АС София и местните данъци

Административен съд София – град обяви решението си по делото за Наредбата за определяне размера на местните данъци на Столичния общински съвет.

Решението, което не е окончателно и подлежи на обжалване, изглежда така:

По изложените съображения и на основание чл. 193, ал. 1, предл. 2, 4 и 5 от АПК, Административен съд София – град, ХІІ-ти тричленен състав

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА нормата на чл. 41, ал. 1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци, приета от Столичния общински съвет.

ОТМЕНЯ следните текстове и норми от Наредбата за определяне на размера на местните данъци, приета от Столичния общински съвет:

– добавката към чл. 15 от Наредбата, без номер, намираща се в края на лист четвърти от удостоверения текст на Наредбата, която гласи: “при необходимост и по преценка общинският съвет може да определя размера на данъка по групи населени места”;
– нормата на чл. 41, ал. 13, “В)” от Наредбата, в частта с която е определен данък за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т., при превозно средство с четири оси, при допустима максимална маса на равна или повече от 27 и по-малка от 29, при други системи за окачване на задвижващата ос/оси в размер на 8 858, 00 лв.;
– нормата на чл. 42, т. 3 от Наредбата, с която е определен данък за джетовете в размер на 1, 00 лв. за брой, както и
– нормата на чл. 42, т. 5 от Наредбата, с която е определен данък за скутерите в размер на 2, 00 лв. за киловат.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Добри Милчев Божилов, Тодор Йорданов Тодоров и Иван Митов Петров срещу Наредбата за определяне на размера на местните данъци, приета от Столичния общински съвет, в останалата му част.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Столичния общински съвет за допускане на предварително изпълнение на нормата на чл. 41, ал. 1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци, приета от Столичния общински съвет.
ОСЪЖДА Столичния общински съвет, с адрес гр. София, ул. “Московска” № 33 да заплати от бюджета си в полза на Областния управител на област с административен център гр. София, с адрес гр. София, ул. “Алабин” № 22 сумата от 80, 00 лв. (осемдесет лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.
Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.

Ето и цялото Решение, заедно с мотивите, от което (ако бъде потвърдено) следва, че данъците върху леките автомобили, както и върху изброените други превозни средства, остават в размер, равен на минимално определения от законодателя, в ЗМДТ.

И така. Новите (засега) размери на някои от столичните данъци, ще трябва да се определят така:

 1. За леките автомобили, поради обявена нищожност на чл. 41, ал. 1 от Наредбата – според съответните най-малки числа, записани в чл. 55 на ЗМДТ, т.е.:
  1. до 37 kW включително – 0,34 за 1 kW;
  2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,40 лв. за 1 kW;
  3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;
  4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW;
  5. над 110 kW – 1,23 лв. за 1 kW,
  умножени с коефициентите за “възраст”:
  1 – за превозни средства, по-възрастни от 14 години;
  1.5 – за такива, на възраст до 14 години, които са на повече от 5 години;
  2.8 – за до 5-годишни леки автомобили.
 2. За товарните автомобили, на които е посветена ал. 13 от чл. 41 от Наредбата, в последната колона от таблицата, на реда, започващ с “В)”, сбърканото (по явни технически причини?) число, написано като “8858”, вместо “885”, както би трябвало да изглежда, според заявеното желание на финансистката група от столичната администрация, се поправя от съда – на “708”, както е според минимално определеното в ЗМДТ (без добавката от 25% – не е работа на съдебен състав да оправя правописни грешки!).
 3. За джетовете и скутерите, носещи се по вълните на столичните морета, се отменят (от съда) записаните в Наредбата числа. Вместо тях ще трябва да действат следните:
  За джетове – 100 лв. за брой (най-малкото число, написано в чл. 56, т. 3 от ЗМДТ (а не “1 лв.”, както пише в публикуваната Наредба);
  За скутери – по 2,70 лв. на kW (вместо написаните точно “2 лв.” в Наредбата).

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

2 Responses

 1. […] съд е отменил решението от 30 май 2008 г. на АС – София по отношение на нищожността на чл. 41, ал. 1 от приетата наредба за […]

 2. Но все пак има и съд в Страсбург. Дори и за решенията на съдия Марковска.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: