16-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

16-то заседание
на Столичен общински съвет
10.07.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. № 93-01-3483/30. 05. 2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно поддържането и почистването на канализационните шахти по уличната мрежа на територията на Столичната община.

3. Питане вх. № 93-01-3567(1)/11. 06. 2008 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на администрацията на Столична община за улесняване на достъпа на родители с детски колички, велосипедисти и инвалидни колички при преминаване от платното за движение към тротоарите по пешеходните пътеки на ключови места в столицата, в изпълнение на Решение V 479 на СОС от 31. 05. 2007 г. и Наредбата на Столичния общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр. София.

4. Доклад вх. № 93-01-3376(22)10. 06. 2008 г. и писмо вх. № 93-01-3376(23)/27. 06. 2008 г. от ПК по МСНУ относно отчет по изпълнение на решения на Столичния общински съвет за първо тримесечие на 2008 г.
Докл. Бойко Борисов

5. Доклад вх. № 93-00-3138/18. 06. 2008 г. относно поставяне на паметна плоча на писателката Яна Язова.
Докл. Бойко Борисов

6. Доклад вх. № 93-00-3067/24. 04. 2008 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община и Правилника за дейността на ОП „Гробищни паркове”.
Докл. Стефан Иванов

7. Доклад вх. № 93-00-3139(1)/19. 06. 2008 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Минко Герджиков

8. Доклад вх. № 26-00-6017(1)/16. 06. 2008 г. относно закупуване на GPS система към тотална станция геодезически замервания за нуждите на „СОФИНВЕСТ” ЕООД със собствени средства.
Докл. Минко Герджиков

9. Доклад вх. № 26-00-5139(23)/19. 06. 2008 г. относно одобряване на експерт-счетоводители за извършване на одиторския контрол и заверка на счетоводните отчети за 2008 г. на търговските дружества с общинско имущество.
Докл. Минко Герджиков

10. Доклад вх. № 93-01-3456(2)/23. 06. 2008 г. относно увеличаване капитала на „СКГТ – София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Велизар Стоилов, Минко Герджиков

11. Доклад вх. № 93-01-3275(3)/23. 06. 2008 г. относно увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Велизар Стоилов, Минко Герджиков

12. Доклад вх. № 93-00-3142/20. 06. 2008 г. относно договор № РД-56-260/21. 02. 2006 г. за модернизация на 18 броя български трамваи за междурелсие 1009 мм, сключен между Столична община и фирма INEKON GROUP a.s.
Докл. Велизар Стоилов

13. Доклад вх. № 26-00-4450(2)/03. 07. 2008 г. относно процедури за доставка на тролейбуси и трамвайни мотриси /втора употреба/ и ремонт на токоизправителни станции.
Докл. Велизар Стоилов

14. Доклад вх. № 93-00-3165/03. 07. 2008 г. относно осигуряване на средства за организирането на летен лагер по Програма от мероприятия за подобряване на социалната и техническа инфраструктура на живот в Суходол, Горни и Долни Богров, Желява и Яна.
Докл. Мария Бояджийска, Минко Герджиков

15. Доклад вх. № 93-00-3151/01. 07. 2008 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване и работен устройствен план на местност „Бул. Ал. Малинов”, кв. кв. 2, 14, 19, 21, 24 и 32А, район „Младост”.
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх. № 93-00-3154/01. 07. 2008 г. относно проект за ПУП – план-извадка, план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Искър – Север” – І, ІІ и ІІІ част.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № 93-00-3155/01. 07. 2008 г. относно одобряване на проект- изменение на план за регулация и застрояване за кв. кв. 142, 142а, 150 и 199а, м. „Зона Б-2” (Женски пазар), район „Възраждане”.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № 12-00-3363/18. 06. 2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

19. Доклад вх. № 12-00-159/19. 02. 2008 г. относно приемане на правния анализ на „Спортна София – 2000” ЕАД и включване на обособени обекти от дружеството в Приложение № 2 към ГОПРП за 2008 г.
Докл. Данаил Кирилов

20. Доклад вх. № 93-00-3164/03. 07. 2008 г. относно приемане на решение касаещо имоти включени в капитала на „Спортна София” ЕАД.
Докл. Данаил Кирилов

21. Доклад вх. № 93-01-3608(1)/19. 06. 2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждането на модулно пречиствателно съоръжение за решаване проблема с отпадните води на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Панчарево” ООД.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

22. Доклад вх. № 93-01-3452(1)/19. 06. 2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ на капитален ремонт на ОКИ Столична библиотека .
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

23. Доклад вх. № 93-01-3613(1)/19. 06. 2008 г. относно отпускане на финансови средства от СОПФ за ОП „Социален патронаж” и Дирекция „Социални дейности”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

24. Доклад вх. № 93-01-3597/17. 06. 2008 г. относно отпускане на средства за провеждането на фестивала „Изкуството на барока” и включването му в Културния календар на Столична община.
Докл. Калоян Паргов, Бойко Маринков

25. Доклад вх. № 26-00-6502(2)03. 07. 2008 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в „Централни хали” АД по повод провеждане на редовно Общо събрание на дружеството, насрочено за 22. 07. 2008 г. от 10 часа.
Докл. Елен Герджиков

26. Доклад вх. № 08-08-3067(4)/16. 06. 2008 г. относно участие по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1. 1-01/2007: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по Проект на Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1. 1: „Социална инфраструктура”, Компонент 3 – Културна инфраструктура.
Докл. Панайот Бончев

27. Доклад вх. № 08-11-23/29. 02. 2008г. и становище вх. № 93-01-3523/04. 06. 2008 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Възраждане, на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в район „Красна поляна”, бул. „Възкресение” № 1 А, ет. 2, стаи №№ 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16.
Докл. Иван Чакъров

28. Доклад вх. № 08-11-24/29. 02. 2008г. и становище вх. № 93-01-3522/04. 06. 2008 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Възраждане, отдел „Закрила на детето”, на имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Красна поляна”, бул. „Вардар”, бл. 137-Б, вх. А, /партер/.
Докл. Иван Чакъров

29. Доклад вх. № 08-12-85/07г. /11. 03. 2008г. и становище № 93-01-3519/04. 06. 2008 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Възраждане, филиал „Илинден”, на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София , кв. „Захарна фабрика”, бл. 51-А, вх. Б, представляващ стаи №№ 205, 206, 207, 208, 210 и 510
Докл. Румяна Дойчинова

30. Доклад вх. № 08-21-3028/18. 04. 2008 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Валентин Котов

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: