7-мо заседание на СОС – 28 февруари 2008 г., първи път

7-мо заседание
на Столичен общински съвет
28.02.2008 и 06.03.2008 г.

to be continued

Седмото заседание на Столичния общински съвет започна с обсъждане на дневния ред и въпроса, отправен от ДСБ, какво е становището на председателя на СОС Андрей Иванов по предложението на съветниците от Алианс за София – бюджетът на столицата да се обсъжда на 6 март, а на сесията на 28 февруари да се приемат важните наредби, които пряко се отнасят до формирането на общинския бюджет. Вместо отговор, председателят на съвета даде думата на председателя на бюджетната комисия, който предложи и СОС прие бюджетът да се обсъжда на 6 март. 🙂

Както предават информационните агенции

Съветникът от ГЕРБ Данаил Кирилов, който е юрист, обясни, че спирането на часовника е обичайно използвано правило при водене на преговори и заседания. „Това е похват, при който физическото време се прехвърля, но формата на заседанието остава, което означава, че днешното заседание ще приключи следващия четвъртък”

(Б.Рррр: “физическото време”, така или иначе, е измислено, постулирано за удобство “понятие”, непритежаващо каквото и да е “поносимо” определение, демек – такова (животно) нЕма, тъй че – щом нещо го няма – няма и проблем да си “се прехвърля” 🙂 )

Сравнително бързо и без разисквания бяха приети Наредбата за цените на сделки с недвижими имоти на Столична община и промяната в Наредбата за местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

При обсъждането на промени в Правилника (за дейността на СОС, неговите комсиии и взаимодействието му с администрацията на Столична община) възникнаха сериозни противоречия във връзка с предложението на ГЕРБ за създаване на Постоянна комисия по демографските проблеми на столицата. Общинските съветници от Атака много рязко се обявиха против, тъй като са разшифровали истинската цел на комисията, (полу)скрита зад това наименование – да се занимава и решава проблемите на циганите в София. Темата за тях бе добре дошла, понеже това бе първото и единствено досега изказване на общински съветник от Атака в СОС. Вероятно дейността на тази комисия ще даде повод и за други техни изказвания, иначе те досега не даваха повод да се разбере, че са представени в общинския съвет на София. Против създаването на такава комисия се обявиха и общинските съветници от БСП, които заявиха, че няма да участват в нейната работа, а при гласуването нейното създаване бе решено само с гласовете на общинските съветници от ГЕРБ.

Предложението на ГЕРБ за ограничаване на броя на питанията по актуални въпроси, които общински съветник може лично да отправи в едно заседание на СОС, предизвика втори сериозен повод за спорове. Предложението – броят на питанията да не е повече от едно, бе енергично оспорено от ДСБ и, в резултат на дълги спорове и гласувания, управляващите склониха максималния брой питания в една сесия да бъдат две, при това СОС прие предложението на Вили Лилков – отговорите на питанията да бъдат публикувани на интернет страницата на Столична община!

Наредбата за местните данъци

Първоначалното предложение на ГЕРБ, преминало през комисиите в СОС, беше (почти) изцяло променено: По предложение на Георги Кадиев от БСП, бе гласувано данъкът върху недвижимите имоти да се повиши с 25%, вместо с 33% – за сметка на увеличаването на данъка при сделки по възмездно придобиване на имущество – от 2% на 2.5% от данъчната оценка на имота. Така предвидените приходи от данъка върху недвижимото имущество на гражданите в общинската хазна се “намаляват” с няколко милиона лева, но хазната ще се “допълни” с около 32 милиона лева (по прогноза за 2008 г.) от повишаването на втория данък. Комунистите фактически свършиха черната работа на ГЕРБ.

Вили Лилков отбеляза сериозното противоречие в заявените намерения по данъчната политика на ГЕРБ и приетото решение, като припомни на кмета, че в своята програма, наречена “Новият десен проект за управление на България”, ГЕРБ обещава премахване на данъците по възмездно придобиване на имущество, на данък дарение и на данък наследство, а сега приема увеличение на първия от тях с 25%. Но кой си спомня програми и обещания, и кой ли държи на тях!

По предложение на Вили Лилков, при обсъждане на патентните данъци, съветът прие всички села в Столична община да бъдат включени в т. нар. “четвърта зона”, за определяне на патентния данък (която предполага най-ниски ставки), тъй като се оказа, че в проекта за наредба, в частта за патентните данъци, са “забравени” няколко (около осем 🙂 ) села, и патентният данък за “забравените” щеше да бъде определен, както в други (доста по-“градски”) райони на София.

Предложението на Димитър Бъчваров от ДСБ да се диференцират данъците за автомобилите, според “възрастта” им, също беше прието, като се предвиди повишение за старите автомобили.

Такса смет

Въпреки отхърлянето (под претекст, че общината губи средства) през последните 5 години, на 28.02.2008 г. СОС прие предложението на Вили Лилков за 5% отстъпка от такса смет, при условие, че таксата бъде заплатена в пълния й размер до 30 април 2008 г.

План-сметката за дейност “Чистота” отново предвижда да погълне около 13 % от общинския бюджет. За 2008 г. ще се изхарчат над 113 млн. лв за сметосъбиране, сметоизвозване, миене на улици, зимно почистване, действия по поддържане на депа за отпадъци и почистване на междублокови пространства, съхраняване на балираните отпадъци, почистване на нерегламентирани сметища и пр. Много ли е или малко – ще видим, ще “подушим”, ще настъпим и ще погълнем!

Контролът също ще си каже думата! А контролът не струва никак малко на софиянци – над 3 млн. лв. годишно, платени от събраната такса за смет! Глобите, които (срещу тази подобаваща издръжка!) ни връща контролиращия орган, наречен “Столичен инспекторат”, са за около 2.5 млн. лв.!

След много спорове бе прието (второто) допълнително Споразумение между Столична община и концесионера “Софийска вода”. След много препирни и прегласувания, СОС взе решение кметът и председателят на СОС да подготвят задание на консултанта на Столична община по въпросите на приватизацията на Топлофикация. Общинските съветници от ДСБ и СДС дълго настояваха при съставяне на заданието, същото да бъде съгласувано със СОС, но мнозинството не се съгласи (като че ли общинските съветници сами се отказват да разберат, какво е поръчал кметът на консултанта по приватизацията)! По този повод общинските съветници от ДСБ и СДС напуснаха залата – в знак на протест. Мнозинството си доизвърши само гласуванията по останалите (десетина) точки от дневния ред.
Ефективност и Генерална промяна!

One Response

  1. […] наредбата остава в сила, тъй като: Наредбата е приета в срок, а впоследствие е направена корекция и са отстранени […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: