Питане № 93-01-362

№ 93-01-362/17.09.2004

До Г-н Кмета на гр. София

 

ПИТАНЕ

От Вили Лилков – Председател на групата общински
съветници на ДСБ в Столичен общински съвет

 

Уважаеми Г-н Софиянски,

Настоящото питане е свързано с необходимостта от спешни мерки за защита на общинската собственост в границите на стадион “Раковски”, кв. “Иван Вазов”, район Триадица.

В ход е процедура, инициирана от вицепремиера на Република България Николай Василев за обявяване на стадион “Раковски” от публична държавна собственост в частна държавна собственост, с цел реализация на инвестиционен проект на унгарската корпорация TriGranit Development Corporation за изграждане на мултифункционален център, включващ и спортни обекти и съоръжения на територията на стадион “Раковски”. С писмо N 04-02-154 от 15.09.04 г. до министър Г. Петканов вицепремиерът конкретно разписва стъпките, които трябва да се предприемат, за да се реализира проектът. Препоръчано е на министъра е да обяви, че “…. обектът не се използва по предназначение за срок повече от три години”, което е скандално.

Проверките, направени в район Триадица показват недвусмислено, че:

 • През 1948 г. е одобрена уличната регулация за квартали 59 и 60, м. “Иван Вазов” и се отрежда терен за игрище “Раковски”.

 • Проведени са отчуждително-обезщетителни процедури от Благоевски районен съвет за шест имота, попадащи в терена.

 • Сумите за обезщетение на собствениците са изплатени от СГНС.

 • След изплащане на отчуждените имоти същите са заприходени на СП “Софжилфонд” до момента на разчистване на терена, което е видно от актовете за собственост и преписките между СГНС и Благоевски районен съвет.

 • През 1965 г. теренът е окончателно разчистен и отстъпен за ползване от ФД “Спартак”.

От това следва, че като цяло теренът е общинска собственост, предоставен с безвъмездно право на ползване. Във връзка с гореизложеното се обръщам към Вас със следните въпроси:

 1. На какво основание държавата третира стадиона, изцяло като публична държавна собственост?

 2. Защо Столична община не е решила въпроса със своята собственост, тъй като реално тя не владее терена? Припомням, че за това СО е известена още през 1993 г., а по-късно поради искане на областния управител от 04.07.2000 г. за актуване на стадиона, като публична държавна собственост, кметът на район Триадица инж. Емил Милев е поискал комптетентно становище и от кмета на град София (писмо N 0900-77/12.10.2000 г.) и от секретаря на СО (писмо N 0900-77/22.05.2001 г.).

 3. Какво ще предприеме Столична община за защита на своята собственост в конкретния случай?

 4. Използва ли се стадионът по предназначение?

 5. Какви имоти Столична община е получила досега от държавата в замяна на имотите общинска собственост, предоставени на различни държавни ведомства, училища и др.?

Приложение:

 1. Писмо N 04-02-154/15.09.2004 г. на Николай Василев – вицепремиер на РБ и Министър на транспорта и съобщенията до Георги Петканов – Министър на вътрешните работи.

 2. Писмо до СГО от 1993 г. от кметския наместник на ТОА Триадица.

 3. Писмо до кмета на СО 0900-77/12.10.2000 г. от кмета на район Триадица.

 4. Писмо до секретаря на СО 0900-77/12.10.2001 г. от кмета на район Триадица.

 

С уважение …………………………..

Вили Лилков  

© ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: