Решения от 15-то заседание на СОС (резюме)

15-то заседание
на Столичен общински съвет
26.06.2008 г.

Петнадесетото заседание на Столичния общински съвет започна с писмено представяне на информация от кмета на София за реализацията на проекта по “Управление на битовите отпадъци на Столична община”. Общинските съветници бяха запознати за изготвянето на нов проект на трасе за пътна връзка до площадка в местност “Садината”, с. Яна. Възложено е и изготвянето на екологична оценка на проекта за същата площадка. Изготвен е и проект на транспортно-комуникационен план на площадка “Хан Богров”, с. Горни Богров. Този план ще бъде представен след съгласуване в Министерството на земеделието и е част от процедурата по промяна на предназначението на земята. Обявена е обществена поръчка за проектиране и изграждане на инсталация за оползотворяване на “сметищния газ” от депото в кв. Суходол. Предстои разполагане на инсталацията за предварително сепариране на отпадъците на сметището. Пред подписване е договор със “Златна Панега Цимент” АД и “Холсим България” АД за приемане и оползотворяване на излезли от употреба гуми, генерирани и събирани на територията на столицата. Подготвен е и проект на споразумение за въвеждане в хипермаркетите на Столична община на биоразградими торбички, с период на разграждане 24 месеца. Целта е пълна замяна на полиетиленовите опаковки за еднократна употреба, които силно замърсяват околната среда.
Възложено е провеждане на обществена поръчка с предмет “Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и подръжка на съдове за битови отпадъци. Лятно и зимно почистване на улици на територията на Люлин, Овча купел, Витоша, Младост и Триадица”.

На питане на г-н Бойко Маринков – общински съветник от БСП, относно действията на администрацията на Столична община за решаване на проблемите, свързани с ромското гето в ж.к. Сердика, район „Възраждане”, кметът отговори, че предстои неговото разрушаване и са предприети съответните действия.

Във връзка с увеличения размер на минималната работна заплата за страната и въвеждането на пропорционално облагане на доходите на физическите лица, Столичният общински съвет единодушно определи нови, от 01.01.2008 г., средни месечни брутни работни заплати за лице от персонала за функция „Образование”.

След дълга дискусия единодушно бе приета новата структура и Правилник за дейността на Столичен инспекторат. Инспекторатът следи за опазване на обществения ред в столицата и има правомощия по контрол върху търговската дейност, строителството, паркирането, чистотата, опазване на чистотата на въздуха, водите, почвите и др. компоненти на околната среда, както и по контрола върху шума, отглеждането на домашни животни и др. дейности. Решено бе списъчният му състав да наброява 430 души вместо 375, както беше досега, със средна брутна заплата 600 лв. Прието бе да се създадат 24 мобилни групи за контрол, както и да се създаде Оперативен център за координация на дейността на Инспектората.

СОС взе решение за провеждане на закрито заседание при разглеждане и приемане на доклад с разработките по първия етап от консултантския договор за определяне на метода за приватизация на акционерното участие на СО, „Софийски имоти” ЕАД, „Паркинги и гаражи” ЕАД, „ВиК” ЕАД, „Софинвест” ЕООД и „Озеленяване” ЕАД в капитала на „Общинска банка” АД.

Интересни дебати се развиха по докладите на главния архитект относно обявяване на конкурс за учредяване на срочно право на строеж за обекти „Подземен паркинг към Метростанция II – 11”, „Подземен паркинг под бул. „Цар Борис ІІІ” и „Подземен паркинг към Метростанция II – 8”, но в крайна сметка се прие изграждането им да стане от частни фирми, при даване на право те да експлоатират паркингите и определени търговски площи към обектите за 35 години, а не за 99 г., както бе първоначалното предложение.

СОС реши сградата на новата Съдебна палата да бъде в парк “Възраждане” и одобри предложения план за регулация на парка.

Единодушно бе приет доклада за поетапно премахване на „Селище на строителя” (бивши Виетнамски общежития) – район „Красна поляна”, като СОС даде четири месеца срок на комисия от общински съветници и администрацията да предложи план за решаване на проблема и финансов разчет.

Приет бе и Правилник за определяне на допълнителни средства за капиталови разходи за подобряване технологичната база на администрацията и за допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.

Одобрени бяха годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и на едноличните акционерни дружества за 2007 г., определена бе печалбата в тях и дължимия дивидент за Столична община. СОС реши 80% от общата печалба, която е почти 10.8 млн. лв., да се даде като дивидент на Столична община.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: