Питане от Вили Лилков – шумно?


 

До Г-н Бойко Борисов
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

 

Относно: Увеличаване на нивата на шума в столицата и липсата на ефективен контрол и санкции за нарушителите

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Настоящото питане е свързано с рязкото увеличаване на нивата на шума в столицата. Многобройни са жалбите и колективните подписки от граждани за нарушаване на обществения ред от шум с различни източници, но в почти всички случаи няма резултатна намеса на отговорните институции. През 2007 г. отправих питане до всички районни кметове в столицата за възможните начини за решаване на проблема. Отговорите на районните кметове и анализът на жалбите и подписките показват, че:

1. Налице е непрекъснат шумов терор от строителни дейности, независимо от зоната на града, от часа на денонощието и независимо дали денят е работен или почивен;

2. Липсва ефективна реакция от страна на районните кметове (поради липса на правомощия), на столичната администрация и полицията;

3. Много малък е броят на санкциите и нисък е размерът на налаганите в редки случаи глоби (несъответстващи на Закона за защита от шума в околната среда), които по никакъв начин не притесняват нарушителите;

4. Издават се разрешителни за увеселителни фойерверки, взривовете от които тормозят гражданите, живеещии в центъра на столицата. Тези разрешителни не следват от никакъв нормативен документ на Столична община и се издават в противоречие на Наредбата за опазване на обществения ред в столицата;

5. Много увеселителни заведения с денонощен режим на работа (особено тези в жилищни кооперации) са превърнали в ад живота на хиляди софиянци;

6. Столична община и РИОКОЗ отказват да се намесват в случаите на оплаквания от шума на домашни климатици. Този шум заедно с увеличения автомобилен трафик допринася за увеличаване на шумовия фон в столицата с повече от по 1 dB годишно;

7. Повече от десет години Столична община и полицията не успяха да се справят с невъобразимия шум от мотоциклети, особено в летните дни през нощта;

8. Липсва адекватна организация на движението в тихите зони и около учебните, здравните и научните заведения в столицата, където се регистрират сериозни отклонения от нормите за шум;

9. Шумът от излитащите и кацащи самолети на летище София през нощта не дава покой на 50-60 хил. души в течение на много години;

10. Столична община не е разработила нормативна уредба, адекватна на Закона за защита от шума в околната среда и свързаните с него наредби.

Законът за защита от шума в околната среда е разпределил контрола върху източниците и нивата на шума между РИОКОЗ, Инспекциите по околната среда, МВР, Министерството на транспорта и Столична община. Според закона кметът на Столична община и кметовете на райони определят длъжностни лица за контрол и ограничаване на шумовите нива. Те контролират и спазването на правилата и нормите по отношение на шума, излъчван от строителството и спазването на нормите в тихите зони и урбанизираните територии. Освен да предписва мерки за отстраняване на нарушения и да глобява, кметът може със заповед да спира извършването на определени дейности на инсталации и съоръжения и на локални източници на шум при нарушаване на закона.

Столична община не е изпълнила изискванията на Закона за защита от шума в околната среда (освен, че в момента се разработват стратегическите карти за шум) и няма синхрон между Столична община и другите отговорни институции за превантивен, текущ и последващ контрол върху източниците на шум.

Уважаеми г-н Борисов,

Във връзка с направените констатации и с оглед значимостта на проблема за шумовото замърсяване, който може да се съпостави с другите видове замърсяване на околната среда в столицата, отправям към Вас следните въпроси:

1. Има ли в Столичния инспекторат и в районите на столицата назначени длъжностни лица, с необходимата квалификация и необходимата апаратура, за контрол върху нивата на шума?

2. Кога ще се приведе Наредбата за опазане на обществения ред в столицата в съответствие със Закона за защита от шума в околната среда и свързаните с него наредби?

3. Ще се преразгледа ли режимът на работа на увеселителните заведения и как ще се подобри контролът върху дейността им?

4. Какъв е размерът на глобите и какви санкции са наложени конкретно за излъчване на шум от заведения и строителни обекти през 2007 г.?

5. Какво ще предприемете за да се координира дейността на отговорните институции по отношение контрола върху нивата на шум и източниците на шум?

Отговорът на поставения въпрос желая да получа на заседание на СОС в писмена форма.

С уважение

Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: