00-3455/08.07.2008 г. относно допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2008 г.
Докл. Данаил Кирилов

34. Доклад вх. № 93-00-3182/14.07.2008 г. относно вливане на „Трамкар” ЕАД в „Столичен електро-транспорт” ЕАД, продажба на имот на „Трамкар” ЕАД и подготовка на процедура за закупуване на возила със средствата от продажбата.
Докл. Данаил Кирилов

35. Доклад вх. № 93-00-3067/24.04.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община и Правилника за дейността на ОП „Гробищни паркове”.
Докл. Стефан Иванов

36. Доклад вх. № 94-В-3041(2)/18.06.2008 г. относно включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване на домакинството на Виктор Димитров Стефанов.
Докл. Христофор Христов

37. Доклад вх. № 08-12-3099(3)/27.06.2008 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – 8 класни стаи на І-ви етаж – източно крило, коридори и санитарни възли с обща площ 320 кв. м. в сградата на 113-то СОУ „Сава Филаретов”, район „Илинден”.
Докл. Иво Маринов

38. Доклад вх. № 08-17-3044(3)/01.07.2008 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІІ – 1832 от кв. №74 А, местност с. Владая, район „Витоша”.
Докл. Петър Курумбашев

39. Доклад вх. № 62-00-3116/1/02.07.2008 г. относно поставяне на паметна плоча на Георги Голов от ОСДРВС.
Докл. Людмил Леонидов

40. Доклад вх. № 93-00-3134/13.06.2008 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІХ-451 от кв. 61, ал. 1 в. з. ”Горна баня”.
Докл. Росен Желязков

41. Доклад вх. № 93-00-3175/08.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от ЗУТ, във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

42. Доклад вх. № 26-00-3909(2)/08.07.2008 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

43. Доклад вх. № 93-00-3176/08.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от ЗУТ, във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

44. Доклад вх. № 26-00-4432(2)/08.07.2008 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

45. Доклад вх. № 08-18-3077(4)/08.07.2008 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

46. Доклад вх. № 26-00-6069(2)/08.07.2008 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

47. Доклад вх. № 05-00-3009(5)/14.07.2008 г. относно приемане за безвъзмездно управление на имот – публична държавна собственост, представляващ: сградата на старото Боянско училище с площ от 420 кв. м. и поземлен имот 464, кв. 1, м. „Бояна” с площ от 3 283 кв. м.
Докл. Росен Желязков

48. Доклад вх. № 26-00-3658(2) /14.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

49. Доклад вх. № 93-00-3181 № /14.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков

50. Доклад вх. № 93-00-3187 /15.07.2008 г. относно допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС от СОС с Решение № 508 по Протокол № 54 от 28. 07. 2005 г.
Докл. Росен Желязков

51. Доклад вх. № 93-00-3190 /15.07.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на ПУП за м. „Студентски град”, район „Студентски”.
Докл. Росен Желязков

52. Доклад вх. № 04-03-3019(6)/15.07.2008 г. относно придобиване на собственост върху имот в с. Мала църква, община Самоков чрез покупка, за изграждане на Пречиствателна станция за питейни води.
Докл. Росен Желязков

53. Доклад вх. № 93-00-3193/16.07.2008 г. относно обявяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж и избор на инвеститор за изграждане на жилищни сгради с подземни гаражи в ПИ с пл. № 24 и ПИ № 12, попадащи в УПИ І-кжс, тп и пг, кв. 243, м. „Зона Б-5-3”, район „Възраждане”.
Докл. Росен Желязков

54. Доклад вх. № 08-14-3148(2)/16.07.2008 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ VІ-48, кв. 3, по плана на гр. София, м. НПЗ „Искър – Север” и за улица между о. т. 9 и о. т. 10, намиращи се в гр. София, район „Искър”.
Докл. Росен Желязков

55. Доклад вх. № 93-00-3152/01.07.2008 г. относно уреждане на отношенията свързани с преместваеми обекти и рекламни елементи върху общински терени до влизане в сила на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столичната община.
Докл. Петър Диков

56. Доклад вх. № 93-00-3192/16.07.2008 г. относно подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за м. кв. „Христо Ботев” и план-извадка и план за регулация и застрояване за м. СПЗ „Слатина – Север”, за обект: Интермодален терминал.
Докл. Петър Диков

57. Доклад вх. № 93-00-3145/26.06.2008 г. относно съфинансиране на транспортна услуга за десегрегация на деца от ромски произход, кв. „Факултета”, район „Красна поляна” за обучение в общински училища.
Докл. Йорданка Фандъкова

58. Доклад вх. № 93-00-3166/04.07.2008 г. относно предложение за изменение и допълнение на глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическо хранене” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова

59. Доклад вх. № 93-00-3189/15.07.2008 г. относно преминаване на група с деца от 3 до 6 г. от 152 ОУ, с. Мърчаево към ЦДГ № 4, с. Владая, район „Витоша”.
Докл. Йорданка Фандъкова

60. Доклад вх. № 18-00-3046(1)/15.07.2008 г. относно използване на собствени средства за допълнително материално стимулиране на работещите в столичните театри.
Докл. Йорданка Фандъкова

61. Доклад вх. № 93-00-3149/27.06.2008 г. относно приемане на нова Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столичната община при въведена автоматизирана система за таксуване на пътници в столичния градски транспорт.
Докл. Велизар Стоилов

62. Доклад вх. № 93-00-3150/01.07.2008 г. относно автоматизирана система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт.
Докл. Велизар Стоилов

63. Доклад вх. № 93-01-3717(1)/16.07.2008 г. относно приемане на Наредба изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Велизар Стоилов, Христофор Христов

64. Доклад вх. № 26-00-4450(3)/14.07.2008 г. относно процедури за доставка на тролейбуси и трамвайни мотриси /втора употреба/ и ремонт на токоизправителни станции.
Докл. Минко Герджиков, Велизар Стоилов

65. Доклад вх. № 26-00-5139(24)/02.07.2008 г. относно определяне на експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2008 г. на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация.
Докл. Минко Герджиков

66. Доклад вх. № 93-00-3158/02.07.2008 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземание във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков

67. Доклад вх. № 93-00-3191/15.07.2008 г. относно одобряване на годишния финансов отчет на „Софийски имоти” ЕАД за 2007 г. и освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите.
Докл. Минко Герджиков

68. Доклад вх. № 70-00-3329(2)/02.07.2008 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на „Чистота – Искър” ЕООД върху вещи – частна общинска собственост.
Докл. Минко Герджиков, Мария Бояджийска

69. Доклад вх. № 93-01-3759/14.07.2008 г. относно освобождаване от отчисляване на дивидент на Столична община за финансовата 2007 г. „Чистота – Искър” ЕООД с цел финансиране на дейности по проектиране, изграждане на метално хале и съоръжения, и закупуване на специализирана техника за депо „Суходол”.
Докл. Мария Бояджийска

70. Доклад вх. № 93-00-3167/04.07.2008 г. относно кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. ”, с проект „Ремонт, реконструкция, обновяване и доставка на подходящо оборудване, в т. ч. мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на социални заведения на територията на СО” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1. 1: „Социална инфраструктура” – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1. 1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, Компонент 2 „Социална инфраструктура”.
Докл. Ирина Савина

71. Доклад вх. № 93-00-3168/04.07.2008 г. относно разкриване на 48 допълнителни яслени места в самостоятелните детски ясли, функциониращи на територията на гр. София.
Докл. Албена Атанасова

72. Доклад вх. № 93-00-3170/07.07.2008 г. относно съвместно участие на Столична община и Фондация „Очи на четири лапи” в издръжката и финансирането на проект „Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания”.
Докл. Албена Атанасова

73. Доклад вх. № 93-00-3172/07.07.2008 г. относно продължаване срока на договора за предоставен за ползване един брой микробус марка „Фолксваген Крю Каб Трък”, 5+1 места, за срок от 2 години на Сдружение „Деца и юноши” – гр. София, ж. к. „Надежда”, ул. „Свобода” № 30.
Докл. Албена Атанасова

74. Доклад вх. № 66-00-4361(1)/07.07.2008 г. относно осигуряване на финансови средства в размер на 50 000 лева за реализация на проект на Сдружение „Деца и юноши”.
Докл. Албена Атанасова

75. Доклад вх. № 26-00-3195(6)/25.06.2008 г. относно доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ IV – 378, 382, кв. 738 а, по плана на гр. София, м. „ГГЦ-Зона Г-13-юг” и прекратяване на съсобственост, чрез продажба на ПИ 378 с площ 304 кв. м. и ПИ без планоснимачен номер с площ 40 кв. м.
Докл. Пенка Арменкова

76. Доклад вх. № 08-02-3027(6)/16.07.2008 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот ІІІ – общ., отреден за „обществено обслужване” от квартал № 75А, местност булевард „Красно село – Стрелбище, урб. бл. 32” по плана на град София, находящ се в град София, район „Триадица”.
Докл. Евтим Евтимов

77. Доклад вх. № 08-02-3021(3)/16.07.2008 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот VІ – 411 от квартал 8 в местност „Красно село – Стрелбище” по плана на град София, район „Красно село”.
Докл. Пламен Църноречки

78. Доклад вх. № 08-17-3075/16.04.2008 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ XII-547 А, от кв. №63, м. кв. „Бояна” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров

79. Доклад вх. № 08-17-3095/25.04.2008 г. относно процедура по §6 и §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ХХІV-1155 и поземлен имот, с пл. № 1103А, отреден за улица – тупик от кв. № 22, м. вилна зона „Драгалевци – ІІ част” по плана на гр. София, намиращи се в гр. София, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров

80. Доклад вх. № 08-18-3033(6)/05.06.2008 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на трансформаторен пост в УПИ ІІ-за трафопост, кв. 20, м. ”Овча Купел”, район „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов

81. Доклад вх. № 08-20-3079/09.05.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв. 34, местност „Връбница – ІІ-ра част”.
Докл. Младен Младенов

82. Доклад вх. № 08-22-3028(2)/11.06.2008 г. относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев

… и няколко 🙂

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-00-3203/18.07.2008 г. относно промяна в организационната структура на район „Нови Искър”.
Докл. Бойко Борисов

2. Доклад вх. № 93-01-3258 (3)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонти в сградите на СМГ „П.Хилендарски”, Първа Английска езикова гимназия и „ІV-та Софийска вечерна гимназия” ул. „Дунав” № 30 – район „Оборище”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

3. Доклад вх. № 93-01-3508(1)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ направление „Зелена система, околна среда и земеползване” на обекти на територията на район „Слатина”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

4. Доклад вх. № 93-01-3536(1)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ на възстановяване на улични насаждения по централни улици в столицата.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

5. Доклад вх. № 93-01-3765(1)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ закупуването и монтирането на информационно табло за качеството на атмосферния въздух в София.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 93-01-3772(1)/18.07.2008 г. относно пренасочване на финансови средства, включени по Решение № 198, т.1, Приложение №2 от 10.04.2008г. на СОС за извършване на неотложни ремонти в учебни и детски заведение
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

7. Доклад вх. № 93-01-3773(1)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ за извършване през 2008 г. на основни ремонти в общински сгради и районни администрации и кметства.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

8. Доклад вх. № 93-01-3774(1)/18.07.2008 г. относно осигуряване на допълнителни финансови средства за ремонт, реконструкция и обновяване, в т.ч. мерки за енергийна ефективност, на административната сграда на район „Слатина”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

9. Доклад вх. № 93-01-3779(1) /18.07.2008 г. относно допълнителни предложения за отпускане на финансови средства за изграждане и реконструкция на спортни площадки на територията на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

10. Доклад вх. № 93-01-3784(1)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ закупуването на специализирана техника за оборудване на ново общинско предприятие за поддържане на столични паркове и градини.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

11. Доклад вх. № 93-00-3146(1)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждане на общодостъпна среда в общински училища и общински детски градини на територията на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

12. Доклад вх. № 93-00-3201(1)/18.07.2008 г. относно дофинансиране със средства от СОПФ преустройството на административната сграда на район „Надежда” на ул. „Кирил Дрангов” № 55.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

13. Доклад вх. № 93-00-3204/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ, направление „Инвестиции и придобиване на ДМА” за изграждане и реконструкция на паркове, детски площадки, градинки и междублокови пространства в райони на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

14. Доклад вх. № 08-24-3081(2)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ реконструкция на пешеходна алея „Шейново”, район „Банкя”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

15. Доклад вх. № 08-14-3041(2)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонта на покрива на ОКИ „Искър”, район „Искър”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

16. Доклад вх. № 10-00-3004(2) /18.07.2008 г. относно отпускане на финансови средства от СОПФ за реализация на проект „Въвеждане на фамилното компостиране на територията на Столична община”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

17. Доклад вх. № 08-16-3120(2)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ за извършване на ремонти и възстановяване на уличното осветление на територията на район „Студентски”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

18. Доклад вх. № 15-00-3134(4)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонта на общинска сграда в кв.”Ботунец” – район „Кремиковци”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

19. Доклад вх. № 93-00-3198/16.07.2008 г. относно изменение на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества в частта Раздел ІХ – Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролни органи в едноличните търговски дружества с общинско имущество.
Докл. Минко Герджиков

20. Доклад вх. № 93-00-3199/16.07.2008 г. относно промяна на бюджета на Столичната община за 2008 г.
Докл. Минко Герджиков

21. Доклад вх. № 93-00-3200/16.07.2008 г. относно разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.
Докл. Минко Герджиков

22. Доклад вх. № 93-01-3783/16.07.2008 г. относно намаляване капитала на „Озеленяване” ЕАД и образуване на Общинско предприятие „Паркове и градски градини”.
Докл. Минко Герджиков, Мария Бояджийска

23. Доклад вх. № 66-00-4773(1)/17.07.2008 г. относно Промяна на Статут на Наградите на Столична община в областта на културата.
Докл. Йорданка Фандъкова

24. Доклад вх. № 93-00-3202/17.07.2008 г. относно промяна на т. 3 от раздел VІІ на Решение 114/06.03.2008 г. на СОС.
Докл. Албена Атанасова

25. Доклад вх. № 93-00-3139(1)/16.07.2008 г. относно изменение на Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г. на СОС.
Докл. Роберт Янакиев

26. Доклад вх. № 93-00-3197/16.07.2008 г. относно отписване от баланса на „Красна поляна” ЕООД – в ликвидация на вземания, погасени по давност и вземания, които са несъбираеми.
Докл. Минко Герджиков

27. Доклад вх. № 08-20-3059(2)/17.07.2008 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ИЗРП за УПИ ІІІ-911, кв. 38 А, местност „ж.к. Обеля-1”.
Докл. Росен Желязков

28. Доклад вх. № 94-А-3190(2)/16.07.2008 г. относно поставяне на скулптурен елемент „Гълъб” върху фонтана на пл. „Славейков”.
Докл. Маргарита Гутева

29. Доклад вх. № 66-00-4169(2)27.06.2008 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Резервен” на СО, включването му във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и настаняване семейството на Джейлян Карагьозова, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано лечение
Докл. Пламен Йорданов

30. Доклад вх. № 94-И-3213(1)/16.07.2008 г. относно настаняване в общинско жилище под наем семейството на Ива Димитрова Гладичева, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано лечение.
Докл. Йордан Томов

31. Доклад вх. № 26-00-4781(3)/16.07.2008 г. относно прекратяване на съсобственост и прилагане на ПУП за недвижими имоти, намиращи се в гр. София, район „Подуяне”, м. „Суха река – Ботевградско шосе”, кв. 12-А.
Докл. Ева Митова

32. Доклад вх. № 26-00-3975(3)/26.06.2008 г. относно учредяване право на стоеж на „ЧЕЗ разпределение България” АД, ЕФН 2100063584, за изграждане на КТП с площ от 8 кв. м. върху общински недвижим имот УПИ III-общ. /идентичен с УПИ IV-274/, кв. 64, м. „Банкя”.
Докл. Рангел Марков

33. Доклад вх. № 26-00-7531(3)/21.07.2008 г. относно отдаване под наем на част от сграда публична общинска собственост с адрес: ул. „Пиротска” № 175, в която се намира Дом за деца „П. Р. Славейков” за разкриване на социална услуга „Приемна грижа”.
Докл. Албена Атанасова

34. Доклад вх. № 26-00-7532(3)/21.07.2008 г. относно отдаване под наем на част от сграда публична общинска собственост с адрес: кв. Горна Баня, ул. „Христо Стефчов” № 2, в която се намира Дом за деца „Христо Ботев” за разкриване на „Център за обществена подкрепа”.
Докл. Албена Атанасова

35. Доклад вх. № 26-00-6999(1)/21.07.2008 г. относно одобряване условията, реда и начина на образуване на средствата за работна заплата в „Столичен електротранспорт” ЕАД и „Столичен автотранспорт” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

36. Доклад вх. № 93-00-3205/18.07.2008 г. относно разкриване за учебната 2008/2009 г. на 37 яслени и градински групи в общинските детски заведения, финкциониращи на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

37. Доклад вх. № 93-00-3206/22.07.2008 г. относно изпълнение на параметрите по годишната задача за дейност „Чистота” към 30.06.2008 г. и необходимостта от оптимизирането й за второто полугодие на 2008 г.
Докл. Мария Бояджийска

38. Доклад вх. № 93-00-3110(1)/22.07.2008 г. относно публичен подбор проведен съгласно Решение № 270 по Протокол № 13 от 29.05.2008 г. на СОС.
Докл. Данаил Кирилов, Орлин Иванов, Тодор Попов, Валя Чилова, Владимир Кисьов, Ангел Джамбазки, Вили Лилков, Лилия Долджева, Елен Герджиков, Татяна Георгиева, Радослав Тошев, Орлин Алексиев, Христофор Христов, Юлия Ненкова, Минко Герджиков, Росен Желязков, Елисавета Славчева, Бойко Секиранов

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: