9-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

9-то заседание
на Столичен общински съвет
27.03.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. № 93-00-57/22.02.2008 г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно разрушен и неизползваем подлез на бул. “България” при последната спирка на трамвай № 7.

3. Питане вх. № 93-01-330/19.03.2008 г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 10 по Протокол № 3 от 06.12.2007г. на Столичния общински съвет за актуализиране бюджета на Столичната община.

4. Доклад вх. № 93-00-81/18.03.2008 г. относно избор на Комисия по номинация на обществен посредник на Столична община.
Докл. Андрей Иванов

5. Доклад вх. № 93-00-88/20.03.2008 г. относно създаване на комисия.
Докл. Андрей Иванов

6. Доклад вх. № 93-00-68/26.02.2008 г. относно увеличаване стойността на дневната такса за ползване на детска кухня за 2008 г.
Докл. Бойко Борисов

7. Доклад вх. № 93-00-86/19.03.2008 г. относно промяна в структурата на Столичния инспекторат.
Докл. Бойко Борисов

8. Доклад вх. № 93-00-87/20.03.2008 г. относно въвеждане на делегирани бюджети в училищата през 2008 г.
Докл. Бойко Борисов

9. Доклад вх. № 29-00-2/28.01.2008 г. относно приключване ликвидацията на “Стоматологичен център X – София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.
Докл. Бойко Борисов

10. Доклад вх. № 93-00-67/26.02.2008 г. относно удължаване срока на ликвидация на “Медико-техническа лаборатория XVI – София” ЕООД, “Стоматологичен център XIII – София” ЕООД, “Стоматологичен център XXVIII – София” ЕООД и “Красна поляна” ЕООД и определяне на възнагражденията на ликвидаторите на дружествата.
Докл. Бойко Борисов

11. Доклад вх. № 93-00-69/29.02.2008 г. относно разкриване на 72 допълнителни яслени места в самостоятелните детски ясли, функциониращи на територията на град София.
Докл. Бойко Борисов

12. Доклад вх. № 08-18-157/05г./05.03.2008 г. относно откриване производство по отчуждаване, на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически и юридически лица, засягащи се от изграждане на улица от о.т. 318а-о.т.318б-о.т.318в до о.т.318г, кв. 64а, м. “Горна баня”, по реда на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.
Докл. Бойко Борисов

13. Доклад вх. № 93-00-75/10.03.2008 г. относно провеждане на процедура по промяна на предназначението на земи и изключване от горския фонд за имоти № 002222 и № 903019 от картата на възстановената собственост на землище Бистрица и имот № 027162 от картата на възстановената собственост на землище Железница, район “Панчарево”, във връзка с изграждането на пречиствателни станции за питейна вода “Янчовска”, “Стара река” и “Железнишка”, които са част от проект “Воден сектор на гр. София”, финансиран по Програма ИСПА.
Докл. Бойко Борисов

14. Доклад вх. № 94-С-76/21.02.2008 г. относно именуване на улица.
Докл. Бойко Борисов

15. Доклад вх. № 12-00-192/28.02.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

16. Доклад вх. № 12-00-212/07.03.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов

17. Доклад вх. № 93-01-134/07.03.2008 г. относно безвъзмездно предоставяне на средства от СОПФ за модернизация на 9 трамвайни мотриси тип Т6М-700.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

18. Доклад вх. № 93-01-147/07.03.2008 г. и допълнение вх. № 93-01-147/21.03.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ направление “Инвестиции и придобиване на ДМА” за инженеринг на двуетажна експериментална детска градина за две групи /50 деца/ в с. Казичене, район “Панчарево”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков

19. Доклад вх. № 26-00-6302/07г./06.02.2008 г. относно отмяна на Решение №637/27.07.2006 г. на СОС за замяна на общински имот и на Решение № 374/26.04.2007 г. на СОС за изменение на Решение № 637/27.07.2006 г. на СОС.
Докл. Таня Георгиева

20. Доклад вх. № 66-00-689/20.03.2008 г. относно утвърждаване състава на Творческия съвет на Столична програма “Култура”.
Докл. Малина Едрева

21. Доклад вх. № 6602-295/12.03.2008 г. относно одобряване на ПУП План за застрояване за поземлен имот № 576, м. Ливадето, с. Кривина, район “Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков

22. Доклад вх. № 08-03-199/07г./18.02.2008 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 73 по Протокол № 6, т.16 от 05.02.2008 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Ева Сеизова

23. Доклад вх. № 08-03-50/29.02.2008 г. относно кандидатстване на район “Възраждане” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161 РО 001/1.1-01/2007 за цялостно обновяване на “Образцово народно читалище “АУРА”.
Докл. Ева Сеизова

24. Доклад вх. № 08-04-21/18.02.2008 г. относно удължаване на срока на Договор за отдаване под наем на недвижим нежилищен общински имот № НИ – 04-24/10.12.2004г. на част от общински имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 477/20.09.2000 г., находящ се на ул. “Васил Друмев “№34.
Докл. Пенка Арменкова

25. Доклад вх. № 08-08-11/16.01.2008 г. относно безвъзмездно предоставяне за управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция “Социално подпомагане” – “Слатина”, филиал “Изгрев”, на част от недвижим имот – публична общинска собственост.
Докл. Панайот Бончев

26. Доклад вх. № 94-Г-236/07г./07.03.2008 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ІІ-1433, 1434 и УПИ І-за озеленяване, кв.53-б, м.”Изток-Изток”.
Докл. Панайот Бончев

27. Доклад вх. № 08-21-15/21.01.2008 г. относно промяна на статута на имот, публична общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на църковен храм в кв. Гниляне, район “Нови Искър”.
Докл. Валентин Котов

28. Доклад вх. № 93-01-297/11.03.2008 г. относно признаване и осъждане на геноцида над арменците в Османската империя през периода 1915 – 1922 г.

Докл. Христо Ангеличин, Малина Едрева, Вили Лилков, Димитър Бъчваров, Владимир Кисьов, Данчо Хаджиев, Борислав Стоянов, Тодор Попов, Стефан Иванов, Иван Нейков, Ивайло Йонков, Ангел Джамбазки, Екатерина Йорданова, Илиана Иванова, Данаил Кирилов, Валя Чилова, Борислав Бориславов, Стоян Маджаров, Поля Станчева, Елен Герджиков, Лилянда Еленкова, Лорита Радева, Атанас Черешаров, Николай Стойнев, Роберт Янакиев, Георги Кадиев, Бойко Маринков, Орлин Иванов, Орлин Алексиев, Николай Желев, Кирил Арсов, Искра Ангелова, Мита Георгиева, Петър Гюзелев, Илия Илиевновини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

4 Responses

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
  в дневния ред на деветото заседание на СОС:

  1. Доклад вх. №26-00-1593/02г./26.02.2008 г. относно изменение и допълнение на Решение №16 по Протокол №8/23.01.2004 г. и Решение № 371 по Протокол № 107/26.04.2007 г. на СОС.
  Докл. Данаил Кирилов, Орлин Иванов, Радослав Тошев

 2. Както информира Гери Василева в рубриката “Свят” на днешния брой на в. “Стандарт”, утре в нашата република пристига министър-председателят на съседната ни република Турция (на официално двудневно посещение). Авторката е описала подробно програмата, предвидена за гостуващия премиер.

  Също утре, на 27 март 2008 г., в София ще се проведе поредното редовно заседание на Столичния общински съвет. В неговата програма (според публикувания дневен ред), като последна, преди “допълнителните”, точка, е предвидено да се разгледа внесения доклад, “относно признаване и осъждане на геноцида над арменците в Османската империя през периода 1915 – 1922 г.”, чийто проектен вариант съдържа следното:

  В този период над един милион и половина арменски жени, деца, старци, мъже загиват в резултат на депортации, кланета, организирани бандитски нападения, издевателства, глад и болести. Много от прокудените над един милион арменци от пределите на Османската империя намират дом в България и на 24 април те дават израз и на искрената си благодарност към българския народ, който прие десетки хиляди бежанци за да ги спаси от сигурна смърт. За тези арменци България е втора родина и българският народ само е спечелил от това, че десетилетия наред споделя обща съдба с тях и техните наследници.
  Геноцидът спрямо арменския народ е първия в историята на ХХ век и той е последван от още множество геноциди, белезите и паметта за които цивилизования свят носи и през 21 век. Парламентите и правителствата на Франция, Канада, Гърция, Русия, Аржентина, Белгия, Швеция, Швейцария, Кипър, Австралия, над 35 американски щата, Комитета по външните отношения към камарата на представителите на САЩ, много общински съвети в Европа и европейски столици, Европейският парламент и още много международни институции признаха геноцида над арменците и дадоха израз на своята съпричастност към трагедията на арменския народ.
  С настоящия доклад ние предлагаме столицата на България да не прави изключение и чрез гласа на своите общински съветници да се присъедини към градовете и държавите, признали и осъдили арменския геноцид, както и да обяви 24 април за Ден на възпоменание на неговите жертви.

  Надявам се, че посещението на министър-председател на републиката, “закрила” Османската империя, по никакъв начин няма да попречи на уважаемите столични общински съветници да “се справят” с целия предвиден дневен ред на утрешната сесия, като подкрепят с гласуване обявеното в края на цитата предложение.

  http://dnes.dir.bg/2008/03/20/news2795235.html
  http://www.mediapool.bg/show/?storyid=136876

 3. […] столичните съветници да приемат (или да ни изложат!) декларацията за обявяване на 24 април – Ден на възпоменание за геноцида над […]

 4. Чл. 44. (1) Кметът на общината:

  4. (изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г.) отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

  (2) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

  Този текст е от ЗМСМА. Кметът на гр. Кърджали, България, ЕС, е намерил за достатъчно написаното по-горе, за да издаде следната

  ЗАПОВЕД

  О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И

  З А П О В Е Д
  №339
  гр. Кърджали, 27.03.2008 г.

  На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по повод официалното посещение на Министър-председателя на Република Турция на 28.03.2008г. в гр.Кърджали

  З А Б Р А Н Я В А М

  Всякакви масови прояви на открито в близост до маршрута на движение на официалната делегация, водена от Министър-председателя на Република Турция на 28.03.2008г. от 09.00 часа до 18.00 часа.
  Заповедта да се доведе до знанието на жителите на Община Кърджали и органите на МВР за сведение и изпълнение.
  Контролът по изпълнение заповедта възлагам на Началника на РПУ-гр.Кърджали.
  КМЕТ НА ОБЩИНА
  КЪРДЖАЛИ
  /инж.ХАСАН АЗИС/

  http://www.kardjali.bg/?pid=2,2&id_news=1143

  Г-н инж. Хасан, прочети още малко, например в закона за събранията, митингите и манифестациите:

  Чл. 12. (1) Когато времето и мястото на събранието, на митинга или пътят на движението на манифестацията създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет, съответно кметът, предлага промяната им.
  (2) Председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет или кметът може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, когато има несъмнени данни, че:
  1. са насочени към насилствено изменение на конституционно установения обществен и държавен строй или срещу териториалната цялост на страната;
  2. застрашават обществения ред в съответното населено място;
  3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
  4. нарушават правата и свободите на другите граждани.

  (3) Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването.
  (4) Организаторът на събранието, митинга или манифестацията може да обжалва забраната по предходната алинея пред изпълнителния комитет на общинския народен съвет, който се произнася в срок от 24 часа.
  (5) Когато органът по предходната алинея не се произнесе в определения срок, събранието, митингът или манифестацията може да се проведат…

  Къде са ти “несъмнените данни” за предстоящо осъществяване на някой от съставите на 4-те точки от ал. 2 на чл. 12 на този закон, бре, г-н Азис!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: