Питане № 93-00-514 / 24.11.2004

№ 93-00-514/24.11.2004

До г-н Кмета на гр. София

 

ПИТАНЕ

От Вили Лилков – Председател на групата общински съветници на ДСБ в Столичен общински съвет

 

Уважаеми г-н Софиянски,

Съгласно чл. 5 от Закона за закрила на детето се изисква осигуряването на специална закрила на децата в риск и на децата с изявени дарби.

Съгласно чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона общинският съвет е длъжен да приема всяка година, по предложение на дирекция “Социално подпомагане”, Общинска програма за закрила на детето, съобразена с потребностите на децата и техните семейства в общината.

В чл. 12 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в сила от 01.01.2004 г. на кметовете на общини се вменява задължението да правят предложение до Агенцията за социално подпомагане за включване в Общинската програма на следните мерки: мерки за осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и училища по изкуствата; мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

Във връзка с горното, на основание чл. 33 ал. 1 т. 4 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община, Ви отправям следното питане:

  1. На какъв етап на изработване е проектът на Общинска програма за закрила на детето в Столична община? Изграден ли е механизъм за взаимодействие между Столична община и Агенцията за социално подпомагане за изработване на програмата и ще бъдат ли включени в подготовката й общински съветници?

  2. Направили ли сте предложение до Агенцията за социално подпомагане за включване в Програмата на мерки за осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата и на мерки за насърчаване на творческите възможности и потребности на деца с изявени дарби? Ако сте направили подобно предложение, какво е неговото съдържание?

  3. Кога ще бъде внесен в СОС проектът на Общинска програма за закрила на детето в Столична община и предвидени ли са средства за реализирането й в проекта за общински бюджет за 2005 г.?

Поради обществената значимост на повдигнатите въпроси моля да ми отговорите на заседание на СОС, като отговора получа и в писмена форма.

 

С уважение …………………………..

Вили Лилков  

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: