Питане № 93-00-361 / 29.09.2005

№ 93-00-361/29.09.2005

До г-н Минко Герджиков
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник и председател на групата общински съветници на ДСБ

 

Уважаеми г-н Герджиков,

Настоящото питане е свързано с изпълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, приета на 14.07.2005 г. В Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата е записано, че в 3-месечен срок от влизането й в сила СОС предприема необходимите действия за намаляване на капитала на едноличните търговски дружества с общинско имущество със стойността на жилищата – общинска собственост, включени в капитала им.

Тримесечният срок изтича на 14.10.2005 г. и е необходимо СОС да предприеме действия за изпълнение на Наредбата. Във връзка с това и на основание чл. 33 ал. 1 т. 4 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община, Ви отправям следните въпроси:

  1. Какви действия са предприети от администрацията на СО за изпълнение на цитираното изискване на Наредбата?

  2. Кои търговски дружества на Столична община притежават жилища, независимо от начина на тяхното придобиване?

  3. Настоявам да представите пред СОС пълен списък на жилищата, които са включени в капитала на общинските търговски дружества.

Отговорът желая да получа в писмена форма на заседание на СОС.

 

С уважение …………………………..

Вили Лилков  

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: