6-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

6-то заседание
на Столичен общински съвет
05.02.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

1.Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2.Питане вх. № 93-01-67/23.01.2008г. от г-н Георги Свиленски – общински съветник, относно процедура по освобождаване и назначаване на ръководни кадри в районните звена на общинската администрация.

3.Питане вх. № 93-00-29/29.01.2008г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно увеличаване на нивата на шума в столицата и липсата на ефективен контрол и санкции за нарушителите.

4.Питане вх. № 93-01-83/28.01.2008г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно решаване на проблемите, създадени от ромското гето в ж.к. Сердика, район „Възраждане”.

5.Питане вх. № 93-01-84/28.01.2008г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на администрацията на Столична община за преодоляване на кризата с над 3000 недостигащи места в детски ясли и градини.

6.Питане вх. № 93-01-85/28.01.2008г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно неправомерно настаняване на Управление „Социални дейности” в Дом за възрастни хора – Зона Б-5, бл. 4.

7.Доклад вх. № 93-00-359/14.12.2007г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.2006 г.
Докл. Бойко Борисов

8.Доклад вх. № 93-00-4/09.01.2008г. относно промяна в структурата на Столична община.
Докл. Бойко Борисов

9.Доклад вх. № 1200-28/14.01.2008г. относно утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и след приватизационен контрол за 2007г.
Докл. Стефан Иванов

10.Доклад вх. № 12-00-96/28.01.2008г. относно избиране на Главен изпълнителен директор, Изпълнителен директор по приватизация и Изпълнителен директор по следприватизационен контрол на СОАП.
Докл. Данаил Кирилов

11.Доклад вх. № 93-00-364/17.12.2007г. относно създаване на Кризисен център за бездомни хора при зимни условия, бедствия и аварии – ж. к. „Захарна фабрика”, бл. 48 А – трети етаж.
Докл. Бойко Борисов

12.Доклад вх. № 93-00-366/27.12.2007г. относно приемане на годишния план за ползване от горите и дейностите по възпроизводство, защита и други лесовъдски мероприятия в Общинския горски фонд през 2008г.
Докл. Бойко Борисов

13.Доклад вх. № 66-02-1438/29.12.2007г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м.„Орландовци-Малашевци” – Парк „Братска могила” – кв.160 /стар/, квартали 15а, 15б, 15в, 16б, 105, 106, 108, 160, 196/нови/.
Докл. Бойко Борисов

14.Доклад вх. № 66-02-1295/07г./08.01.2008г. относно проект за ПУП – парцеларен план за газопроводно отклонение от ТРС „Кремиковци” до производствена площадка на „Интерпайп”АД в землището на с. Горни Богров.
Докл. Бойко Борисов

15.Доклад вх. № 93-00-13/15.01.2008г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Бойко Борисов

16.Доклад вх. № 08-02-387/12.12.2007г. относно процедура за отдаване под наем на помещение с площ от 130 кв. м. в сградата на ОКИ „Красно село” на бул. „Цар Борис III” № 41.
Докл. Пламен Църноречки

17.Доклад вх. № 08-03-199/18.12.2007г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЗРП за УПИ ІІІ-11, кв. 128, местност „Пробив бул. Пенчо Славейков”.
Докл. Ева Сеизова

18.Доклад вх. № 08-04-240/13.12.2007г. относно удължаване срока на договор за наем на помещение в административната сграда на СО, район „Оборище” – публична общинска собственост за срок до 5 години.
Докл. Пенка Арменкова

19.Доклад вх. № 08-11-172/13.12.2007г. относно осигуряване на годишна целева субсидия на ДИЦ ”Театър Ателие 313”, АОС № 199/08.12.97 г., находящ се в район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров

20.Доклад вх. № 26-00-6592/07г./07.01.2008г. относно предложение за наименуване на улица кв. „Симеоново – Драгалевци” – II кв. 22 А, район „Витоша” с името „Красива гледка”.
Докл. Любен Петров

21.Доклад вх. № 08-20-362/07г./21.01.2008г. относно отмяна на Решение № 21 по Протокол № 41 от 1998г. на Столичния общински съвет.
Докл. Младен Младенов

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: