Местните данъци

От известно време “Република България е единна държава с местно самоуправление” – така пише в чл. 2 на основния закон на републиката, а отскоро, според изменения чл. 141 на същия фундаментален документ, органът на местно самоуправление (конституиран пак там, но в чл. 138) разполага с правото и задължението да “определя размера на местните данъци”, но “при условия, по ред и в границите, установени със закон”.

Условията, редът и границите (че и видовете) местни данъци (и такси) са “установени” със съответния Закон за местните данъци и такси, чието последно изменение включва следните преходни и заключителни разпоредби:

§ 18. Общинският съвет определя размера на местните данъци до 29 февруари 2008 г. В случай че в този срок не е определен размерът за местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък – размерите, които са били в сила за 2007 г.

§ 19. До определяне на размера на местните данъци от общинския съвет за 2008 г. данъкът при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.

§ 20. (1) За 2008 г. първата и втората вноска по чл. 28, ал. 1, съответно първата вноска на данъка по чл. 60, ал. 1, се внасят от 31 март до 30 юни.
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.
§ 21…
§ 22. За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл. 61н, ал. 1 до 30 април 2008 г.
§ 23. (1) За 2008 г. първата и втората вноска по чл. 61п, ал. 1 се внасят в срок до 30 април 2008 г.
(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.

На 7-мото си заседание СОС (се опита да) изпълни ЗМДТ и прие съответния нормативен акт – Наредба за определяне на размера на местните данъци (в София, б.м. 🙂 ).

Според чл. 66 от същия ЗМДТ: “Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.”, което е повторено, като текст, и в съответната наредба, така че, поне по отношение на “боклук-взаимоотношенията” между столичните граждани и съответния, избран от тях, орган, представени в наредбата като услуги “по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване”, през настоящата, 2008 г., няма да има “фискални” промени.

Допълнителна информация за видовете, сроковете, размерите, и евентуалните отстъпки, на дължимите от българските граждани данъци и такси към Столична община – по-късно, тук. Време има – за “недвижимите имоти” и за някои от движещите се такива (“превозните средства”), според § 20 от изменителния закон, началото на издължаването (за тази година) е 31 март (понеделник)!новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: