Питане от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ, по конкретен проблем на лекари и стоматолози


 

До Г-н Бойко Борисов
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

 

Относно: Необходимостта от спешна намеса на Столична община
за разрешаване на проблем на лекари и стоматолози, работещи в кабинетите
на СЦ-ХІV ЕООД (в ликвидация)

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Настоящото питане е свързано с възникнал проблем за лекарите и стоматолозите, работещи в кабинетите на СЦ-ХІV ЕООД, гр. СОФИЯ, ул. “Д-р Ст. Сарафов” №7, ет. 3, р-н Триадица. Към настоящия момент ликвидацията на СЦ–ХІV ЕООД е приключила. Последното плащане на наема за всички наематели е извършено за м. септември 2007 г. и са заплатени консумативи за м. юли към ДКЦ ХІV ЕООД, за които лекарите и стоматолозите имат отделни партиди на името на СЦ-ХІV. И към момента фактурите за заплащане на консумативи продължават да пристигат на негово име. Проблемът е, че, преди ликвидацията, от СЦ-ХІV, при заплащането на разходите, разпределени по отделни кабинети, са издавани фактури и касови бонове за заплатената сума на всеки лекар и стоматолог поотделно, тъй като по-голяма част от тях са регистрирани като ЕТ, а към настоящия момент няма кой да изпълнява тези функции. Лекарите и стоматолозите продължават да заплащат разходите, без да получават документи за тяхното осчетоводяване.

Необходимо е Столична община, в качеството си на собственик на етажа, където са настанени лекарите и стоматолозите, да им предложи сключване на договори за наем и плащанията на сметките за текущи разходи да се осъществяват чрез нея, при издаване на фактури персонално на всеки лекар и стоматолог.

През месец юли 2007 г. изложих проблема в Дирекция “Общинска икономика”, но не получих отговор, поради което, моля да ми отговорите на следния въпрос:

Какво възнамерява да предприеме Столична община, в качеството си на собственик на етажа, за урегулиране на взаимоотношенията с лекарите и стоматолозите от СЦ – XIV (вече ликвидиран), които добросъвестно заплащат разходите за дейността си и изпълняват хуманната си дейност?

Отговорът на поставения въпрос желая да получа на заседание на СОС в писмена форма.

С уважение
Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: