Правилник на интернет сдружението на ДСБ

НДК


Интернет сдружението на Демократи за силна България се състои от привърженици на ДСБ в интернет-пространството. Основна среда за осъществяване на дейността му е неговата интернет страница-форум: http://members.democrati.org

1. Основания

1.1. Този правилник се приема на основание на решение на първото Национално събрание на партия “Демократи за силна България” и урежда регистрацията на членове, структурата и дейностите на Интернет сдружението на ДСБ.

2. Цели

2.1. Целите на Интернет сдружението са дискутиране и подпомагане политиката на ДСБ.

2.2. Достъп за активно политическо участие на българите в чужбина и хората в неравностойно положение

3. Регистрация

3.1. Регистрацията на членове на Интернет сдружението на ДСБ се извършва по интернет.

3.1.1. За членове и регистрирани симпатизанти на партия ДСБ чрез собствено и фамилно име и идентификационен номер на членската карта. Регистрацията включва и актуална снимка;

3.1.2. За нечленове и нерегистрирани симпатизанти на партия ДСБ чрез електронен формуляр, намиращ се на официалната интернет страница на ДСБ (www.dsb.bg)

3.2. Електронният формуляр следва официалния формуляр за приемане на членове и симпатизанти в ДСБ и задължително включва актуална снимка на кандидат-члена на Интернет сдружението на ДСБ.

3.3. Получаването на регистрация в Интернет сдружението става:

3.3.1. по право за членове и регистрирани симпатизанти на партия ДСБ;

3.3.2. за останалите кандидати в двуседмичен срок от датата на получаване на данните от формуляра, след решение на Администратора за регистриране на кандидата, за което той се уведомява незабавно чрез електронна поща на посочения във формуляра адрес.

3.4. Отказ за регистрация се извършва от Администратора при констатиране на неверни или непълни данни или при членство в друга политическа партия. В случай на непълни данни Администраторът дава седем дневен срок за допълване и корекция.

3.5. Отказът за регистрация на нечлен и нерегистриран симпатизант на ДСБ подлежи на преразглеждане в двуседмичен срок от уведомлението с жалба от кандидата пред Съвета.

4. Членство в Интернет сдружението

4.1. Членове на Интернет сдружението са регистрираните по процедурите на този Правилник.

4.2. Членството в Интернет сдружението се прекратява със заличаване от регистъра:

4.2.1. Доброволно с молба до Администратора;

4.2.2. С изключване при грубо нарушаване на Правилника или Правилата, с решение на Администратора и Съвета.

5. Права и задължения на членовете на Интернет сдружението

5.1. Всеки член на Интернет сдружението има право:

5.1.1. да предлага нови теми за обсъждане, да участва в дискусии, да задава въпроси и да гласува в анкети;

5.1.2. да избира и да бъде избиран за член на Съвета на Интернет сдружението;

5.1.3. да се кандидатира и да предлага на Съвета кандидати за Администратор на Интернет сдружението;

5.1.4. да се сдружава с други членове в тематични клубове в рамките на Интернет сдружението.

5.2. Всеки член на Интернет сдружението е длъжен да спазва този Правилник и Правилата и да изпълнява решенията на Администратора и Съвета.

6. Статут на Интернет сдружението

6.1. Интернет сдружението на ДСБ има особен статут и не е част от общинската структура на партия ДСБ.

6.1.1. Статутът на Интернет сдружението се определя от настоящия Правилник;

6.2. Интернет сдружението има своя интернет страница-форум, която е основно средство за комуникация и гласуване и до която имат достъп само членове на Интернет сдружението;

6.3. Домейнът http://members.democrati.org е собственост на партия ДСБ;

7. Органи на Интернет сдружението

7.1. Органите на Интернет сдружението са:

7.1.1. Администратор;

7.1.2. Съвет.

7.2. Избор на органи

7.2.1. Съветът на Интернет сдружението е в състав от четен брой членове в интервала от 6 до 12. Той се избира за период от две години чрез интернет анкета, на която имат право явно (с името по регистрацията) да гласуват всички членове на Интернет сдружението;

7.2.2. Националното ръководство избира Администратор на Интернет сдружението за срок от три години, като взема становище от Съвета на Интернет сдружението.

7.3. Съветът на Интернет сдружението има право:

7.3.1. да предлага и обсъжда с Националното ръководство предложения от името на Интернет сдружението;

7.3.2. да отправя питания към Националното ръководство на ДСБ;

7.3.3. да защитава правата на членовете на Интернет сдружението пред Националното ръководство;

7.3.4. да разглежда и решава жалби при отказ за регистрация.

7.4. Администраторът:

7.4.1. представлява Интернет сдружението пред Националното ръководство на ДСБ;

7.4.2. регистрира членовете на Интернет сдружението;

7.4.3. периодично (веднъж месечно) изготвя т.нар. обобщен доклад до Националното ръководство на ДСБ, който е част от документооборота на партията;

7.4.4. публикува позицията на Националното ръководство по поставените предложения и въпроси в обобщения доклад единствено на страницата-форум на Интернет сдружението;

7.4.5. единствен има достъп до пълната база данни на Интернет сдружението и отговаря за нейното съхраняване.

7.5. Администраторът и Съветът:

7.5.1. променят Правилата за добро поведение;

7.5.2. вземат решенията за прекратяване на членство в Интеренет сдружението с квалифицирано мнозинство от 2/3;

7.5.3. вземат решения с обикновено мнозинство по всички други въпроси, засягащи Интернет сдружението;

7.6. Финансиране на Интернет сдружението

7.6.1. Интернет сдружението се финансира чрез дарения, одобрени от Администратора и Съвета с пълно мнозинство;

7.6.2. Средствата на Интернет сдружението се разпределят по решение на Съвета;

7.6.3. Даренията и финансовите решения се публикуват всяко тримесечие на страницата-форум на Интернет сдружението.

8. Прекратяване

8.1. Интернет сдружението може да бъде закрито с мотивирано решение на Националното ръководство, което се утвърждава на следващото заседание на Националното събрание.

9. Преходни и заключителни разпоредби

9.1. Подготовката за създаване на Интернет сдружението се поема от Инициативен форум. Членовете на този Инициативен форум се определят от Националното ръководство.

9.2. Инициативният форум изработва Правилата за добро поведение, които са неразделна част от този Правилник.

9.3. Инициативният форум има правата и задълженията по този Правилник до провеждане на избори за органи на Интернет сдружението.

дата: 2007-07-21

© ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: