Информационната система за столичните детски градини

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В СОФИЯ
МАЙ ЧЕ НЕЩО НЕ Е НАРЕД

 

ВИЛИ ЛИЛКОВ

 

В заданието за изпълнение на системата, която кметът на София се опита да въведе, като ред за подаване на молби, класиране и записване в детските градини е записано, че целта на проекта е: “автоматизиране и компютъризиране на административното и финансово-счетоводното обслужване на дейности в столичните общински детски градини, обработка и обмен на информация, унифициране на дейностите и документооборота, подпомагане на гражданите в процеса на администриране на ползваните от тях услуги”.

По задание тя има публичен и частен (след оторизиран достъп) характер и работи в обща база данни за територията на Столична община.

По отношение на функциите и нивото на достъп в системата пак там е записано, че във всяка детска градина трябва да се инсталира персонален компютър и принтер.

Това означава:

за директорите на детските градини:

 • достъп до правно-информационна система
 • обявяване на свободни места по възрастови групи и образци на документи
 • регистриране на молбите за кандидатстване за прием
 • обявяване на списък с приети деца (възможности за връзка и изпращане на информация до родителите)
 • регистриране на приетите деца
 • списък с неудовлетворени молби за прием по възрастови групи
 • деловодство,

а за родителите:

 • справки за места в детските градини
 • регистрация и получаване права за достъп
 • подаване на молби за прием, запознаване с информация за детето, заплащане и проверка на дължими такси по Интернет след оторизация.

 

От експертна гледна точка

 

Системата трябва да разполага със средства за криптиране на информацията и възможност за използване на електронен подпис от администраторите (директорите) за контрол, кое точно лице внася записи в нея. Тази сигурност е задължителна част при регистрационния режим по отношение боравенето с лични данни от администратори и оператори на данни по Закона за защита на личните данни.

Решението системата да се базира и администрира като система, собственост на Столична община, при и от изпълнителя, е грубо неспазване на определения в закона ред за предоставяне и опериране с данните по каналите за пренос.

Контрол от директора на дирекцията не е упражнен, вследствие на което, “записването” е сериозно компрометирано.

Тези изисквания са регламентирани в Закона за електронното управление (в сила от 13.06.2008) и Закона за електронните документи и електронния подпис.

 

Първа юридическа уязвимост на информационната система.

 

Регистрацията, която родителите са направили в сайта на Столична община и “записване” – избор от списък с детски градини няма характер на подадена молба по електронен път.

Съгласно българското законодателство, електронният документ, подписан с валиден електронен подпис, е напълно равностоен на съответния хартиен носител.

Получателят на електронния документ не е нужно да притежава цифров подпис. Но издателят им се обвързва със съдържанието им едва след като постави своя личен цифров подпис.

Електронното изявление и електронният документ имат автор, титуляр и адресат.

Автор е физическото лице, което е посочено в електронното изявление или документ, като негов извършител.

Титуляр на електронното изявление и електронния документ е лицето, от чието име е извършено електронното изявление или документ.

Електронният подпис осигурява идентифициране на самоличността на автора, разкрива съгласието на автора с електронното изявление и защитава съдържанието на електронното изявление от последващи промени.

Електронният подпис принадлежи на автора на електронното изявление или електронния документ и е три вида:

 • обикновен – съгласуван между автора и адресата на електронното изявление;
 • усъвършенстван – за който има издадено удостоверение от доставчик на удостоверителни услуги;
 • универсален – за който има издадено удостоверение от доставчик на удостоверителни услуги, който е регистриран като такъв в Държавната комисия по далекосъобщения.

Обикновеният и универсалният електронен подпис имат значението на саморъчен подпис, освен ако титуляр или адресат на електронното изявление е държавен орган или орган на местното самоуправление. За електронен документ, насочен към Столична община се изисква да бъде подписан с универсален електронен подпис. Иначе не може да се приеме за валиден.

Адресат на електронното изявление или документ е лице, което законът е задължил да получава електронни изявления и документи или лице, което не е длъжно по закон, но се е съгласило изрично или мълчаливо да получи или да получава изявления и документи в електронна форма.

В чл. 41 (3) на Закона за електронния документ и електронния подпис е записано, че приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис от органите на местното самоуправление, се уреждат с техен акт, като редът и формата за извършване и съхраняване на електронните документи се уреждат с вътрешни правила .

По отношение на съхранението на електронни документи чл. 42 на същия закон предвижда, че органите на местното самоуправление са длъжни да съхраняват електронните документи в нормативно установените срокове за съхраняване на документи. Тоест:

Приемането, издаването и съхраняването на електронни документи, подписани с електронен подпис от органите на местно самоуправление, трябва да се уреди със заповед на кмета на общината или с решение на Общинския съвет. Такива няма!

От казаното дотук следва, че за да са законосъобразни извършваните действия в Информационната система (регистрация, класиране, записване и др.) трябва да има изработени Вътрешни правила, които липсват, и това създава първата юридическа уязвимост на цялата информационна система.

 

Втора юридическа уязвимост на информационната система.

 

Редът за приемане на деца в детските градини е установен в НАРЕДБА №3 за здравните изисквания към детските градини, издадена от Министерство на здравеопазването (ДВ. бр.15 от 16.02.2007г.).

В чл. 4. ал.1 е записано, че в детските градини целогодишно се приемат деца въз основа на писмена молба, подадена от родителите, към която се прилагат копие от акта за раждане на детето и здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

При изработване на заданието това изискване е посочено, като на директорите е вменено правото да приемат и регистрират молбите на родителите. При изпълнението (в сайта) такова изискване липсва.

Подаването на молби от родители целогодишно в детските градини е право, което Столична община е отнела, като е написала в сайта свои

 • Ред за записване и прием на деца в общинските детски заведения на територията на Столична Община и
 • Указания във връзка с постъпващи запитвания относно предстоящото подаване на заявления за прием в детските градини».

Тези два документа имат характер на наредба и инструкция по прилагане Наредбата, но не са във формата, която изисква Закона за нормативните актове.

Това създава втора юридическа уязвимост (незаконосъобразност) на действията на кмета!

 

Трета юридическа уязвимост на информационната система.

 

Изграждането и въвеждането в експлоатация на информационна система в общинската администрация трябва да се подчинява с разпоредбите на Закона за електронното управление.

Този закон урежда дейността на административните органи при работа с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи.

Той се прилага и по отношение на дейността на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги, доколкото в закон не e предвидено друго.

Законът влиза в сила на 13 юни 2008 г., но е обнародван през май 2007. Законът въвежда задължение за всички административни органи да приведат информационните си системи в съответствие с изискванията на ЗЕУ и препоръките на председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения в срок от 1 година от обнародването на закона.

Информационната система на Столична община за обслужване на детските градини не може да отговори на изискванията на Закона за електронното управление и това е третото основание за юридическа уязвимост, а текстът е заложен изрично в тръжната документация!

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: